กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2534 และ มาตรา 34 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขอใบสำคัญสมควรเดินอากาศ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ของกรมการบินพาณิชย์ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
2.1 สำหรับอากาศยานที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
2.1.1 อากาศยานที่ประเทศผู้ผลิตออกใบสำคัญต้นแบบให้
(1) สำเนาใบสำคัญต้นแบบและรายละเอียดต้นแบบของอากาศยาน (Type Certificate and Type Certificate Dats Sheets)
(2) สำเนาใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthinees) ที่เคยได้รับ
(3) คู่มือและเอกสารที่ออกโดนผู้ผลิต ได้แก่
(ก) คู่มือประกอบการบิน (Aircraft Flight Manual)
(ข) คู่มือการซ่อมบำรุง (Miantenance Manual)
(ค) คู่มือการซ่อมใหญ่ (Overhaul Manual)
(ง) คู่มือแสดงชิ้นส่วนและหมายเลขของอุปกรณ์ (Illustrated Parts Cataloques)
(จ) คู่มือทำการบิน (Fight Crew Operation Manual) หรือคู่มืออื่นทำนองเดียวกัน
(ฉ) คู่มือข้อมูลวงจรไฟฟ้า (Wiring Diagram Manual)
(ช) คู่มือการชั่งน้ำหนักและสมดุลย์ (Weight and Bal- ance Manual)
(ซ) ข่าวสารด้านบริการ (Service Bulletin)
(ฌ) แผนการซ่อมบำรุง (Maintenance Planning Data & Maintenance Review Board Reports)
(ญ) รายการอุปกรณ์ขั้นต่ำสุดที่ใช้งานได้ (Master Minimum Eqipment List) สำหรับกรณีที่ผู้ผลิตออกให้
(4) สำเนารายงานการชั่งน้ำหนักและสมดุลย์ (Weight and Balance Report)
(5) ข้อมูลการวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า (Electrical Load Analysis)
(6) สำเนาข้อมูลการแก้ไขเข็มทิศ (Compass Swing Data)
(7) เอกสารอื่นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นพอสมควร
2.1.2 อากาศยานที่ประเทศผู้ผลิตไม่ออกใบสำคัญต้นแบบให้
(1) แบบพิมพ์เขียวอากาศยานที่มองเห็นได้สามด้านและสามารถ วัดขนาดได้และรายละเอียดของอากาศยาน (Three View Dimensions Drawing and Specification)
(2) คู่มือและเอกสารที่ออกโดยผู้ผลิต ได้แก่
(ก) คู่มือประกอบโครงสร้าง (Assembly Manual)
(ข) คู่มือประกอบการบิน (Aircraft Fight Manual)
(ค) คู่มือการซ่อมบำรุง (Maintenance Manual)
(ง) คู่มือแสดงชิ้นส่วนและหมายเลขของอุปกรณ์ (Illus- trated Parts Cataloques)
(จ) คู่มือข้อมูลวงจรไฟฟ้า (Wiring Diagram Manual)
(ฉ) คู่มือการชั่งน้ำหนักและสมดุลย์ (Weight and Balance Manual)
(ช) ข่าวสารด้านบริการ (Service Bulletin) (ถ้ามี)
(ซ) แผนการซ่อมบำรุง (Maintenance Planning Data & Miantenance Review Board Reports)
(3) เอกสารอื่นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร
 
  2.2 สำหรับอากาศยานที่สร้างในราชอาณาจักรตามต้นแบบ
2.2.1 อากาศยานที่ประเทศผู้ผลิตออกใบสำคัญต้นแบบให้
(1) รายละเอียดการออกแบบของอากาศยาน (Type Desi- gns)
(2) สำเนาใบสำคัญต้นแบบและรายละเอียดต้นแบบของอากาศยาน (Type Certificate and Type Certificate Data Sheets)
(3) สำเนาใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออก (Export Certificate of Airworthiness) ที่ประเทศผู้ส่งออกได้ออกให้
(4) คู่มือประกอบโครงสร้าง (Assembly Manual)
(5) เอกสารที่กำหนดใน ข้อ 2.1.1 (3) ถึง (6)
(6) เอกสารอื่นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร
2.2.2 อากาศยานที่ประเทศผู้ผลิตไม่ออกใบสำคัญต้นแบบให้
(1) แบบพิมพ์เขียวอากาศยานที่มองเห็นได้สามด้าน และสามารถวัดขนาดได้และรายละเอียดของอากาศยาน (Three View Dimensions Drawing and Specification)
(2) เอกสารตามที่กำหนดใน ข้อ 2.1.2 (2)
(3) เอกสารอื่นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร
2.3 สำหรับอากาศยานต้นแบบที่สร้างในราชอาณาจักร
(1) แบบพิมพ์เขียวอากาศยานที่มองเห็นได้สามด้าน และสามารถวัดขนาดได้และรายละเอียดของอากาศยาน (Three View Dimensions Drawing and Specification)
(2) รายงานการทดสอบวัสดุโครงสร้าง
(3) เอกสารอื่นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นพอสมควร
2.4 สำหรับอากาศยานที่จะส่งออก
(1) เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครอง ของอากาศยานที่จะส่งออก
(2) สำเนาข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
(3) สำเนาข้อกำหนดว่าด้วยความสมควรเดินอากาศของประเทศที่จะนำเข้า
(4) เอกสารอื่นตามพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร
ข้อ 3 การออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ ตาม ข้อ 4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
3.1 สำหรับอากาศยานที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
(1) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอากาศยาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า มีความสมควรเดินอากาศตามข้อกำหนด ว่าด้วยความสมควรเดินอากาศที่กรมการบินพาณิชย์กำหนด และผู้ขอได้จัดให้มีการบินทดลองตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
