แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดห้าปี
ข้อ 2 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลโคกสูง ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลจอหอ ตำบลตลาด ตำบลหมื่นไวย ตำบลพุดซา ตำบลบ้านเกาะ ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลหนองจะบก ตำบลในเมือง ตำบลปรุใหญ่ ตำบลพะเนา ตำบลหัวทะเล ตำบลมะเริง ตำบลสีมุม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองระเวียง ตำบลโคกกรวด ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา ตำบลขามทะเลสอ ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ และตำบลกุดจิก ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 การวางและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ 2 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ 4 ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและโครงข่ายบริการสาธารณะ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การศึกษา พาณิชยกรรม การบริการ และการคมนาคมและการขนส่งของจังหวัดนครราชสีมา
(3) ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลัก พาณิชยกรรมขนาดย่อย การอยู่อาศัย และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
(4) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(5) อนุรักษ์ศิลปกรรมและชุมชนประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
(6) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จำแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.26 ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(2) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.25 ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(3) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.35 ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(4) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.4 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(5) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5.1 ถึงหมายเลข 5.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(6) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.15 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(7) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 7.1 ถึงหมายเลข 7.14 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(8) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 8.1 ถึงหมายเลข 8.20 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว มะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(9) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 9.1 ถึงหมายเลข 9.40 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(10) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 10.1 ถึงหมายเลข 10.41 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธาณูปโภคและสาธารณูปการ
(11) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 11 ที่กำหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง
ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(7) โรงฆ่าสัตว์
(8) สนามแข่งรถ
(9) กำจัดมูลฝอย
(10) ซื้อขายเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี - หนองคาย (เขตแดน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (โคกกรวด) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (โนนไทย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด - นครราชสีมา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 สายนครราชสีมา - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (โชคชัย) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สายนครราชสีมา - อุบลราชธานี ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ 8 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(7) สนามแข่งรถ
(8) โรงฆ่าสัตว์
(9) กำจัดมูลฝอย
(10) ซื้อขายเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี - หนองคาย (เขตแดน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (โคกกรวด) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (โนนไทย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด - นครราชสีมา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สายนครราชสีมา - อุบลราชธานี และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 สายนครราชสีมา - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (โชคชัย) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6
ข้อ 9 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(7) โรงฆ่าสัตว์
(8) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(9) กำจัดมูลฝอย
(10) ซื้อขายเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (โคกกรวด) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (โนนไทย) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ 10 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(4) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
(6) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่เป็นกิจการที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน
(7) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(8) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(9) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(10) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(11) โรงพยาบาล
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี - หนองคาย (เขตแดน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (โคกกรวด) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (โนนไทย) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 สายนครราชสีมา - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (โชคชัย) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ 11 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชนอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(4) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
(6) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(7) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(8) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(9) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(10) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(11) โรงพยาบาล
