กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 96 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจำทางการขนส่ง ไม่ประจำทางหรือการขนส่ง โดยรถขนาดเล็กต้องมีความรู้และความสามารถ ดังนี้
(1) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ความรู้ในการขับรถความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและมารยาทในการขับรถ ตลอดจนความรู้ที่จำเป็นอย่างอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดตามความเหมาะสมของลักษณะการขนส่ง และผ่านการทดสอบความรู้ และความสามารถในการขับรถจากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอบขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง
(2) ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ในด้านประสาทมือปฏิกิริยาสายตาทางลึก สายตาทางกว้าง และสายตาบอดสี จากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง
ข้อ 3 ผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจหรือผู้บริการสำหรับรถตาม ข้อ 2 ต้องผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม ตลอดจนผ่านการทดสอบความรู้ภาควิชาการจาก กรมการขนส่งทางบก
สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บริการนั้น ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกด้วย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2537
:: (ลงชื่อ) จรัส พั้วช่วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดย มาตรา 96 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องมีความรู้และความสามารถที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดความรู้ความสามารถสำหรับผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกำหนดเพิ่มให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและ มารยาทในการขับรถนั้นด้วยเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับรถจะได้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 111 ตอนที่ 15 ก หน้า 10 วันที่ 13 พฤษภาคม 2537)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update