กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 (3) (5) (6) (7) และ (8) แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดที่กำหนดไว้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 เป็นเขตท่าเรือซึ่งบังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยมีผู้นำร่อง
ข้อ 2 เรือกลไฟและเรือเดินทะเลที่เคลื่อนเดินหรือเข้าออกในเขตท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุดต้องใช้ผู้นำร่องของรัฐบาล เว้นแต่เรือดังต่อไปนี้
(1) เรือของรัฐบาลไทย
(2) เรือของรัฐบาลต่างประเทศ
(3) เรือที่มีขนาดความยาวตลอดลำต่ำกว่า 165 ฟุต (50.29 เมตร)
(4) เรือที่ชักธงไทยซึ่งมีขนาดความยาวตลอดลำไม่เกิน 400 ฟุต (121.92 เมตร) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผู้นำร่องพิเศษเพื่อทำการนำร่องในเขตที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1
เรือตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (4) จะใช้ผู้นำร่องของรัฐบาลก็ได้ แต่ต้องเสียค่าจ้างนำร่องตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะลดหย่อนค่าจ้างนำร่องให้เป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ 3 ภายในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้มีผู้นำร่องที่จะอนุญาตให้ทำการนำร่องได้ไม่เกินแปดคน และมีผู้ฝึกการนำร่องของรัฐบาลได้ไม่เกินสามคน ทั้งนี้ไม่รวมผู้นำร่องพิเศษ
ข้อ 4 เรือที่เข้ามาจอดทอดสมอในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยใช้ผู้นำร่องต้องเสียค่าจ้างนำร่องรวมทั้งขาเข้าและขาออก แม้ว่าจะใช้ผู้นำร่องเพียงขาเดียว ตามขนาดของเรือและในอัตราดังต่อไปนี้
(1) เรือที่มีขนาดความยาวตลอดลำไม่เกิน 165 ฟุต (50.29 เมตร) คิดค่าจ้างนำร่อง 1,600 บาท ถ้าเกิน 165 ฟุต (50.29 เมตร) ส่วนที่เกินฟุต (0.30 เมตร) ละ 10 บาท เศษของ 1 ฟุต (0.30 เมตร) ให้คิดเป็น 1 ฟุต (0.30 เมตร)
(2) เรือที่กินน้ำลึกเกิน 10 ฟุต (3.05 เมตร) คิดค่าจ้างนำร่อง เพิ่มจาก (1) สำหรับส่วนที่เกินในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างนำร่องที่คิดได้จาก (1) ต่อ 1 ฟุต (0.30 เมตร) เศษของ 1 ฟุต (0.30 เมตร) ให้คิดเป็น 1 ฟุต (0.30 เมตร) ส่วนที่กินน้ำลึกของเรือให้ถือเอาส่วนของเรือที่กินน้ำลึกมากที่สุด ในขาเข้าขณะที่เรือเข้าจอด ณ ที่จอดเรือเรียบร้อยแล้ว หรือในขาออกขณะที่เรือจอดอยู่ ณ ที่จอดเรือก่อนออกเดินทาง
(3) ในกรณีนำเรือเจ้าจากนอกเขตท่า หรือนำเรือออกไปนอกเขตท่า ให้คิดค่าจ้างนำร่องเพิ่มอีกไมล์ทะเลละ 500 บาท เศษของ 1 ไมล์ทะเลให้คิดเป็น 1 ไมล์ทะเล
ข้อ 5 เรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าเรือหรือเข้ามาจอดผูกทุ่นในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต้องเสียค่าจ้างนำร่องเข้าจอดเทียบท่าเรือหรือเข้าผูกทุ่นเพิ่มขึ้น จาก ข้อ 4 อีกร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างนำร่องที่กำหนดใน ข้อ 4
ข้อ 6 การเคลื่อนที่จอดเรือภายในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดต้องเสียค่าใช้จ่ายนำร่องในอัตราร้อยละ 30 ของอัตราค่าจ้างนำร่องที่กำหนดใน ข้อ 4
ข้อ 7 เรือใดใช้ผู้นำร่องทำการนำร่องหรือเคลื่อนที่จอดเรือนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการต้องเสียค่าจ้างนำร่องล่วงเวลาเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของจำนวนค่าจ้างนำร่องที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ให้ถือขณะเมื่อสมอพ้นน้ำ หรือเชือกทุกเส้นหลุดจากฝั่งหรือทุนหรือที่ผูกเรือเป็นเกณฑ์
ข้อ 8 เงินค่าจ้างนำร่องที่เก็บได้ทั้งหมดตามกฎกระทรวงนี้ให้แบ่งจ่ายให้แก่ผู้นำร่องและให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 85 แห่ง กฎกระทรวง เศรษฐการว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความใน มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2)


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) นุกูล ประจวบเหมาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดมีท่าเทียบเรือของรัฐบาล และของเอกชนหลายแห่งมีเรือเข้าออกเป็นจำนวนมาก ทั้งเรือสินค้าธรรมดา เรือบรรทุกวัตถุเคมี และเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อควบคุมการเดินเรือให้เป็นไปโดยสะดวกและปลอดภัย สมควรกำหนดให้เขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตท่าเรือซึ่งบังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยมีผู้นำร่อง โดยใช้ผู้นำร่องของรัฐบาลตลอดถึงวางข้อบังคับเกี่ยวกับชนิดของเรือที่ยกเว้นไม่ต้องบังคับใช้ผู้นำร่องการ ลดหย่อนค่าจ้างนำร่องแก่เรือบางประเภทกำหนดจำนวนผู้นำร่องที่จะอนุญาตให้ทำการนำร่อง และจำนวนผู้ฝึกการนำร่องประจำเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดขนาดเรือที่จะต้องเสียค่าจ้างนำร่อง พิกัดค่าจ้างนำร่องและวิธีการแบ่งเงินผลประโยชน์ที่ได้มาเนื่องในการนำร่อง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 106 หน้า 19 วันที่ 9 ตุลาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update