กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความ มาตรา 4 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 12 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศ พ.ศ. 2522 และไม่ใช้ความต่อไปแทน
" ข้อ 12 เมื่อปรากฎว่าฉบับขี่ยานพาหนะมีลักษณะตาม ข้อ 69 เข้าไปในเขตท่าอากาศยานควบคุม หรือผู้ขับขี่ไม่ปฎิบัติตาม ข้อ 10 หรือฝ่าฝืน ข้อ 11 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในอำนาจตักเตือนให้ผู้ขับขี่ปฎิบัติตามเสียให้ถูกต้อง
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตกเตือนแล้วผู้ขับขี่ยังไม่ปฎิบัติให้ถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจสั่งให้ผู้ขับขี่เคลื่อนย้ายยานพาหนะนั้น หรือสั่งให้นำยานพาหนะนั้นออกจากเขตท่าอากาศยานควบคุมได้ ถ้าผู้นั้นไม่อยู่หรืออยู่ไม่ปฎิบัติตามให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ เคลื่อนย้ายยานพาหนะหรือนำยานพาหนะไปเก็บไว้ในสถานที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร หรือใช้เครื่องบังคับยานพาหนะมิให้เคลื่อนย้ายได้
การมีเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนตามวรรคหนึ่ง หรือเคลื่อนย้ายหรือใช้เครื่องมือบังคับยานพาหนะมิให้เคลื่อนย้ายตามวรรคสอง ไม่เป็นเหตุให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามพ้นจากความผิด มาตรา 48 "


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2536
:: (ลงชื่อ) พันเอก วินัย สมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ตามที่ กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้พนักงานที่มีอำนาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่หยุด หรือจอดโดยฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท่าอากาศยานควบคุมหรือให้ยานพาหนะ ไปเก็บไว้ที่ซึ่งเห็นว่าสมควรได้นั้น เนื่องจากมาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมการจราจรในเขตท่าอากาศยานควบคุม สมควรเพิ่มเติมมาตรการให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องมือบังคับยานพาหนะที่หยุด หรือจอดโดยฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มิให้เคลื่อนย้ายได้ด้วย จึงจำต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 110 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 29 หน้า 16 วันที่ 12 มีนาคม 2536)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update