กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  
 
:: กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-27

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้เรียกว่า "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดห้าปี
ข้อ 3 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลร่อนทอง ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลแม่รำพึงและตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 4 การวางและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ผังเมืองรวมเป็นแนวทาง ให้มีการขยายตัวชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความผาสุกของประชากร
ข้อ 5 ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบางสะพานให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การพาณิชยกรรม การสื่อสารคมนาคมและบริการสาธารณะสาขาต่างๆ ในระดับอำเภอ
(2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน ระบบเศรษฐกิจและสังคม
(3) เพื่อรองรับการขยายตัวและการกระจายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น
(4) พัฒนาและควบคุมการขยายตัวของชุมชนบางสะพานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5) ส่งเสริมบทบาทชุมชนบางสะพานด้านอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งตะวันตก
(6) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
(7) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 6 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ จึงได้กำหนดมาตรการ ดังนี้
(1) กำหนดพื้นที่ผังเมืองรวมให้เพียงพอกับการขยายตัวของประชากรภายในเขตผังเมืองรวมในอีก 20 ปีข้างหน้า ด้วยวิธีจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ 17 ประเภท ตามกิจกรรมและเงื่อนไขที่อนุญาตให้ดำเนินการได้
(2) กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม การอุตสาหกรรมและคลังสินค้าที่สำคัญในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอนาคตไว้ 6 ประเภท คือ
(2.1) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ กำหนดไว้ในบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
(2.2) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประมงกำหนดไว้ในบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตทะเลอ่าวไทย
(2.3) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ป่าไม้กำหนดไว้ในบริเวณพื้นที่ทั้งสองฝั่งของคลองแม่รำพึง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
(2.4) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและคลังสินค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย กำหนดไว้บริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
(2.5) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าและเกษตรกรรม กำหนดไว้ในบริเวณพื้นที่ฟากตะวันออกของถนน รพช.ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย และฟากเหนือของถนนทางเข้าท่าเรือน้ำลึก
(2.6) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย กำหนดไว้ในบริเวณ 2 ฟากของถนน รพช.ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง และฟากเหนือของถนน รพช.ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย
(3) กำหนดแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งท้ายกฎกระทรวง โดยจัดโครงข่ายถนนให้สัมพันธ์กับหน้าที่และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีการขยาย และกระจายตัวไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ รวมทั้งเสนอแนะถนนโครงการท่าเรือน้ำลึกบางสะพาน-เพชรเกษม เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งระหว่างท่าเรือน้ำลึกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมบทบาทชุมชนบางสะพานด้านอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลตะวันตก
ข้อ 7 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนี้ จึงได้กำหนดวิธีการ ดังนี้
(1) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามผังเมืองรวมสามารถใช้ผังเมืองรวมนี้เป็นข้อมูล ในการของบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นตัวกลางในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะพัฒนาดังกล่าว
(2) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาตามผังเมืองรวมโดยผ่านทางสำนักงบประมาณ และหากโครงการใดที่จะพัฒนาในเขตผังเมืองรวมให้ยึดแนวทางที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมเป็นหลัก
ข้อ 8 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 9 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท และแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.27 ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(2) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.18 ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(3) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.17 ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(4) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(5) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(6) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.18 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(7) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 7.1 ถึงหมายเลข 7.13 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(8) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 8.1 ถึงหมายเลข 8.4 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(9) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 9.1 ถึงหมายเลข 9.18 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(10) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 10 ที่กำหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง
(11) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 11.1 ถึงหมายเลข 11.19 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(12) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 12.1 ถึงหมายเลข 12.24 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(13) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 13 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงมีเส้นทแยงสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและคลังสินค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(14) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 14.1 ถึงหมายเลข 14.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงมีเส้นทแยงสีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าไม้
(15) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 15.1 ถึงหมายเลข 15.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงมีเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าและเกษตรกรรม
(16) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 16.1 ถึงหมายเลข 16.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีเส้นทแยงสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(17) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 17 ที่กำหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง