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี - หนองคาย (เขตแดน) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ 12 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมาย ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(7) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(8) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว เว้นแต่เป็นการดำเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(9) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ถ้ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (6) และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ตาม (8) ดำเนินการอยู่ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยโครงการเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม (7) และ (9) มิให้ใช้บังคับในกรณีการดำเนินการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกย้ายชุมชนแออัด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี - หนองคาย (เขตแดน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (โคกกรวด) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (โนนไทย) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ 13 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่เป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(2) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(3) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(4) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายสระบุรี - หนองคาย (เขตแดน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (โคกกรวด) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (โนนไทย) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลอง คูเมือง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลอง คูเมือง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ 14 ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ 15 ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ 16 ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ 17 ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อก่อสร้างถนน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง หรือเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้อ 18 ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

:: รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง ท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ. 2547
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จำแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 คือ
1. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.26 ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
1.1 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 2,100 เมตร และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,700 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,200 เมตร และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 1,600 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก
1.2 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,700 เมตร
ด้านตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,200 เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก
1.3 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 2,100 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 1,600 เมตร เส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 และแนวเขตเทศบาลตำบลจอหอ
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
1.4 ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 2,600 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
1.5 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสุรนารายณ์ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปลายเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนผังเมือง 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 1,200 เมตร และแนวเขตเทศบาลตำบลจอหอ
1.6 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 2,600 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
1.7 ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตำบลจอหอ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,200 เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนผังเมือง 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,000 เมตร เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 คลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
1.8 ด้านเหนือ จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,200 เมตร กับจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 1,200 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนผังเมือง 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก
1.9 ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้และฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
1.10 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 2,600 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก และเส้นตั้งฉากระยะ 700 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตัดกับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นระยะ 600 เมตร
ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ โรงเรียนบ้านพะไล และค่ายลูกเสือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 9.9 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
1.11 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งใต้ เขื่อนระบายน้ำมะขามเฒ่า และคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนมุขมนตรี ฟากเหนือ วัดศีรษะละเลิง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2066 ฟากเหนือ และแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข 9.11 และหมายเลข 9.34 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
1.12 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครราชสีมา
1.13 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตัดกับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นระยะ 600 เมตร และเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตรดังกล่าว กับจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เป็นระยะ 2,400 เมตร
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เป็นระยะ 2,400 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) ฟากใต้ และสุสานเม่งยิ้ง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 9.36 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
1.14 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2066 ฟากใต้ สถานีอนามัยศีรษะละเลิง โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง และค่ายลูกเสือ
ด้านตะวันออก จดวัดสวนพริกไทย และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
1.15 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เป็นระยะ 200 เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และแนวเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก และโรงพยาบาลอำเภอขามทะเลสอ
