กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิก กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) อมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พนัส สิมะเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มีอัตราค่อนข้างต่ำ ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ในการจัดเก็บและการต้องปฏิบัติ ตามขั้นตอนในการชำระค่าธรรมเนียมทำให้เป็นภาระแก่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า สมควรยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อลดรายจ่ายของรัฐที่ต้องใช้ในการจัดเก็บและเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ ให้ขยายตัวและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 105 หน้า 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update