ข้อ 10 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(7) โรงฆ่าสัตว์
(8) กำจัดมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข้อ 11 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(7) โรงฆ่าสัตว์
(8) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(9) กำจัดมูลฝอย
(10) ซื้อขายเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข้อ 12 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(7) โรงฆ่าสัตว์
(8) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(9) กำจัดมูลฝอย
(10) ซื้อขายเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข้อ 13 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมคลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(4) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(6) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(7) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(8) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก เว้นแต่สถานบริการรับเลี้ยงเด็กซึ่งเป็น
สวัสดิการของพนักงาน
(9) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(10) โรงพยาบาล
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมเขตทางรถไฟสายใต้ เขตถนน รพช.ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 15 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมพื้นที่ป่าคลองแม่รำพึง ให้มีที่ว่างตามแนวริมเขตพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า 15 เมตร
ข้อ 14 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจการประมงที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจการประมง คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมของชุมชน และโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจการประมงที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม หรืออุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจการประมง
(2) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(3) โรงฆ่าสัตว์
(4) โรงพยาบาล
(5) กำจัดมูลฝอย
ข้อ 15 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(6) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(7) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว บ้านแถว หรือตึกแถว เว้นแต่เป็นการดำเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(8) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ถ้ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (5) และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว บ้านแถว หรือตึกแถวตาม (7) ดำเนินการอยู่ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยโครงการเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข้อ 16 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่เป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(2) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(3) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(4) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว บ้านแถว หรือตึกแถว
(5) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามธรรมชาติของลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค และระยะที่เกิน 6 เมตร ถึง 15 เมตร ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 8 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งทะเล ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 15 เมตร และระยะที่เกิน 15 เมตร ถึง 30 เมตร ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 8 เมตร
ข้อ 17 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดดังต่อไปนี้
(1) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(2) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(3) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(4) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว บ้านแถว หรือตึกแถว
(5) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามธรรมชาติของลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือสาธารณูปโภค และระยะที่เกิน 6 เมตร ถึง 15 เมตร ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 8 เมตร
ข้อ 18 ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข้อ 19 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประมง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประมงเท่านั้น
ข้อ 20 ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ 21 ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข 12.4 ที่มีขอบเขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการได้ด้วย
ด้านเหนือ จดถนนเพชรเกษม-ทุ่งทับทอง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตด้านตะวันออกของที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 16558 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านใต้ จดซอยเพชรเกษม 9 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยทุ่งทับทอง 2 ฟากตะวันออก
(2) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข 12.4 ที่มีขอบเขตดังต่อไปนี้ เฉพาะผู้ที่อาศัยมาก่อนแล้วเท่านั้น ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมได้ด้วย
ด้านเหนือ จดถนนเพชรเกษม-ทุ่งทับทอง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอยทุ่งทับทอง 2 ฟากตะวันตก ซอยเพชรเกษม 9 ฟากใต้ และแนวเขตด้านตะวันออกของที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 16558 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านใต้ จดแนวเขตด้านใต้ของที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 16558 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฟากตะวันออก
ข้อ 22 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและคลังสินค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คลังสินค้า การอยู่อาศัย การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชนและโรงงานซึ่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงอนุญาตให้ดำเนินการได้ ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(2) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(3) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(5) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(6) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่ที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(7) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก เว้นแต่สถานบริการรับเลี้ยงเด็กซึ่งเป็น สวัสดิการของพนักงาน
(8) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(9) โรงฆ่าสัตว์
(10) โรงพยาบาล
(11) กำจัดขยะมูลฝอย
