กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 139 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 และ มาตรา 122 แห่ง พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2483 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ความในลำดับที่ 11 แห่งบัญชีหมาย ก. ท้ายกฎ กระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2481 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469
(2) ความในลำดับที่ 13 แห่งบัญชีหมาย ก. ท้ายกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2481
ข้อ 2 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการนำของเข้า ส่งของออก หรือส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทางด่านศุลกากรนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด่านศุลกากรพังงา จังหวัดพังงา ด่านศุลกากรศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในแต่ละปีมีปริมาณน้อย เป็นผลทำให้ปริมาณงานของด่านทั้งสามแห่งดังกล่าวน้อยตามไปด้วย และไม่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีด่านศุลกากรใกล้เคียงดูแลได้ โดยไม่มีผลกระทบต่องานด้านบริการและงานด้านป้องกันและปราบปราม ประกอบกับกรมศุลกากรได้พิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจของด่านศุลกากร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ สมควรยกเลิกการกำหนดให้ด่านศุลกากรทั้งสามแห่งดังกล่าว เป็นท่าหรือที่สำหรับการนำของเข้า ส่งของออก หรือส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน เพื่อนำอัตรากำลังของด่านทั้งสามแห่งดังกล่าวไปสนับสนุนงานทางด้านอื่น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update