กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความ มาตรา 6 และ มาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวง ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ก) และ (ข) ของ (1) ใน ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ก) หมวก ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทำด้วยหนัง หรือ วัตถุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางทำด้วยดิ้นสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร ปลายสาย รัดคางมีกระดุมโลหะสีทองขนาดเล็กติดที่ริมขอบหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีเดียวกับหมวก กว้าง 4 เซนติเมตร ตราหน้าหมวกขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร เป็นรูปแตรงอนในแนวนอน เหนือแตรงอนมีอุณาโลมในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีเบื้องล่างเป็นรูปลายกนกรองรับเครื่องหมายนี้ทำด้วยโลหะสีทอง หรือปักด้วยไหมสีเหลืองบนหมอนสักหลาดสีเลือดหมู
"(ข) เสื้อ ให้ใช้เสื้อคอพัยสีกากีแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นมีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเสื้อข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบ ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือ เป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มีแถบกลาง กระเป๋าปละใบปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุม กระเป๋าและมุมปกกระเป๋า เป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุมข้างละ 1 ดุม สำหรับขัดกับใบปกกระเป๋า ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตาม แนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะห่างพอสมควร ติดเครื่องหมายรูปพระรามทรงรถที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา และที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้ายติดเครื่องหมายรูป แตรงอนในแนวนอนเหนือแตรงอนมีอุณาโลมในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีเบื้องล่าง เป็นรูปลายกนกรองรับ ที่ไหล่เสื้อ ประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกันเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจาก ไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลาย ขัดดุมติดกับเสื้อ ดุมที่กล่าวนี้มีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีกากี เมื่อสวมเสื้อชนิดนี้ ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ (ค) ใน ข้อ (1) ของ 3 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) เครื่องหมายมีดังนี้
(ก) รูปแตรงอนในแนวนอน เหนือแตรงอนมีอุณาโลมในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี เบื้องล่างเป็นรูปลายกนกรองรับ ขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร
(ข) รูปพระรามทรงรถไม่มีขอบ สูง 2 เซนติเมตร
(ค) ดุมโลหะสีทอง มีลักษณะนูนกลม ภายในมีลายดุนเครื่องหมาย รูปแตรงอนในแนวนอน เหนือแตรงอนมีอุณาโลมในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี เบื้องล่างเป็น รูปลายกนกรองรับ มี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติ เมตร ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร เครื่องหมายนี้ทำด้วยโลหะสีทอง"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (3) ใน ข้อ (3) แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ข) เสื้อ ให้ใช้เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว มีตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บที่แนวอกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ 5 ดุม มีกระเป๋าบนและล่าง อย่างละ 2 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะกระเป๋าบนมีปกรูปชายแหลมสามชาย ไม่ขัดดุม กระเป๋าล่างไม่มีปก ติดเครื่องหมายรูปพระรามทรงรถที่คอเสื้อตอน หน้าข้างขวา และที่คอเสื้อตอนหน้าข้างซ้าย ติดเครื่องหมายรูปแตรงอนในแนว นอนเหนือแตรงอนมีอุณาโลมในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี เบื้องล่างเป็นรูปลายกนก รองรับชายเสื้อที่ตรงตะเข็บหลังเปิดไว้พอประมาณ"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (1) ใน ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ข) เสื้อ ให้ใช้เสื้อได้ 4 แบบ
แบบที่ 1 เสื้อคอพับสีกากี อนุโลมตามแบบเสื้อคอพับ สีกากีของเครื่องแบบปฏิบัติงานพนักงานชาย
แบบที่ 2 เสื้อคอพับสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อ คอพับสีกากี เมื่อสวมเสื้อชนิดนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรงสีน้ำเงินเข้ม
แบบที่ 3 เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากี ผ่าอกตลอดตัว เสื้อไม่มีสาบ แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ตลบชายเสื้อ กว้างประมาณ 5 เซนติเมตรด้านหน้าเป็นคิ้วตามสาบดุม 3 ดุม ต่อด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว ติดเครื่องหมายรูปพระรามทรงรถที่ปกคอแบะข้างขวา และที่ปกคอแบะข้างซ้ายติดเครื่องหมายรูปแตรงอนในแนวนอนเหนือแตรงอนมี อุณาโลมในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี เบื้องล่างเป็นรูปลายกนก รองรับที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกันเสื้อ เหนือ บ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอปลายมน ด้านไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับเสื้อดุมที่กล่าวนี้มีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีกากี มีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียง เล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า เมื่อสวมเสื้อชนิดนี้ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงสีกากีหรือกางเกงขายาวสีกากี และคาดเข็มขัดสีกากีทับเอวเสื้อ
แบบที่ 4 เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีขาว แขนสั้นเหนือศอก เล็กน้อย มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากี แต่มีกระเป๋าล่างเป็น กระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง 3.5เซนติ เมตร ไม่มีใบปกกระเป๋า เมื่อสวมเสื้อชนิดนี้ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงสีน้ำเงินเข้ม และไม่คาดเข็มขัด
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (2) ใน ข้อ (4) แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ข) เสื้อให้ใช้เสื้อชั้นนอกคอแบะแบบคอแหลมหรือคอป้าน แขนยาวถึง ข้อมือ มีตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บ ที่สาบอกมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 3 ดุม สำหรับแบบเสื้อ คอแหลม และ 5 ดุม สำหรับแบบเสื้อคอป้าน มีกระเป๋าล่าง ข้างละ 1 เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกเสื้อ ติดเครื่องหมายรูปพระรามทรงรถที่คอแบะด้านขวา และที่ปกคอแบะด้านซ้ายติดเครื่องหมายรูปแตรงอนในแนวนอนเหนือแตรงอนมีอุณาโลมในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีเบื้องล่างเป็นรูป ลายกนกรองรับและให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้าพันคอสีดำเงื่อน กะลาสีประกอบด้วย"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2536
:: (ลงชื่อ) พินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 15 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่ได้ใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ ดำเนินการเลิกใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์นั้นให้เสร็จสิ้นภายในสองปีนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว สมควรยกเลิกการใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ใน เครื่องแบบของพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 110 ตอนที่ 181 หน้า 4 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update