ข้อ 23 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบำรุงป่าไม้หรือสัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และโรงงานซึ่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงอนุญาตให้ดำเนินการได้ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(2) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(5) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(6) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว บ้านแถว หรือตึกแถว เว้นแต่ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(7) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(8) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก เว้นแต่สถานบริการรับเลี้ยงเด็กซึ่งเป็น
สวัสดิการของพนักงาน
(9) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(10) โรงฆ่าสัตว์
(11) โรงพยาบาล
(12) กำจัดขยะมูลฝอย
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามธรรมชาติของลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค และระยะที่เกิน 6 เมตร ถึง 15 เมตร ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 8 เมตร
ข้อ 24 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(2) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(3) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรม
(5) การอยู่อาศัยและหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(6) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว บ้านแถว หรือตึกแถว เว้นแต่ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(7) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(8) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก เว้นแต่สถานบริการรับเลี้ยงเด็กซึ่งเป็น
สวัสดิการของพนักงาน
(9) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(10) โรงพยาบาล
ข้อ 25 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน และโรงงานซึ่งบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงอนุญาตให้ดำเนินการได้ในที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(2) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(7) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(8) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(9) โรงฆ่าสัตว์
(10) กำจัดมูลฝอย
ข้อ 26 ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง หรือเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้อ 27 ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคม และขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2546
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท และแสดงโครงการคมนาคม และขนส่งท้ายกฎกระทรวง ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 9 คือ
1. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.27 ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
1.1 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดโรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม เส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช.ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอยเป็นระยะ 800 เมตร และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองทอง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
1.2 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางซอยเพชรเกษม-ชายทะเล 3 และเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 800 เมตร เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และแนวเขตที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 16558 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 12.9 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
1.3 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 800 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตกและโรงเรียนวัดทุ่งขวาง
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 600 เมตร และเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองทอง ฝั่งตะวันออก วัดทุ่งขวางและการประปาเทศบาลตำบลร่อนทอง
1.4 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 300 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดซอยเพชรเกษม 28 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองทอง ฝั่งตะวันออก
1.5 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนน รพช.ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนท่าหล่อ-บ้านดอนเคี่ยม บรรจบกับถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง เป็นระยะ 200 เมตร
ด้านตะวันออก จดถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองยายริด ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ถนนกำเนิดนพคุณ 5/3 ฟากเหนือและฟากใต้ และเส้นขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ถนนกำเนิดนพคุณ 6/6 ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก โรงเรียนบางสะพานวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางสะพาน และสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกำเนิดนพคุณ 6/6 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 เป็นระยะ 450 เมตร สุสานจีนและเส้นตั้งฉากกับถนนกำเนิดนพคุณ 6/6 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกำเนิดนพคุณ 6/6 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 750 เมตร
1.6 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม-ชายทะเล บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 เป็นระยะ 700 เมตร
ด้านใต้ จดถนนวังยาว-บึงผักหนาม ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
1.7 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้ และโรงเรียนบ้านดอนทอง
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองพันลำ ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกำเนิดนพคุณ 6/7 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 เป็นระยะ 100 เมตร
1.8 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดแนวถนนสาย ก ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก
1.9 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนท่าหล่อ-บ้านดอนเคี่ยม บรรจบกับถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน รพช.ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง เป็นระยะ 200 เมตร และถนนกำเนิดนพคุณ 4/2 ฟากตะวันตก ฟากตะวันออกและฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟ ฟากตะวันตก และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสีเสียด
ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ถนนกำเนิดนพคุณ 4/1 ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองยายริด ฝั่งใต้และฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันออก
 
  1.10 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 2207 บ้านหลักเมือง-บ้านไทรผึ้ง
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวถนนสาย ก ฟากตะวันออก
1.11 ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากจากเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 100 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทางเข้าเครือบริษัทสหวิริยา บรรจบกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันออก จดถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย เป็นระยะ 300 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนทางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 500 เมตร และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากกึ่งกลางสะพานรถไฟ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตทางรถไฟ เป็นระยะ 400 เมตร
