กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 142 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469

อาศัยอำนาจตาม มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2483 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 ของกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 6 การอนุญาตตาม มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2569 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2597 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ทั้งนี้ ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม มาตรา 7 (ก) แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2483 การอนุญาตตาม มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 369 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และการอนุญาตตาม มาตรา 8ทวิ และ มาตรา 97ตรี แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 นั้น ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบ ศ. 6 ท้ายกฎกระทรวงนี้"
2. ให้ยกเลิกใบแนบ ศ. 6 ท้ายกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 และให้ใช้ใบแนบ ศ. 6 ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ใบแนบ ศ. 6
อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับโรงพักสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากร


 ประเภทโรงพักสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากร  ค่าธรรมเนียมประจำปี (บาท)

 (1) สำหรับโรงพักสินค้าซึ่งเก็บสินค้าขาเข้า ตาม มาตรา 6 หรือ มาตรา 7 แห่งละ
 (2) สำหรับโรงพักสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เพื่อการส่งออก ตาม มาตรา 6 แห่งละ
 (3) สำหรับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออก ที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือตาม มาตรา 6 แห่งละ
 (4) สำหรับสถานที่ที่อนุมัติให้ใช้เป็นโรงพักสินค้า ซึ่งต้องอากรขาออกตาม มาตรา 6 แห่งละ
 (5) สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนตาม มาตรา 8
(ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทอู่ซ่อมสร้างเรือ หรืออากาศยาน แห่งละ
(ข) คลังสินค้าทัณฑ์บนอื่นๆ แห่งละ
 (6) สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนตาม มาตรา 8ทวิ
(ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของ ที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน แห่งละ
(ข) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า แห่งละ
(ค) คลังสินค้าทัณฑ์บนอื่นๆ แห่งละ
 (7) สำหรับเขตปลอดอากรตาม มาตรา 97ตรี แห่งละ


 30,000
 100,000

 300,000
 1,000

 10,000
 30,000

 30,000
 10,000
 30,000
 300,000


*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบัน มาตรา 97ตรี แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 กำหนดให้ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากรต้องเสียค่าธรรมเนียมประจำปีตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงสมควรกำหนดให้มีการเรียกค่าธรรมเนียมประจำปีและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมประจำปีสำหรับเขตปลอดอากรตามบทบัญญัติดังกล่าว และโดยที่สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมประจำปีสำหรับโรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนแก้ไขการกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีดังกล่าวตามกฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากรพ.ศ. 2469 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update