กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 16 และ มาตรา 47 แห่ง พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง ไว้ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตทำงาน การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานและการขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงานในสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือในสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติตามบัญชี ค. หมวด 3 (1) แห่ง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ให้ยื่นคำขอ ณ กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
:: (ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานต่ออายุใบอนุญาตทำงานและรับใบแทนใบอนุญาต รวมทั้งคำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ในการทำงานในสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ ตามบัญชี ค. หมวด 3 (1) แห่ง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 เสียใหม่ โดยกำหนดให้ยื่นคำขอ ณ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตอันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวที่ทำงาน ในสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 110 ตอนที่ 79 ฉบับพิเศษ หน้า 11 วันที่ 18 มิถุนายน 2536)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update