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
1.12 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดถนน รพช. ปข. 2207 บ้านหลักเมือง-บ้านไทรผึ้ง ฟากเหนือ และถนนวังขอน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ฟากตะวันออก
1.13 ด้านเหนือ จดถนนวังขอน ฟากใต้ และถนน รพช. ปข. 2207 บ้านหลักเมือง-บ้านไทรผึ้ง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนร่วมใจ
ด้านใต้ จดถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ฟากตะวันออก
1.14 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 2207 บ้านหลักเมือง-บ้านไทรผึ้ง
ด้านใต้ จดถนน รพช. ปข. 2207 บ้านหลักเมือง-บ้านไทรผึ้ง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันออก
1.15 ด้านเหนือ จดถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากใต้
ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากลางอ่าว และสถานีอนามัยตำบลแม่รำพึง
1.16 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันออก
1.17 ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากลางอ่าว
ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
1.18 ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
1.19 ด้านเหนือ จดถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนบนทุ่ง ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนม้าร้อง-ไทรหงษ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเขาตะล่อม ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 11.18 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
1.20 ด้านเหนือ จดถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตเขาม้าร้อง
ด้านใต้ จดแนวเขตเขาม้าร้อง
ด้านตะวันตก จดถนนบนทุ่ง ฟากตะวันออก
1.21 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้ และประปาตำบลแม่รำพึง
ด้านตะวันออก จดถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนบนดอน-ท่าเรือ ฟากตะวันออก
1.22 ด้านเหนือ จดถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตเขาระเบิด
ด้านตะวันตก จดวัดเขาถ้ำม้าร้อง
1.23 ด้านเหนือ จดแนวเขตเขาม้าร้อง และแนวเขตเขาระเบิด
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนต้นไทร บรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนม้าร้อง-ไทรหงษ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนบนทุ่ง ฟากตะวันออก
1.24 ด้านเหนือ จดชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านใต้ จดชายฝั่งอ่าวไทย และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านตะวันตก จดชายฝั่งอ่าวไทย
1.25 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ฟากตะวันตก และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
ด้านใต้ จดซอยราษฎร์บริรักษ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
1.26 ด้านเหนือ จดซอยเฉิลมชัย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ฟากตะวันออก
1.27 ด้านเหนือ จดซอยราษฎร์บริรักษ์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนต้นไทร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
2. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.18 ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
2.1 ด้านเหนือ จดถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย ฟากใต้ วัดเกาะยายฉิม และโรงเรียนธนาคารออมสิน
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก อาคารชุมสายโทรศัพท์ร่อนทอง เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 500 เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 800 เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองทอง ฝั่งตะวันออก และเส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งห่างจากถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย เป็นระยะ 800 เมตร
2.2 ด้านเหนือ จดแนวเขตที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 16558 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ด้านใต้ จดถนนเพชรเกษม-ทุ่งสะเดาหวาน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
2.3 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 500 เมตร เส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และถนนเพชรเกษม-ทุ่งสะเดาหวาน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 800 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
2.4 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนเพชรเกษม-ชายทะเล 3
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
2.5 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 600 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 300 เมตร เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 100 เมตร
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 300 เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองทอง ฝั่งตะวันออก
2.6 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 เส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม-ชายทะเล 3 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 เป็นระยะ 100 เมตร
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
2.7 ด้านเหนือ จดถนนกำเนิดนพคุณ 5/3 ฟากใต้ และโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
ด้านตะวันออก จดถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 เส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง และโรงพยาบาลบางสะพาน
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง
2.8 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองยายริด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกำเนิดนพคุณ 4/1 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169
ด้านตะวันตก จดถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันออก
2.9 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนน รพช. ปข. 2207 บ้านหลักเมือง-บ้านไทรผึ้ง ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนน รพช. ปข. 2207 บ้านหลักเมือง-บ้านไทรผึ้ง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 2007 บ้านหลักเมือง-บ้านไทรผึ้ง
2.10 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนร่วมใจ ฟากตะวันออก
2.11 ด้านเหนือ จดถนน รพช. ปข. 2207 บ้านหลักเมือง-บ้านไทรผึ้ง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนร่วมใจ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนร่วมใจ ฟากตะวันตก
2.12 ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากกึ่งกลางสะพานรถไฟ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 400 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 500 เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และคลองกระจอง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
