แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 121 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา
พ.ศ. 2493
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 (1) แห่งพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สุรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อท้าย ก. แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 112 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
"131. แสตมป์สุราสำหรับปิดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชน ขนาดของดวงแสตมป์ 1.5 x 11.1 เซนติเมตร (ชนิดปรุและชนิดไม่ปรุ) ทำด้วยกระดาษสีขาว เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามขอบโดยรอบเป็นลายเส้น พื้นของดวงแสตมป์ภายในขอบสี่เหลี่ยมเป็นเส้นลายน้ำ พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีฟ้าตรงกลางดวงแสตมป์เป็นรูปวงกลม มีรูปนกวายุภักษ์อยู่กลาง ด้านบนมีอักษร "กระทรวงการคลังประเทศไทย" ด้านล่างมีอักษร "กรมสรรพสามิต" ด้านซ้ายและด้านขวาของวงกลมมีลายไทย พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีฟ้า ทางชายด้านซ้ายมีอักษร "แสตมป์สุรากลั่นชุมชน" พิมพ์ด้วยหมึกเส้นนูนสีฟ้า"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีแสตมป์สุราสำหรับสุรากลั่นชุมชนที่จะใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษี สมควรกำหนดลักษณะของแสตมป์สุราสำหรับสุรากลั่นชุมชนเพื่อใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชนโดยเฉพาะ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
     
Update