(2) ผู้ขอ ๆ ได้จัดส่งสำเนาใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออก (Export Certificate of Airworthiness) ที่ประเทศผู้ส่งออกได้ออกให้
(3) ผู้ขอได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบสำคัญสมควรเดินอากาศแล้ว
3.2 สำหรับอากาศยานที่สร้างในราชอาณาจักร ตามต้นแบบและอากาศยานต้นแบบที่สร้างในราชอาณาจักร
(1) การสร้างหรือการประกอบอากาศยานได้กระทำถูกต้อง ตามแบบและรายการคำนวณโดยใช้สัมภาระที่ถูกต้อง ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) ผู้ขอได้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(ก) รูปถ่ายในระหว่างการสร้างหรือการประกอบอากาศยาน และรูปถ่ายเมื่อสร้างหรือประกอบอากาศยานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(ข) คู่มือประกอบโครงสร้าง (Assembly Manual)
(ค) คู่มือประกอบการบิน (Aircraft Flight Manual)
(ง) คู่มือการซ่อมบำรุง (Maintenance Manual)
(จ) คู่มือการซ่อมใหญ่ (Overhaul Manual)
(ฉ) คู่มือแสดงชิ้นส่วนและหมายเลขอุปกรณ์ (Illustr- ated Parts Cataloques)
(ช) คู่มือแผนการซ่อมบำรุง (Maintenance Program)
(ซ) สำเนารายงานน้ำหนักและสมดุลย์ (Weight and BalanceReport)
(ฌ) สำเนาข้อมูลการแก้ไขเข็มทิศ (Compass Swing Data)
(ญ) ข้อมูลการวิเคระห์กำลังไฟฟ้า (Electrical Load Analysis)
(ฎ) ข้อมูลวงจรไฟฟ้า (Wiring Daigram)
(ฏ) รายงานการบินทดสอบ (Flight Test Report)
(3) ผู้ขอได้จัดส่งสำเนาใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออก (Export Certificate of Airworthiness) ที่ประเทศผู้ส่งออกได้ออกให้ (ถ้ามี)
(4) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอากาศยานและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ามีความสมควรเดินอากาศตามข้อกำหนดว่าด้วยความสมควรเดินอากาศที่กรมการบินพาณิชย์กำหนด และผู้ขอได้จัดให้มีการบินทดลองตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
(5) ผู้ขอได้ชำระค่าธรรมเนียมใบสำคัญสมควรเดินอากาศแล้ว
3.3 สำหรับอากาศยานที่จะส่งออก
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอากาศยานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่ามีความสมควรเดินอากาศตามข้อกำหนดว่าด้วยความสมควรเดินอากาศที่กรมการ บินพาณิชย์กำหนดและผู้ขอได้จัดให้มีการบินทดลองตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
ข้อ 4 ใบสำคัญสมควรเดินอากาศให้ใช้แบบดังต่อไปนี้
(1) สำหรับอากาศยานที่ได้มาตราฐาน ตามอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2487 ให้ใช้แบบใบสำคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษท้ายกฎกระทรวงนี้
(2) สำหรับอากาศยานที่ไม่ได้มาตราฐาน ตามอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2487 ให้ใช้แบบใบสำคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษท้ายกฎกระทรวงนี้
(3) สำหรับอากาศยานที่จะส่งออก ให้ใช้แบบใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับส่งออกท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 5 ผู้ได้รับใบสำคัญสมควรเดินอากาศที่ประสงค์จะขอต่อใบสำคัญสมควรเดินอากาศ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ของกรมการบินพาณิชย์ พร้อมเอกสารประวัติ์การซ่อมบำรุงอากาศยาน ภายในสามสิบวันก่อนใบสำคญสมควรเดินอากาศหมดอายุ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอากาศยานและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ามีความสมควรเดินอากาศ ตามข้อกำหนดว่าด้วยความสมควรเดินอากาศที่กรมการบินพาณิชย์กำหนด และผู้ขอได้จัดให้มีการบินทดลอง ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศให้
ข้อ 6 ผู้ได้รับใบสำคัญสมควรเดินอากาศที่ประสงค์จะขอใบแทนใบสำคัญสมควรเดิน อากาศซึ่งสูญหายหรือชำรุดลบเลือนในสาระสำคัญ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ของกรมการบินพาณิชย์ ในกรณีใบสำคัญสมควรเดินอากาศสูญหาย ให้แนบหลักฐานการแจ้งความใบสำคัญสมควรเดินอากาศสูญหายมาด้วย และในกรณีใบสำคัญสมควรเดินอากาศชำรุดลบเลือนในสาระสำคัญ ให้แนบใบสำคัญสมควรเดินอากาศฉบับเดิมมาด้วย
ข้อ 7 คำขอตามกฎกระทรวงนี้ให้ยื่นต่อกรมการบินพาณิชย์ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการเพื่ออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศหรือใบแทนแล้วแต่กรณี


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2536
:: (ลงชื่อ) พันเอก วินัย สมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การขอและออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับอากาศยานต้นฉบับ หรืออากาศยานที่สร้างตามต้นแบบตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ยังไม่เหมาะสมสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 110 ตอนที่ 10 หน้า 6 วันที่ 28 มกราคม 2536)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update