2.13 ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่ลากต่อจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนน รพช. ปช. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย เป็นระยะ 300 เมตร
ด้านตะวันออก จดถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2.14 ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากตะวันออก
2.15 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้ จดถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2.16 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนบนดอน-ท่าเรือ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือและใต้
ด้านใต้ จดซอยบ้านล่าง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนบนดอน-ท่าเรือ
2.17 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 เส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374
ด้านใต้ จดซอยเฉลิมชัย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ฟากตะวันออก
2.18 ด้านเหนือ จดถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า
ด้านตะวันตก จดซอยกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
3. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.17 ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
3.1 ด้านเหนือ จดโรงเรียนธนาคารออมสิน และสถานีอนามัยตำบลร่อนทอง
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 500 เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
3.2 ด้านเหนือ จดแนวเขตที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 16558 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ด้านใต้ จดถนนเพชรเกษม-ทุ่งสะเดาหวาน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
3.3 ด้านเหนือ จดถนนเพชรเกษม-ทุ่งสะเดาหวาน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 500 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
3.4 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
3.5 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 300 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 100 เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
3.6 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
3.7 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169
ด้านตะวันออก จดถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดโรงพยาบาลบางสะพาน
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง
3.8 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169
ด้านตะวันออก จดถนนห้วยทรายขาว 1 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ และที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขบางสะพาน
ด้านตะวันตก จดถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันออก
3.9 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนน รพช. ปข. 2207 บ้านหลักเมือง-บ้านไทรผึ้ง ฟากตะวันออก
3.10 ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก และถนนประชาร่วมใจ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนห้วยทรายขาว 1 ฟากตะวันออก
3.11 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3619 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากตะวันตก และเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดวัดห้วยทรายขาว โรงเรียนมัธยมนพคุณ และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันออก
3.12 ด้านเหนือ จดคลองกระจอง ฝั่งใต้และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดที่ว่าการอำเภอบางสะพาน และเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
3.13 ด้านเหนือ จดถนนบางสะพาน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนคลองกระจอง ฝั่งตะวันออก
3.14 ด้านเหนือ จดถนน สภอ.บางสะพาน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดวัดเขาโบสถ์
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนบางสะพาน ฟากตะวันออก
3.15 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนบนดอน-ท่าเรือ
ด้านใต้ จดซอยบ้านล่าง ฟากเหนือ โรงเรียนบางสะพาน และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้และฟากตะวันออก
3.16 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนท่าเกวียน ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
3.17 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนกรมโยธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ฟากเหนือและสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางสะพาน
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
4. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้
4.1 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลระหว่างตำบลแม่รำพึงกับตำบลธงชัย
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้และถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย บรรจบกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย เป็นระยะ 2,800 เมตร แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึงและเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองวังนาค ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก และสถานีรถไฟนาผักขวง
4.2 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองวังนาค ฝั่งใต้ และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านใต้ จดถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
4.3 ด้านเหนือ จดถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง เส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองแม่รำพึง ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ ถนนท่าเรือ ฟากใต้ ถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก และโรงเรียนบ้านท่าเรือ
ด้านใต้ จดถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทางเข้าเครือบริษัทสหวิริยา บรรจบกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย เป็นระยะ 200 เมตร และเส้นตรงที่ลากจากเส้นตั้งฉากดังกล่าวที่ระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย บรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย เป็นระยะ 300 เมตร
5. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง บรรจบกับถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวท่ามะนาว-บ่อทองหลาง เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง บรรจบกับถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง ฟากตะวันตกและกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง
6. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.18 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
6.1 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง
ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ 1,000 เมตร เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ถนน รพช. ปข. 2048 บ้านเกาะยายฉิม-บ้านคลองลอย ฟากเหนือ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 เส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองทอง ฝั่งเหนือ และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าเขาคลองกรูด
