กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-15

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ มาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ฒ) ของ ข้อ 1 (2) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ฒ) แผ่นสะท้อนสีแดง จำนวน 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น มีลักษณะเป็นวงกลม สามเหลี่ยมด้านเท่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่มีรถความ กว้างเกิน 2.10 เมตร แผ่นสะท้อนแสงที่มีลักษณะเป็นวงกลม ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวไม่ น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือหากมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ต้องมีความยาวด้านละ ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร แล้วแต่กรณีติดที่ท้ายรถ ด้านซ้ายและด้านขวามีจำนวน เท่ากันทั้งสองข้างสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.0 4 เมตร แผ่นริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุดของท้ายรถไม่เกิน 40 เซนติเมตร สามารถสะท้อนแสงเห็นได้ในเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร"
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ณ) ของ ข้อ (1) (2) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
(1) โคมไปดังต่อไปนี้ ที่มีกำลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรม การขนส่งทางบกประกาศกำหนด
"(ณ) เข็มขัดนิรภัย ตามประเภทของรถและตามแบบที่กรม การขนส่งทางบก ประกาศกำหนด"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (3) ของ ข้อ 1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) โคมดังต่อไปนี้ มีกำลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล แสงขาวหรือเหลืองอ่อน จำนวน 2 ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านหน้ารถข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ 1 ดวง โคมไฟทุกดวงต้องให้ แสงสีเดียวกันสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร
โคมไฟแสงพุ่งไกลจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้าย ให้แสงสว่างด้วยเท่านั้น เว้นแต่เป็นการให้แสงสว่างชั่วขณะ
(ข) โคมไฟแสงพุ่งต่ำ แสงขาวหรือเหลืองอ่อน ที่ให้แสงสีเดียว กับโคมไฟแสงพุ่งไกล จำนวน 2 ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านหน้ารถข้างซ้าย และข้างขวาแห่งละ 1 ดวง สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร ห่างจากด้าน ข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน 40 เซนติเมตร
โคมไฟแสงพุ่งต่ำจะให้แสงสว่างได้เฉพาะ ในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเท่านั้น
(ค) โคมไฟแสดงความกว้างของรถ แสงขาวหรือเหลืองจำนวน 2 ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านหน้ารถข้างซ้ายและข้างขวามีจำนวนเท่ากันทั้งสองข้าง โคมไฟทุกดวงต้องให้แสงสีเดียวกันสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร โคมไฟริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน 40 เมตร
โคมไฟแสดงความกว้างของรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่ โคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเท่านั้น
(ง) โคมไฟเลี้ยว ชนิดใช้ไฟกระพริบแสงเหลือง ติดที่ด้านหน้า จำนวน 2 ดวง และแสงเหลืองหรือแดง ติดที่ด้านท้ายจำนวน 2 ดวง หรือ 4 ดวง ในกรณีที่รถมีความกว้างเกิน 2.10 เมตร โคมไฟเลี้ยวด้านท้ายจะมี 6 ดวงก็ได้ โดยให้ติดที่ด้านซ้ายและด้านขวามีจำนวนเท่ากันทั้งสองข้าง โคมไฟทุกดวงที่ติดที่ด้านซ้ายต้องให้แสงสีเดียวกัน ดวงริมสุดอยู่ห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถหรือท้ายรถไม่เกิน 40 เซนติเมตร และดวงล่างสุดอยู่ห่างจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร โคมไฟเลี้ยวทุกดวงที่อยู่ข้างเดียวกันต้องกระพริบพร้อมกันในขณะที่รถให้สัญญาณเลี้ยว