1.16 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เป็นระยะ 200 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดสำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ หอประชุมอำเภอขามทะเลสอ สำนักงานที่ดินอำเภอขามทะเลสอ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอขามทะเลสอ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068
1.17 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2066 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
1.18 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เป็นระยะ 1,300 เมตร
ด้านตะวันออก จดสำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ หอประชุมอำเภอขามทะเลสอ สำนักงานที่ดินอำเภอขามทะเลสอ สถานีตำรวจภูธรอำเภอขามทะเลสอ สำนักงานประถมศึกษาอำเภอขามทะเลสอ โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เป็นระยะ 1,550 เมตร และเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068
ด้านใต้ จดถนนจุฬาพัฒนา ฟากเหนือ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และเส้นขนานระยะ 1,400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068
1.19 ด้านเหนือ จดถนนชาญชลาศัลย์ ฟากใต้และฟากตะวันออก และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก
1.20 ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนจุฬาพัฒนา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068
1.21 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ สถานีไฟย่อยนครราชสีมา 2 สำนักงานการไฟฟ้าเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์อุทกวิทยาที่ 4 โครงการค้นคว้าและจัดรูปที่ดิน 3 และวัดใหม่บ้านดอน
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข 8.16 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
1.22 ด้านเหนือ จดวัดป่าศรัทธาราม โรงเรียนบุญวัฒนา และถนนมาศิริ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เป็นระยะ 350 เมตร
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นกองทัพภาพที่ 2 (เขตทหาร)
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 10.38 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
1.23 ด้านเหนือ จดสถานีค้นคว้าวิจัยการใช้น้ำชลประทานห้วยบ้านยาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ที่รวมหมอนไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนสามยอด ฟากตะวันตก และคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ฟากตะวันตก และสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าสวนรุกขชาติปรุใหญ่ อ่างเก็บน้ำเถกิงพล เส้นตั้งฉากกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ซึ่งเป็นแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าสวนรุกขชาติปรุใหญ่ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ คลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ แนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 และที่ทำการโครงการก่อสร้างทางชลประทานที่ 4
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากใต้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี กรมส่งเสริมการเกษตร และที่ทำการเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 6 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข 9.40 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
1.24 ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสืบศิริ ฟากตะวันตก และสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ช่อง 6 และศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต 2
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นกองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร) และศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ฟากตะวันออก
1.25 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,000 เมตร
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
1.26 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโคกกรวด โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,000 เมตร และเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ด้านตะวันออก จดที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแหน และศูนย์ราชการรอง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านใต้ จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตรกับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 600 เมตร และโรงเรียนบ้านสระมโนรา (ผดุงรัฐประชานุกูล) กับจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร กับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 700 เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 600 เมตร และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.25 ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
2.1 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากระยะ 1,400 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 1,600 เมตร และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,200 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก โรงเรียนตำรวจภูธร 3 ค่ายสุรนารายณ์ สถานีตำรวจภูธรตำบลจอหอ ศูนย์สื่อสาร 4 และที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจอหอ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก
2.2 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,200 เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก
2.3 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 1,600 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 1,200 เมตร ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,200 เมตร
ด้านตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลตำบลจอหอ และเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
2.4 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตเทศบาลตำบลจอหอ
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 1,200 เมตร
ด้านตะวันตก จดถนนสุรนารายณ์ ฟากตะวันออก
2.5 ด้านตะวันออก จดถนนสุรนารายณ์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 1,200 เมตร กับจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,200 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
2.6 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนผังเมือง 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนผังเมือง 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 400 เมตร และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ด้านตะวันตก จดถนนสิริราชธานี ฟากตะวันออก
2.7 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนผังเมือง 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านใต้ จดถนนสุรนารายณ์ ฟากเหนือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนผังเมือง 1 ฟากตะวันออก
