กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2483 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (1) ใน 2. วันหยุดราชการ ของ ข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม หรือวันที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ สำหรับวันขึ้นปีใหม่ 2 วัน"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 กำหนดให้วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม 2546 เป็นวันปฏิบัติราชการปกติ และให้วันศุกร์ ที่ 2 มกราคม 2547 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 เพื่อกำหนดให้วันหยุดราชการศุลกากรสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update