(จ) โคมไฟท้ายแสงแดง จำนวน 2 ดวง หรือ 4 ดวง ในกรณีที่รถมีความกว้างเกิน 2.10 เมตร จะมีจำนวน 6 ดวงก็ได้ ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจำนวนเท่ากันทั้งสองข้างสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร โคมไฟดวงริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุดของท้ายรถไม่เกิน 40 เซนติเมตร
(ฉ) โคมไฟหยุด แสงแดง จำนวน 2 ดวง หรือ 4 ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจำนวนเท่ากันทั้งสองข้างสูง จากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร โคมไฟดวงริมสุดอยู่ห่างจากด้านข้างริมสุด ของท้ายรถไม่เกิน 40 เซนติเมตร
โคมไฟหยุดจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่ใช้ห้ามล้อเท่านั้น และแสงต้องสม่ำเสมอคงที่ไม่กระพริบ โคมไฟหยุดถ้ารวมอยู่ในโคมท้ายจะต้องมีความสว่างมากกว่าความสว่างของโคมไฟท้ายนั้น
(ช) โคมไฟถอยหลังแสงขาว จำนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดอยู่ท้ายรถสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร ในกรณีที่มี 2 ดวง ต้องติดอยู่ในระดับเดียวกัน และห่างจากแนวกึ่งกลางท้ายรถเท่ากันทั้งสองข้าง
โคมไฟถอยหลังจะให้แสงสว่างเฉพาะในขณะที่เข้าเกียร์ถอยหลังเท่านั้น
(ซ) โคมไฟส่องป้ายทะเบียน แสงขาว อย่างน้อย 1 ดวง แต่ไม่เกิน 2 ดวง ติดอยู่ด้านบนด้านล่าง หรือด้านข้างของแผ่นป้านทะเบียนท้ายรถ มีความสว่างสามารถอ่านป้ายทะเบียนรถชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร จากท้ายรถและต้องมีที่ บังมิให้แสงพุ่งออกไปทางท้ายรถ
โคมไฟส่องป้ายทะเบียนต้องให้แสงสว่างพร้อมกับโคมไฟท้าย
(ฌ) โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถสำหรับรถที่มีความสูงเกิน 2.150 เมตร จำนวน 4 ดวง ติดไว้ที่ด้านหน้าตอนบนของหลังคารถดวงริมสุด อยู่ห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน 10 เซนติเมตร ดวงในห่างจากดวงริม เป็นระยะประมาณ 40 เซนติเมตร และให้มีโคมไฟแสงแดงด้านท้ายตอนบนของหลังคารถ จำนวน 2 ดวง ติดไว้ริมสุดของท้ายรถข้างละ 1 ดวง
โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถที่ติดไว้ที่ด้านหน้าตอนบนของหลังคา รถให้ใช้ได้ดังนี้
(1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งประจำทาง ใช้แสงน้ำเงิน
(2) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่ง ไม่ประจำทางใช้แสงเหลือง
(3) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่วนบุคคลใช้แสงขาว
(4) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งโดยสารขนานเล็ก ใช้แสงม่วง
(ญ) โคมไฟภายในรถ แสงขาว ติดไว้ภายในรถ ให้แสงสว่างพอสมควร และจะมีโคมไฟสำหรับอ่านหนังสือประจำทุกที่นั่งด้วยก็ได้
ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาน เล็กที่จะต้องมีโคมไฟภายในรถ รวมทั้งจำนวนและตำแหน่งของโคมไฟภายในรถ ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
(ฎ) โคมไฟแสดงส่องป้ายแสดงเส้นทางแสงขาวติดที่ด้านหน้า รถให้แสงสว่างพอสมควรที่ป้ายแสดงเส้นทาง"
 
  ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 1ทวิ แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
" ข้อ 1ทวิ รถตาม ข้อ 1ทวิ อาจมีเครื่องอุปกรณ์อื่นสำหรับรถได้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) โคมไฟ ดังต่อไปนี้ ถ้าจะนำมาใช้ต้องมีกำลังไฟและความส่องสว่าง ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล จำนวน 2 ดวง มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ ใน ข้อ 1 (3) (ก)
(ข) โคมไฟข้างรถ แสงเหลือง แต่ถ้าแสงสว่างส่องออกไปทาง ท้ายรถหรือเป็นโคมไฟดวงท้ายจำให้แสงแดงก็ได้ ติดอยู่สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร ที่ข้างซ้ายและข้างขวารถตอนหน้าแห่ง ละ 1 ดวง หรือตอนท้ายแห่ง ละ 1 ดวงในกรณีที่รถมีความยาวเกิน 7.50 เมตร จะมีโคมไฟข้างรถที่กึ่งกลางระหว่างโคมไฟข้างรถที่กึ่งกลางระหว่างโคมไฟข้างรถดวงหน้าและดวงท้ายอีกแห่งละ 1 ดวงก็ได้ โคมไฟ ข้างซ้ายและข้างขวาต้องอยู่ในระดับและต่ำแหน่งเดียวกันและให้แสงสีเดียวกัน
โคมไฟข้างรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะ ในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเท่านั้น