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง
6.2 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองพันลำ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 9.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข 11.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณหมายเลข 12.2 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
6.3 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองทอง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองทอง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือและแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด
6.4 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลระหว่างตำบลกำเนิดนพคุณกับตำบลธงชัย
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก สถานีรถไฟนาผักขวง โรงเรียนบ้านนาผักขวง วัดนาผักขวง และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองวังนาค ฝั่งเหนือและฝั่งใต้
ด้านใต้ จดถนนกำเนิดนพคุณ 4/2 ฟากเหนือและฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนท่าหล่อ-บ้านดอนเคี่ยม บรรจบกับถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง เป็นระยะ 200 เมตร
ด้านตะวันตก จดถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่อหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนท่าหล่อ-บ้านดอนเคี่ยม บรรจบกับถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง และถนนกำเนิดนพคุณ 3/2 ฟากเหนือ
6.5 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด และเส้นแบ่งเขตตำบลระหว่างตำบลกำเนิดนพคุณกับตำบลธงชัย
ด้านตะวันออก จดถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันตก วัดถ้ำเขาน้อย ถนน รพช. ปข. 3092 บ้านไทรคู่-บ้านดอนทอง ฟากเหนือและฟากใต้ เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวงและถนนท่าหล่อ-บ้านดอนเคี่ยม ฟากเหนือและฟากใต้
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนท่าหล่อ-บ้านดอนเคี่ยม บรรจบกับถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง เป็นระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเส้นตั้งฉากกับ ถนนกำเนิดนพคุณ 6/6 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนกำเนิดนพคุณ 6/6 เป็นระยะ 750 เมตร ถนนกำเนิดนพคุณ 6/6 ฟากตะวันออก สุสานจีนเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกำเนิดนพคุณ 6/6 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 เป็นระยะ 450 เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือและวัดเขากะจิ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองพันลำ ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 11.6 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
6.6 ด้านเหนือ จดถนนวังยาว-บึงผักหนาม ฟากใต้ สำนักสงฆ์วังยาว เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากซอยเพชรเกษม-ชายทะเล 3 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 เป็นระยะ 700 เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้ และโรงเรียนบ้านดอนสำนัก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองพันลำ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก
6.7 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกำเนิดนพคุณ 6/7 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 เป็นระยะ 100 เมตร
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองพันลำ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองพันลำ ฝั่งตะวันออก
6.8 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้ วัดทุ่งมะพร้าว และโรงเรียนวัดทุ่งมะพร้าว
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก
ด้านใต้ จดถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลระหว่างตำบลพงศ์ประศาสน์กับตำบลทองมงคล
6.9 ด้านเหนือ จดถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย ฟากใต้ และเส้นตรงที่ลากจากถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย บรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควายเป็นระยะ 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากระยะ 200 เมตร กับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทางเข้าเครือบริษัทสหวิริยา บรรจบกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย เป็นระยะ 200 เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย
ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ลากจากเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 100 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทางเข้าเครือสหวิริยาบรรจบกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
6.10 ด้านเหนือ จดถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ฟากใต้และสำนักสงฆ์ทุ่งกระต่ายทอง
ด้านตะวันออก จดถนนเขาตะล่อม ฟากตะวันตก ถนนม้าร้อง-ไทรหงษ์ ฟากใต้ เส้นตรงที่ลากจากเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งถนนต้นไทรบรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนม้าร้อง-ไทรหงษ์ ฟากใต้ และเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ต่อจากเส้นที่ลากผ่านระหว่างจุดที่อยู่บนหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3774 ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 เป็นระยะ 3,500 เมตร กับจุดที่อยู่บนศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ตัดกับเขตทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 4,000 เมตร ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ำเค็ม
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ำเค็ม และเส้นแบ่งเขตตำบล ระหว่างตำบลพงศ์ประศาสน์กับตำบลทองมงคล
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 9.15 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
6.11 ด้านเหนือ จดถนนท่าเรือ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนท่าเรือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
6.12 ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านใต้ จดถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง ฟากเหนือ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ หากตะวันออกและฟากเหนือ
6.13 ด้านเหนือ จดถนนท่าเรือ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านตะวันตก จดแนวกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง ฟากตะวันออก
6.14 ด้านเหนือ จดถนนบ้านล่าง ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ
6.15 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันออก
6.16 ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง และถนนท่าเรือ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งขาติ ป่าคลองแม่รำพึง
6.17 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองปากปิด ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านระหว่างจุดที่อยู่บนศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ตัดกับเขตทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 4,000 เมตร กับจุดที่อยู่บนศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 เป็นระยะ 3,500 เมตร ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374
