กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 138 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 3 และ มาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการนำของเข้า ส่งของออก ทางด่านศุลกากรศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในแต่ละปีมีปริมาณน้อย เป็นผลทำให้ปริมาณงานของด่านศุลกากรศรีเชียงใหม่น้อยตามไปด้วย และไม่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีด่านศุลกากรใกล้เคียงดูแลได้ โดยไม่มีผลกระทบต่องานด้านบริการและงานด้านป้องกันและปราบปราม ประกอบกับกรมศุลกากรได้พิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจของด่านศุลกากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ สมควรยกเลิกทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากรศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อนำอัตรากำลังของด่านศุลกากรศรีเชียงใหม่ไปสนับสนุนงานทางด้านอื่น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update