(ค) โคมไฟเลี้ยวข้างรถ ชนิดใช้ไฟกระพริบแสงเหลือง ติดอยู่สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร ที่ข้างซ้ายและข้างขวารถ ตอนหน้าแห่งละ 1 ดวง หรือตอนท้ายแห่งละ 1 ดวง ในกรณีที่รถมีความยาวเกิน 7.50 เมตร จะมีโคมไฟเลี้ยวข้างรถที่กึ่งกลางระหว่างโคมไฟเลี้ยวข้างรถดวงหน้าและ ดวงท้ายอีกแห่งละ 1 ดวงก็ได้ โคมไฟข้างซ้ายและข้างขวาต้องอยู่ในระดับและตำแหน่งเดียวกัน
โคมไฟเลี้ยวข้างรถทุกดวงต้องกระพริบพร้อมกับโคมไฟเลี้ยวที่ด้านหน้า และด้านท้ายที่อยู่ข้างเดียวกัน
(ง) โคมไฟตัดหมอก แสงขาวหรือเหลืองอ่อน จำนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดที่หน้ารถสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่อยู่สูงไม่เกินโคมไฟแสงพุ่งต่ำ ถ้ามี 1 ดวง ให้ติดที่กึ่งกลางหน้ารถ แต่ถ้ามี 2 ดวงให้ติดในระดับเดียวกัน และห่างจากแนวกึ่งกลางหน้ารถเท่ากันทั้งสองข้าง โคมไฟทุกดวงจะต้องให้แสงสีเดียวกัน
โคมไฟตัดหมอกจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟแสดง ความกว้างของรถและโคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเท่านั้น ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ต่ำกว่า แนวขนานกับพื้นทางราบไม่น้อยกว่า 2 องศา หรือ 0 .20 เมตร ในระยะ 7.50 เมตร และ ม่เฉไปทางขวา
(จ) โคมไฟหยุด แสงแดง จำนวน 2 ดวง ติดอยู่ในตำแหน่งที่ให้แสงสว่างออกไปทางท้ายรถ สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ถ้ามี 1 ดวง ต้องอยู่ในแนวกึ่งกลางท้ายรถ แต่ถ้ามี 2 ดวง ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน และอยู่ห่างจากแนว กึ่งกลางท้ายรถเท่ากันทั้งสองข้าง
โคมไฟหยุดจะให้แสงสว่างในเฉพาะในขณะที่ใช้ห้ามล้อเท่านั้น และแสงต้องสม่ำเสมอคงที่ไม่กระพริบ
(2) โคมไฟอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อนี้และ ข้อ 1 (3) ถ้าจะนำมาใช้ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (ฎ) ของ ข้อ 10 (2) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ฎ) แผ่นสะท้อนแสง ดังต่อไปนี้
(1) สีแดง มีจำนวน ขนาด และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (2) (ฒ)
(2) สีเหลือง มีขนาดและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (2) (ฒ) ติดที่หน้ารถข้างซ้าย และข้างขวาแห่งละ 1 แผ่น ห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน 15 เซนติเมตร สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.50 เมตร สามารถสะท้อนแสงเห็นได้ในเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร"
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ฎ) ของ ข้อ 10 (2) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
"(ฎ) เข็มขัดนิรภัย ตามประเภทของรถและตามแบบที่กรม การขนส่งทางบก ประกาศกำหนด"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน (3) ของ ข้อ 10 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
"(3) โคมไฟดังต่อไปนี้ ที่ทำงานได้ร่วมกับรถที่ใช้ลากจูง และมีกำลังไฟ และความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
(ก) โคมไฟเลี้ยว ติดที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจำนวน และ ลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ง)
(ข) โคมไฟท้าย มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (จ)
(ค) โคมไฟหยุด มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ฉ)
(ง) โคมไฟถอยหลัง มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ช)
(จ) โคมไฟส่องป้ายทะเบียน มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ ใน ข้อ 1 (3) (ซ)
(ฉ) โคมไฟแสดงส่วนสูงท้ายรถแสงแดง ติดบนหลังคาท้ายรถห่าง จากด้านข้างริมสุดไม่เกิน 10 เซนติเมตร ข้างละ 1 ดวง
(ช) โคมไฟภายในรถ มีลักษณะตาม ข้อ 1 (3) (ญ)