2.8 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสุรนารายณ์ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปลายเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนผังเมือง 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันตกศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งสว่าง เทศบาลนครราชสีมา และเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคองเก่า ฝั่งตะวันออก วัดศาลาลอย เส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคองใหม่ ฝั่งใต้ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ด้านตะวันตก จดถนนสุรนารายณ์ ฟากตะวันออก สถานสงเคราะห์บ้านเมตตาและสถานสงเคราะห์หญิงบ้านนารีสวัสดิ์
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณหมายเลข 8.10 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข 9.16 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
2.9 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนผังเมือง 1 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสุรนารายณ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนน 30 กันยา ซอย 2
2.10 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคองใหม่ ฝั่งใต้ คลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ด้านตะวันออก จดถนนสิริราชธานี ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และถนนมุขมนตรี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข 8.5 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
2.11 ด้านเหนือ จดถนนมุขมนตรี ฟากใต้ และวัดหลักร้อย
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางถนนสืบศิริ
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันออก วัดป่าจิตตสามัคคี และโรงเรียนบ้านหลักร้อย
2.12 ด้านเหนือ จดถนนเดชอุดม ฟากใต้ และถนนพิบูลย์ - ละเอียด ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นกองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร)
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นกองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร) และวัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม
ด้านตะวันตก จดถนนเดชอุดม ฟากตะวันออก สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และสถานนีเครื่องช่วยการเดินอากาศ เอ็น.ดี.ยีน นครราชสีมา
2.13 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และวัดหัวสะพาน
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นกองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร) และที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ (หนองน้ำสาธารณะ)
ด้านตะวันตก จดถนนพิบูลย์-ละเอียด ฟากตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวม ด้านใต้ ซึ่งเป็นกองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร)
2.14 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2.15 ด้านเหนือ จดแนวเขตเทศบาลนครราชสีมา และโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครราชสีมา
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากเหนือ และสุสานเม่งยิ้ง
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก
2.16 ด้านเหนือ จดวัดศาลาเย็น ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และฟากตะวันตก หนองน้ำสาธารณะศาลาทอง และแนวเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนมาศิริ ฟากเหนือ วัดป่าศรัทธาราม และแนวเขตผังเมืองรวม ด้านใต้ ซึ่งเป็นกองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร)
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นกองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร)
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.11 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
2.17 ด้านเหนือ จดถนนเดชอุดมซอย 14 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเดชอุดม ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นกองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร)
ด้านตะวันตก จดถนนเดชอุดมซอย 14 แยก 8 ซ้าย ฟากตะวันออก
2.18 ด้านเหนือ จดสำนักงานชลประทานที่ 8 และโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ถนนสืบศิริซอย 3 ฟากตะวันออก และถนนเดชอุดมซอย 14 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเดชอุดมซอย 14 แยก 8 ซ้าย ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
2.19 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เป็นระยะ 1,300 เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก
2.20 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ เส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางถนนสืบศิริ และถนนสืบศิริ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสืบศิริ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ฟากตะวันออก
2.21 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ศูนย์วิจัยหม่อนไหม สถาบันวิจัยหม่อนไหม และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ วัดแดนสงบแสงธรรมเวฬุรารามและสถานฝึกและอบรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดนครราชสีมา
ด้านตะวันตก จดถนนสามยอด ฟากตะวันออก
2.22 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนจุฬาพัฒนา บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เป็นระยะ 750 เมตร
ด้านตะวันออก จดโรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ และหนองคูสาธารณประโยชน์
ด้านใต้ จดถนนจุฬาพัฒนา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068
2.23 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อเส้นขนานระยะ 450 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนชาญชลาศัลย์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนชาญชลาศัลย์ ฟากเหนือ และวัดหนองขุ่น
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068
2.24 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2.25 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 9.39 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
3. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.35 ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
3.1 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 1,200 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 10.2 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
3.2 ด้านเหนือ จดโรงเรียนตำรวจภูธร 3 ค่ายสุรนารายณ์ สถานีตำรวจภูธรตำบลจอหอ ศูนย์สื่อสาร 4 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจอหอ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดโรงเรียนบ้านจอหอ
ด้านตะวันตก จดโรงเรียนตำรวจภูธร 3 ค่ายสุรนารายณ์ สถานีตำรวจภูธรตำบลจอหอ ศูนย์สื่อสาร 4 และที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจอหอ
3.3 ด้านเหนือ จดโรงเรียนตำรวจภูธร 3 ค่ายสุรนารายณ์ สถานีตำรวจภูธรตำบลจอหอ ศูนย์สื่อสาร 4 และที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจอหอ
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก
3.4 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนผังเมือง 1 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 400 เมตร
