กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 และ มาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
เขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ
ด้านใต้ - เส้นเล็งตรงทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ตามแนวเส้นขนานละติจูด 12 องศา 36 ลิปดาเหนือ
ด้านตะวันออก - เส้นเล็งตรงจากเสาหินที่สร้างไว้ชายฝั่งไปทางทิศใต้ ตามแนวลองจิจูด 101 องศา 15 ลิปดาตะวันออก
ด้านตะวันตก - เส้นเล็งตรงจากยอดเขาห้วยมะหาด ณ จุดซึ่งอยู่ สูง 289 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางไปทางทิศใต้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2535
:: นุกูล ประจวบเหมาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลได้ก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดขึ้นในบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สมควรกำหนดทะเลอาณาเขตบริเวณท่าเรือดังกล่าวเป็นเขตท่าเรือเพื่อควบคุมความปลอดภัยในการเดินเรือ การจอดเรือป้องกันการกระทำอันก่อให้เกิดความไม่สะดวก หรือกีดขวางต่อการเดินเรือตลอดจนควบคุมภาวะมลพิษ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 106 หน้า 17 วันที่ 9 ตุลาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update