(ซ) โคมไฟข้างรถ แสงเหลือง แต่ถ้าแสงสว่างส่องออกไปทางท้าย รถหรือเป็นโคมไฟดวงท้ายจำให้แสงแดงก็ได้ ติดอยู่สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร ที่ข้างซ้ายและข้างขวารถในระดับเดียวกันตอนหน้า ห่างจากหน้าสุดไม่เกิน 80 เซนติเมตร (ไม่รวมแขนพ่วง) แห่งละ 6 เมตร ให้มีโคมไฟข้างรถที่กึ่งกลาง ระหว่างโคมไฟข้างรถดวงหน้าและดวงท้ายอีกแห่งละ 1 ดวง ถ้ามีมากกว่า 1 ดวง ระยะห่างระหว่างโคมไฟแต่ละดวงในข้างเดียวกันต้องเท่ากัน และห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร
โคมไฟข้างรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะ ในขณะที่โคมไฟท้ายรถให้แสงสว่างด้วยเท่านั้น"
ข้อ 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 10ทวิ แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
" ข้อ 10 รถตาม ข้อ 10 อาจมีเครื่องอุปกรณ์อื่นสำหรับรถได้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) โคมไฟหยุด มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1ทวิ (1) (จ) มีกำลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
(2) โคมไฟอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อนี้และ ข้อ 10 (3) ถ้าจะนำมาใช้ ต้องเป็นไปตามกรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ"
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน (ซ) ของ ข้อ 15 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ซ) แผ่นสะท้อนแสงสีแดง มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (2) (ฒ) ในกรณีที่เป็นรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ส่วนบรรทุก เป็นตู้ทึบให้ติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองที่มุมบนของตัวถังด้านท้ายแห่งละ 1 แผ่นด้วย"
ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ (ฌ) ของ ข้อ 15 (2)แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
"(ฌ) เข็มขัดนิรภัย ตามประเภทของรถและตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด"
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความใน (3) ของ ข้อ 15 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
"(3) โคมไฟดังต่อไปนี้ ที่มีกำลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ก)
(ข) โคมไฟแสงพุ่งต่ำ มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ข)
(ค) โคมไฟแสดงความกว้างของรถ มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนด ไว้ใน ข้อ 1 (3) (ค)
(ง) โคมไฟเลี้ยว มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ง)
(จ) โคมไฟท้าย มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (จ)
(ฉ) โคมไฟหยุด มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ฉ)
(ช) โคมไฟถอยหลัง มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ช)
(ซ) โคมไฟส่องป้ายทะเบียน มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ ใน ข้อ 1 (3) (ซ)
(ฌ) โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถแสงเขียว มีจำนวน และลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ฌ) สำหรับรถที่มีตัวถังส่วนบรรทุกเป็นตู้ทึบหรือเป็นกระบะที่หลังคาถาวรให้มีโคมไฟแสดงส่วนสูงแสงแดงติดอยู่ ในระดับเดียวกันที่ด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จำนวน 2 ดวง แต่ละดวงห่างจากด้านข้างริมสุดของรถไม่เกิน 10 เซนติเมตร
(ญ) โคมไฟภายในรถแสงขาว ติดไว้ภายในห้องผู้ขับรถให้แสงสว่างพอสมควร"
ข้อ 12 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 17ทวิ แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
" ข้อ 17ทวิ รถตาม ข้อ 15 อาจมีเครื่องอุปกรณ์อื่นสำหรับรถได้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) โคมไฟดังต่อไปนี้ ถ้าจะนำมาใช้ต้องมีกำลังไฟและความส่องสว่าง ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล จำนวน 2 ดวง มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ ใน ข้อ 1ทวิ (3) (ก)
(ข) โคมไฟข้างรถ มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1ทวิ (1) (ข)
(ค) โคมไฟเลี้ยวข้างรถ มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ ใน ข้อ 1ทวิ (1) (ค)