6.18 ด้านเหนือ จดถนนต้นไทร ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านระหว่างจุดที่อยู่บนศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ตัดกับเขตทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 4,000 เมตร กับจุดที่อยู่บนศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ เพชรเกษม-ฝ่ายท่า บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 เป็นระยะ 3,500 เมตร และเขาพริก
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก
7. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 7.1 ถึงหมายเลข 7.13 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
7.1 ที่ดินบริเวณ 2 ฝั่ง ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองทอง เริ่มต้นจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าเขาคลองกรูดไปทางทิศใต้ตามแนวคลองทองจนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง
7.2 ที่ดินบริเวณเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย เริ่มต้นจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลระหว่างตำบลแม่รำพึงกับตำบลธงชัย ไปทางทิศใต้ตามแนวที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย จนบรรจบกับถนนท่าเรือ ฟากเหนือ
7.3 ที่ดินบริเวณ 2 ฝั่ง ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองพันลำ เริ่มต้นจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองพันลำ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งเหนือ
7.4 ที่ดินบริเวณ 2 ฝั่ง ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองวังนาค เริ่มต้นจากถนน รพช. ปข. 1108 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกตามแนวคลองวังนาค จนบรรจบกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
7.5 ที่ดินบริเวณ 2 ฝั่ง ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวคลองบางสะพานใหญ่ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับที่สาธารณะชายฝั่งอ่าวไทย ฟากตะวันตก และที่ดินบริเวณ 2 ฝั่ง ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองปากปิด
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 9.9 หมายเลข 9.13 และหมายเลข 9.17 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข 11.11 หมายเลข 11.14 และหมายเลข 11.17 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
7.6 ที่ดินบริเวณ 2 ฝั่ง เป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองยายริด
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 9.11 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
7.7 ที่ดินบริเวณ 2 ฝั่ง ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองแม่รำพึง เริ่มต้นจากแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองแม่รำพึง จนบรรจบกับถนนท่าเรือฟากเหนือ
7.8 เกาะหัวพิน
7.9 เขาม้าร้อง และเขาระเบิด
7.10 ที่ดินบริเวณเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย เริ่มต้นจากถนนท่าเรือ ฟากใต้ ไปทางทิศใต้ตามแนวที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย จนบรรจบกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
7.11 ด้านเหนือ จดถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านใต้ จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านตะวันตก จดคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งตะวันออก
7.12 ที่ดินบริเวณเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย ฟากตะวันตก เริ่มต้นจากเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบางสะพานใหญ่ ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านระหว่างจุดซึ่งอยู่บนศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ตัดกับเขตทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 4,000 เมตร กับจุดที่อยู่บนศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 เป็นระยะ 3,500 เมตร ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับชายฝั่งอ่าวไทย
7.13 เขาพริก
8. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 8.1 ถึงหมายเลข 8.4 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปนี้
8.1 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
8.2 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสีเสียด
8.3 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากลางอ่าว
8.4 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
9. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 9.1 ถึงหมายเลข 9.18 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
9.1 โรงเรียนธนาคารออมสิน
9.2 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
9.3 โรงเรียนบ้านดอนสง่า
9.4 โรงเรียนบ้านนาผักขวง
9.5 โรงเรียนวัดทุ่งขวาง
9.6 โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย
9.7 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
9.8 โรงเรียนบางสะพานวิทยา
9.9 โรงเรียนวัดทุ่งมะพร้าว
9.10 โรงเรียนบ้านดอนทอง
9.11 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
9.12 โรงเรียนบ้านท่าขาม
9.13 โรงเรียนมัธยมนพคุณ
9.14 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
9.15 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง
9.16 โรงเรียนบางสะพาน
9.17 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
9.18 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางสะพาน
10. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 10 ที่กำหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นแบ่งเขตตำบลระหว่างตำบลแม่รำพึงกับตำบลธงชัย ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านระหว่างจุดซึ่งอยู่บนศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ตัดกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 4,000 เมตร กับจุดที่อยู่บนศูนย์กลางทางแผ่นดินหมายเลข 3374 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ ปข. 1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ฟากตะวันตก เป็นระยะ 3,500 เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านตะวันตก จดที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รำพึง ถนนท่าเรือ ฟากเหนือและฟากใต้ และท่าเทียบเรือน้ำลึก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวนหมายเลข 7.8 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
11. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 11.1 ถึงหมายเลข 11.19 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
11.1 วัดเกาะยายฉิม
11.2 วัดดอนสำราญ
11.3 วัดทุ่งทับทอง
11.4 วัดทุ่งขวาง
11.5 วัดนาผักขวง
11.6 สำนักสงฆ์ทุ่งไทรทอง
11.7 วัดถ้ำเขาน้อย
11.8 สุสานจีน
11.9 วัดเขากะจิ
11.10 สำนักสงฆ์วังยาว
11.11 วัดทุ่งมะพร้าว
11.12 สำนักสงฆ์ทุ่งกระต่ายทอง
11.13 สำนักสงฆ์ท่ามะนาว
11.14 วัดห้วยทรายขาว
11.15 วัดเขาโบสถ์
11.16 วัดบ่อทองหลาง
11.17 มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน
11.18 วัดเขาตะล่อม
11.19 วัดเขาถ้ำม้าร้อง
12. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 12.1 ถึงหมายเลข 12.24 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
12.1 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
12.2 สถานีอนามัยหนองตาจ่า
12.3 สถานีอนามัยตำบลร่อนทอง
12.4 ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 16558 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12.5 อาคารชุมสายโทรศัพท์ร่อนทอง
12.6 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
12.7 ที่ว่างเปล่า
12.8 ที่ว่างเปล่า
12.9 บริเวณที่ทิ้งขยะ
12.10 การประปาเทศบาลตำบลร่อนทอง
12.11 สถานีรถไฟนาผักขวง
12.12 หน่วยป้องกันรักษาป่า ปข. 2
12.13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน
12.14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน
12.15 ที่ว่างเปล่า
12.16 โรงพยาบาลบางสะพาน
12.17 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขบางสะพาน
12.18 สถานีอนามัยตำบลแม่รำพึง
12.19 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
12.20 สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่
12.21 ที่ทำการนายตรวจบางสะพาน
12.22 ประปาตำบลแม่รำพึง
12.23 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง
12.24 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
13. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 13 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงมีเส้นทแยงสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนและคลังสินค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย บรรจบกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะ 2,800 เมตร
ด้านตะวันออก จดถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองแม่รำพึง ฝั่งตะวันตก
14. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 14.1 ถึงหมายเลข 14.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงมีเส้นทแยงสีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าไม่ มีรายการดังต่อไปนี้
14.1 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองแม่รำพึง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองแม่รำพึง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองแม่รำพึง ฝั่งเหนือและถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
14.2 ด้านเหนือ จดถนนท่ามะนาว-ทุ่งลานควาย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านใต้ จดถนนท่าเรือ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.7 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข 12.4 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
14.3 ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง
ด้านใต้ จดถนนท่าเรือ ฟากเหนือ
15. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 15.1 ถึงหมายเลข 15.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงมีเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
15.1 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลระหว่างตำบลแม่รำพึงกับตำบลธงชัย
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านใต้ จดถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันออก ที่ว่างเปล่าโรงเรียนบ้านดอนสำราญ วัดดอนสำราญ และเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางเขตทางรถไปสายใต้
15.2 ด้านเหนือ จดถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง ฟากตะวันตก และเส้นตั้งฉากกับถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึงบรรจบกับถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง เป็นระยะ 1,000 เมตร เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนท่ามะนาว-บ่อทองหลาง และถนนกรมโยธาธิการเลียบหาดแม่รำพึง ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนท่าเรือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนท่าเรือ ฟากตะวันออก แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รำพึง และถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันออก
15.3 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับที่สาธารณะเลียบชายฝั่งอ่าวไทย และวัดบ่อทองหลาง
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง และถนนท่าเรือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวถนนกรมโยธาธิการ เลียบหาดแม่รำพึง ฟากตะวันออก
16. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 16.1 ถึงหมายเลข 16.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีเส้นทแยงสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
16.1 ด้านเหนือ จดโรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย และถนนกำเนิดนพคุณ 3/2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งถนนท่าหล่อ-บ้านดอนเคี่ยม บรรจบกับถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง
16.2 ด้านเหนือ จดถนน รพช. ปข. 3092 บ้านไทรคู่-บ้านดอนทอง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนท่าหล่อ-บ้านดอนเคี่ยม ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 1008 บ้านท่าหล่อ-บ้านหนองระแวง
16.3 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทางเข้าเครือบริษัทสหวิริยาบรรจบกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย เป็นระยะ 200 เมตร
ด้านใต้ จดถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฎชื่อ บรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ 100 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทางเข้าเครือบริษัทสหวิริยาบรรจบกับถนน รพช. ปข. 1010 บ้านกลางนา-บ้านยายพลอย ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 1,000 เมตร
17. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 17 ที่กำหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง ได้แก่ ถนนสาย ก ขนาดเขตทาง 16.00 เมตร เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 ที่หลักหมุดผังเมือง รหัส ปข. 3001 (พิกัด N 1,241,414 E 553,701) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 60 เมตรผ่านจุดเริ่มต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส ปข. 3002 (พิกัด N 1,241,374 E 553,649) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 160 เมตร ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส ปข. 3004 (พิกัด N 1,241,258 E 553,546) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 785 เมตร ผ่านถนนวังขอนที่หลักหมุดผังเมือง รหัส ปข. 3005 (พิกัด N 1,240,581 E 553,157) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 1,270 เมตร บรรจบกับถนนกรมโยธาธิการ ปข.1005 เพชรเกษม-ฝ่ายท่า ที่หลักหมุดผังเมือง รหัส ปข.3007 (พิกัด N 1,239,371 E 552,778)
ทั้งนี้ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของค่าพิกัดไม่เกิน 10 เมตร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลร่อนทอง ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลแม่รำพึง และตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update