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสิริราชธานี ฟากตะวันออก
3.5 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนน 30 กันยา ซอย 2 และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก
ด้านใต้ จดถนนสุรนารายณ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ฟากตะวันออก และถนน 30 กันยา ซอย 2 ฟากตะวันออก
3.6 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ด้านตะวันออก จดถนนสิริราชธานี ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งเหนือ
3.7 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนน 30 กันยา ซอย 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนกีฬากลาง ฟากตะวันออก
3.8 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกีฬากลาง ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนช้างเผือก ฟากตะวันออก
3.9 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ และฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดถนนช้างเผือก ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ฝ่ายสูบน้ำและกรองน้ำเทศบาลนครนครราชสีมา และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 11 ที่กำหนดไว้เป็นสีชมพู
3.10 ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ฟากใต้ และสนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา ศูนย์เยาวชนสุรนารี
ด้านตะวันออก จดถนนสุรนารายณ์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนท้าวสุระ ฟากเหนือ และวัดสามัคคี
ด้านตะวันตก จดถนนช้างเผือก ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข 10.7 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
3.11 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งใต้ และโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
3.12 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดโรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และโรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก
3.13 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
3.14 ด้านเหนือ จดถนนสุรนารายณ์ ฟากตะวันออก แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 และที่ 2 และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนท้าวสุระ และเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนท้าวสุระ ฟากตะวันออก และฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณหมายเลข 9.2 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
3.15 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ และฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนมุขมนตรี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
3.16 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดตรอกสวายเรียง ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดซอยกิ่งสวายเรียง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก
3.17 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดวัดสมอราย ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดซอยกิ่งสวายเรียง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดตรอกสวายเรียง ฟากตะวันออก
3.18 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนจันทร์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดซอยกิ่งสวายเรียง ฟากเหนือ และวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ด้านตะวันตก จดซอยวัดสมอราย ฟากตะวันออก
3.19 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ และวัดราษฎร์บำรุง (ปรก)
ด้านตะวันออก จดถนนราชดำเนิน ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสุรนารี ฟากเหนือ วัดสะแก วัดม่วง และศาลเจ้าโจวกงม่า
ด้านตะวันตก จดถนนจันทร์ ฟากตะวันออก
3.20 ด้านเหนือ จดวัดพายัพ และถนนพลแสน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนประจักษ์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนมหาดไทย ฟากเหนือ และวัดบึง
ด้านตะวันตก จดถนนชุมพล ฟากตะวันออก
3.21 ด้านเหนือ จดถนนพลแสน ฟากใต้ และวัดอิสาน
ด้านตะวันออก จดถนนพลล้าน ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนอัษฎางค์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนประจักษ์ ฟากตะวันออก
3.22 ด้านเหนือ จดซอยกิ่งสวายเรียง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอยวัดสมอราย ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนมุขมนตรี ฟากเหนือ วัดหนองจะบก และวัดใหม่อัมพวัน
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก
3.23 ด้านเหนือ จดซอยกิ่งสวายเรียง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนจันทร์ ฟากตะวันตก และถนนสุรนารี ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนมุขมนตรี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยวัดสมอราย ฟากตะวันออก
3.24 ด้านเหนือ จดถนนสุรนารี ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนราชดำเนิน ฟากตะวันออก
ด้านใต้ จดถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดโรงเรียนสุขานารี วัดแจ้งใน และถนนโพธิ์กลาง ฟากเหนือ
3.25 ด้านเหนือ จดวัดพระนารายณ์มหาราช และถนนอัษฎางค์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนพลล้าน ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนมหาดไทย ฟากเหนือ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาจอมพลวัดบูรพ์ และถนนกุดั่น ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดถนนประจักษ์ ฟากตะวันออก
3.26 ด้านเหนือ จดส่วนทำไม้นครราชสีมา ฝ่ายทำไม้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนมุขมนตรี ฟากใต้ และสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา
ด้านตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ถนนรถไฟ ฟากตะวันตก ถนนสืบศิริซอย 3 ฟากเหนือ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 11 และถนนสืบศิริซอย 3 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดสำนักงานชลประทานที่ 8 และโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก และถนนสืบศิริ ฟากตะวันออก
3.27 ด้านเหนือ จดถนนมหาดไทย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนพลล้าน ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนกำแหงสงคราม ฟากเหนือ ถนนประจักษ์ ฟากตะวันออก กองบังคับการตำรวจภูธร 4 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา กองบัญชาการตำรวจภูธร 2 กองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา วัดสระแก้ว และโรงเรียนวัดสระแก้ว
ด้านตะวันตก จดถนนจักรี ฟากตะวันออก
3.28 ด้านเหนือ จดถนนมุขมนตรี ฟากใต้ และวัดกองพระทราย
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางถนนสืบศิริ
3.29 ด้านเหนือ จดถนนมุขมนตรี ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสืบศิริ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสืบศิริ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางถนนสืบศิริ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก
3.30 ด้านเหนือ จดวัดป่าสาละวัน และถนนรถไฟ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนพิบูลย์ - ละเอียด ฟากตะวันตก ถนนเดชอุดม ฟากตะวันตก กองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร) สถานีตรวจอากาศนครราชสีมา สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา นครราชสีมา และซอยอุดม 6 ฟากใต้
ด้านใต้ จดถนนเดชอุดมซอย 14 ฟากเหนือ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสืบศิริซอย 3 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.6 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
3.31 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้ สำนักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา และถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนราชดำเนิน ฟากตะวันตก และวัดสุทธจินดา
ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ กองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร) วัดหนองบัวรอง และแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นกองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร)
ด้านตะวันตก จดถนนพิบูลย์ - ละเอียด ฟากตะวันออก
3.32 ด้านเหนือ จดถนนราชนิกูล ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนท้าวสุระ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดบ้านพักข้าราชการ
3.33 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครราชสีมา
ด้านใต้ จดแนวเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ด้านตะวันตก จดหนองน้ำสาธารณะศาลาทอง และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 9.29 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
3.34 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนชาญชลาศัลย์ ฟากเหนือ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก
3.35 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
4. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.4 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้
4.1 ด้านเหนือ จดถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) ตัดกับเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากใต้ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นระยะ 600 เมตร กับจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เป็นระยะ 2,400 เมตร ซึ่งเป็นระยะ 1,000 เมตร และหนองตาคงสาธารณประโยชน์
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 750 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก และเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เป็นระยะ 2,400 เมตร และเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากดังกล่าว กับจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นระยะ 600 เมตร
4.2 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองเหมืองกลาง ฝั่งใต้
4.3 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี
4.4 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 600 เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 700 เมตร และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 750 เมตร
5. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5.1 ถึงหมายเลข 5.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังต่อไปนี้
5.1 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากระยะ 2,200 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,600 เมตร และเส้นขนานระยะ 2,600 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.2 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
5.2 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันวันออกเฉียงเหนือ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,000 เมตร
5.3 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,000 เมตร
6. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.15 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
6.1 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง)
ด้านตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก
6.2 ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนปลายเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) กับจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 3,000 เมตร
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
6.3 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง)
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากเหนือ ที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ คลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง)
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
6.4 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 3,000 เมตร กับจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นระยะ 4,000 เมตร
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากเหนือ และแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากระยะ 700 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นระยะ 600 เมตร เส้นขนานระยะ 2,600 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก และเส้นตั้งฉากระยะ 2,200 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 1,600 เมตร
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
6.5 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,700 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก
6.6 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 2,700 เมตร และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 2,100 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันออก
6.7 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นระยะ 2,100 เมตร เส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
6.8 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากที่ต่อตรงจากเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะ 3,000 เมตร กับจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นระยะ 4,000 เมตร
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารีและเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เป็นระยะ 7,000 เมตร
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ กองทัพภาคที่ 2 (เขตทหาร) เส้นตั้งฉากกับถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) ตัดกับเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นระยะ 600 เมตร กับจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เป็นระยะ 2,400 เมตร ซึ่งเป็นระยะ 1,000 เมตร หนองตาคงสาธารณประโยชน์ ถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) ฟากเหนือ เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่ปลายเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน รพช.นม. 2196 (บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 เป็นระยะ 2,400 เมตร กับจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน 226 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นระยะ 600 เมตร และเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นระยะ 600 เมตร