(ง) โคมไฟตัดหมอก มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1ทวิ (1) (ง)
(จ) โคมไฟหยุด มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1ทวิ (1) (จ)
(2) โคมไฟอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อนี้และ ข้อ 15 (3) ถ้า จะนำมาใช้ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ"
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (ง) ของ ข้อ 18 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
"(ง) แผ่นสะท้อนแสง ให้มีแผ่นสะท้อนแสงดังนี้
(1) สีแดง มีจำนวน ขนาด และลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (2) (ฒ)
(2) สีเหลือง มีขนาดและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (2) (ฒ) ติดที่หน้ารถทางซ้ายและข้างขวาแห่งละ 1 แผ่น ห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน 15 เซนติเมตร สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.50 เมตร สามารถสะท้อนแสงเห็นได้ในเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ในกรณีของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 หรือ ลักษณะ 7 ที่ตัวถังส่วนบรรทุกเป็นตู้ทึบหรือเป็นกระบะที่ มีหลังคาถาวรให้ติดที่ส่วนมุมของตัวถังด้านท้ายมุมละ 1 แผ่นด้วย"
ข้อ 14 ให้ยกเลิกความใน (3) ของ ข้อ 18 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน
"(3) โคมไฟดังต่อไปนี้ ที่ทำงานได้ร่วมกับรถที่ใช้ลากจูง และมีกำลังไฟ และความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
(ก) โคมไฟเลี้ยว ติดที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจำนวน และลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ง)
(ข) โคมไฟท้าย มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (จ)
(ค) โคมไฟหยุด มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ฉ)
(ง) โคมไฟถอยหลัง มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (3) (ช)
(จ) โคมไฟส่องป้ายทะเบียน มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ ใน ข้อ 1 (3) (ซ)
(ฉ) โคมไฟแสดงส่วนสูงท้ายรถ แสงแดง สำหรับรถที่มีตัวถัง ส่วนบรรทุกเป็นตู้ทึบหรือเป็นกระบะที่มีหลังคาถาวรติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จำนวน 2 ดวงแต่ละดวง แต่ละดวงห่างจากด้านข้างริมสุดไม่ เกิน 10 เซนติเมตร
(ช) โคมไฟข้างรถแสงเหลือง มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนด ไว้ใน ข้อ 10 (3) (ซ)"
ข้อ 15 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 18ทวิ แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
" ข้อ 18ทวิ รถตาม ข้อ 18 อาจมีเครื่องอุปกรณ์อื่นสำหรับรถภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) โคมไฟหยุด มีจำนวนและลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1ทวิ (1) (จ) ที่มีกำลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด
(2) โคมไฟอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อนี้และ ข้อ 18 (3) ถ้าจะนำมาใช้ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2537
:: (ลงชื่อ) จรัส พั้วช่วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันวิวัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวะกรรมยานยนตร์ได้เจริญก้าวหน้าไปเป็นอันมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและการส่งเสริมวิวัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว และเพื่อให้เกินความปลอดภัยและลดอันตรายแก่ผู้ ใช้รถสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด ว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่ กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นรวมทั้งสมควรเพิ่มเติมการกำหนดเครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่ง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 111 ตอนที่ 48 ก หน้า 12 วันที่ 24 ตุลาคม 2537)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update