กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 132 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่ง และ มาตรา 26 วรรคห้าและหก แห่ง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2518 จึงซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ขยายระยะเวลาใช้บังคับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไปอีกมีกำหนดหนึ่งปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2536
:: (ลงชื่อ) ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฎว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในท้องที่ ตำบลอ่าวน้อย ตำบลประจวบคีรีขันธ์และตำบลแกะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกำหนดใช้บังคับผังเมืองรวมตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนแปลงไป และสำนักผังเมืองหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมือง รวมของท้องที่ดังกล่าวให้เสร็จภายในเวลาใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวซึ่งจะหมดอายุการใช้บังคับในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2536 ได้สมควรขยายเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีกหนึ่งปี และโดยที่ มาตรา 26 วรรคห้าและวรรคหกแห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 บัญญัติว่าการขยายเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 110 ตอนที่ 34 หน้า 12 วันที่ 23 มีนาคม 2536)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update