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.8 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณหมายเลข 8.14 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข 9.6 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
6.9 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198
ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 และเส้นขนานระยะ 2,800 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ แนวเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ และเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เส้นตั้งฉากระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เป็นระยะ 200 เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก
6.10 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 2,800 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ตอนเลี่ยงเมือง) และคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขื่อนระบายน้ำมะขามเฒ่า และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
6.11 ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้ และแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 2,800 เมตร กับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับลำตะคอง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ฝั่งตะวันออก และแนวเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
6.12 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ 2,200 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เป็นระยะ 500 เมตร
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เป็นระยะ 200 เมตร เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ หอประชุมอำเภอขามทะเลสอ สำนักงานที่ดินอำเภอขามทะเลสอ สถานีตำรวจภูธรอำเภอขามทะเลสอ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 เป็นระยะ 1,300 เมตร และเส้นขนานระยะ 1,400 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068
6.13 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 2,200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
6.14 ด้านเหนือ จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งใต้ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตัดกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 375 เมตร
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ โรงเรียนอ่างห้วยยาง และค่ายลูกเสือ
ด้านตะวันตก จดคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งตะวันออก
6.15 ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากระยะ 1,000 เมตร กับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 700 เมตร เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากดังกล่าว กับจุดที่อยู่บนปลายเส้นตั้งฉากระยะ 600 เมตร กับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 500 เมตร และศูนย์ราชการรอง จังหวัดนครราชสีมา
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
7. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 7.1 ถึงหมายเลข 7.14 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
7.1 ที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์
7.2 ที่สาธารณประโยชน์
7.3 ที่บริเวณบริเวณริมคลอง ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองบริบูรณ์ ลำตะคอง ลำตะคองใหม่ ห้วยยาง ห้วยมะเกลือ คลองวังขอน คลองเหมืองกลาง คลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และคลองมอญ
7.4 สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา และศูนย์เยาวชนสุรนารี
7.5 คูเมืองนครราชสีมา
7.6 หนองแก้ช้างสาธารณประโยชน์
7.7 ที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ (หนองน้ำสาธารณะ)
7.8 หนองโสน
7.9 หนองน้ำสาธารณะศาลาทอง
7.10 หนองคูน้ำสาธารณประโยชน์
7.11 หนองปรือ
7.12 หนองตาคงสาธารณประโยชน์
7.13 ที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแหน
7.14 อ่างเก็บน้ำเถกิงพล
8. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 8.1 ถึงหมายเลข 8.20 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
8.1 โรงเรียนบ้านจอหอ
8.2 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
8.3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
8.4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และโรงเรียนเมืองนครราชสีมา
8.5 โรงเรียนโคราชพิทยาคม
8.6 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
8.7 โรงเรียนสุขานารี
8.8 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
8.9 โรงเรียนบ้านพะไล และค่ายลูกเสือ
8.10 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง
8.11 โรงเรียนวัดสระแก้ว
8.12 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง และค่ายลูกเสือ
8.13 โรงเรียนบ้านหลักร้อย
8.14 โรงเรียนศูนย์ฝึกภาคสนาม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
8.15 โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
8.16 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2
8.17 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
8.18 โรงเรียนบุญวัฒนา
8.19 โรงเรียนบ้านสระมโนรา (ผดุงรัฐประชานุกูล)
8.20 โรงเรียนอ่างห้วยยาง และค่ายลูกเสือ
9. ที่ดินบริเวณหมายเลข 9.1 ถึงหมายเลข 9.40 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
9.1 วัดสามัคคี
9.2 วัดพลับ
9.3 วัดศาลาลอย
9.4 วัดราษฎร์บำรุง (ปรก)
9.5 วัดพายัพ
9.6 วัดบึงสาร
9.7 วัดอิสาน
9.8 วัดสะแก วัดม่วง และศาลเจ้าโจวกงม่า
9.9 วัดพะไล
9.10 วัดพระนารายณ์มหาราช
9.11 วัดหงษ์
9.12 วัดบูรพ์
9.13 วัดหนองจะบก
9.14 วัดบึง
9.15 วัดแจ้งใน
9.16 วัดทุ่งสว่าง
9.17 วัดแจ้งนอก
9.18 วัดใหม่อัมพวัน
9.19 วัดศีรษะละเลิง
9.20 วัดหนองบัวรอง
9.21 วัดสุทธจินดา
9.22 วัดกองพระทราย
9.23 วัดสระแก้ว
9.24 วัดหลักร้อย
9.25 วัดสวนพริกไทย
9.26 วัดป่าสาละวัน
9.27 วัดหัวสะพาน
9.28 วัดป่าจิตตสามัคคี
9.29 วัดศาลาทอง และวัดหงษาราม
9.30 วัดศาลาเย็น
9.31 วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม
9.32 วัดหนองขุ่น
9.33 สุสานเม่งยิ้ง
9.34 วัดหนองเป็ดน้ำ
9.35 วัดป่าศรัทธาราม
9.36 วัดหนองสองห้อง
9.37 วัดแดนสงบแสงธรรมเวฬุราราม
9.38 วัดใหม่บ้านดอน
9.39 วัดหนองหว้า
9.40 วัดป่าสำรวมจิต
10. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 10.1 ถึงหมายเลข 10.41 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
10.1 โรงเรียนตำรวจภูธร 3 ค่ายสุรนารายณ์ สถานีตำรวจภูธรตำบลจอหอ ศูนย์สื่อสาร 4 และที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจอหอ
10.2 กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมาที่ 5
10.3 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา
10.4 สถานสงเคราะห์หญิงบ้านนารีสวัสดิ์
10.5 สถานสงเคราะห์บ้านเมตตา
10.6 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา และฝ่ายสูบและกรองน้ำเทศบาลนครนครราชสีมา
10.7 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา สำนักทางหลวงที่ 8 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสวนหม่อน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 3 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ที่ทำการศูนย์โทรคมนาคม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 และที่ 2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาล สถานีดับเพลิง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครราชสีมา สาขาสุรนารายณ์ สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองนครราชสีมา และศูนย์ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 11
10.8 ศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและธนาคารออมสิน สาขาจอมพล
10.9 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์รวมข่าวรถวิทยุสายตรวจ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ สถานธนานุบาล 2 ศูนย์เยาวชนสุรนารีและกองสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา
10.10 ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งสว่าง เทศบาลนครนครราชสีมา
10.11 โรงพยาบาลอำเภอขามทะเลสอ
10.12 สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา
10.13 สำนักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา
10.14 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ศาลจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ชุมสายโทรศัพท์นครราชสีมา สถานีโทรคมนาคม สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และธนาคารออมสิน สาขานครราชสีมา
10.15 ส่วนทำไม้นครราชสีมา ฝ่ายทำไม้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
10.16 เรือนจำกลางนครราชสีมา และเรือนจำพิเศษนครราชสีมา
10.17 กองบังคับการตำรวจภูธร 4 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา และกองบัญชาการตำรวจภูธร 2 กองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา
10.18 สถานีตรวจอากาศนครราชสีมา และสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา
10.19 สถานีอนามัยศีรษะละเลิง
10.20 เขื่อนระบายน้ำมะขามเฒ่า
10.21 โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครราชสีมา
10.22 ศาลแขวงนครราชสีมา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
10.23 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ เอ็น.ดี.ยีน นครราชสีมา
10.24 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 11
10.25 สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ หอประชุมอำเภอทะเลสอ สำนักงานที่ดินอำเภอทะเลสอ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอขามทะเลสอ
10.26 สำนักชลประทานที่ 8 และโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
10.27 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ
10.28 ศูนย์วิจัยหม่อนไหม สถาบันวิจัยหม่อนไหม
10.29 สถานีไฟฟ้าย่อยนครราชสีมา 2 และสำนักงานการไฟฟ้าเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10.30 ที่รวมหมอนไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
10.31 ศูนย์อุทกวิทยาที่ 4 และโครงการค้นคว้าและจัดรูปที่ดิน 3
10.32 สถานีค้นคว้าวิจัยการใช้น้ำชลประทานห้วยบ้านยาง
10.33 สถานฝึกและอบรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดนครราชสีมา
10.34 สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ช่อง 6 และศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต 2
10.35 ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
10.36 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี กรมส่งเสริมการเกษตรและที่ทำการเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 6 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10.37 สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง
10.38 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบำรุงรักษาที่ 3 และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์
10.39 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโคกกรวด และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
10.40 ศูนย์ราชการรอง จังหวัดนครราชสีมา
10.41 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 และที่ทำการโครงการก่อสร้างทางชลประทานที่ 4
11. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 11 ที่กำหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง ได้แก่ ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง 18.00 เมตร เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่และถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน 30 กันยา เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ที่หลักหมุดผังเมือง รหัส นม. 2001 (พิกัด N 1,658,947 E 188,207) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนน 30 กันยา ระยะประมาณ 195 เมตร ผ่านจุดเริ่มต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมืองรหัส นม. 2003 (พิกัด N 1,658,930 E 188,400) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 60 เมตร ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส นม. 2005 (พิกัด N 1,658,925 E 188,460) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 814 เมตร ผ่านหลักหมุดผังเมือง รหัส นม. 2008 (พิกัด N 1,658,832 E 189,267) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 115 เมตร ผ่านจุดเริ่มต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส นม. 2010 (พิกัด N 1,658,855 E 189,377) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน 30 กันยา ระยะประมาณ 111 เมตร ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส นม. 2012 (พิกัด N 1,658,909 E 189,474) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนน 30 กันยา ระยะประมาณ 312 เมตร และถนนโครงการระยะประมาณ 61 เมตร ผ่านจุดเริ่มต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส นม. 2013 (พิกัด N 1,659,072 E 189,809) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 23 เมตร ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส นม. 2015 (พิกัด N 1,659,085 E 189,828) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 34 เมตร ผ่านจุดเริ่มต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส นม. 2016 (พิกัด N 1,659,110 E 189,852) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 42 เมตร ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส นม. 2018 (พิกัด N 1,659,127 E 189,889) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนน 30 กันยา ระยะทางประมาณ 688 เมตร จนบรรจบกับถนนสุรนารายณ์ ที่หลักหมุดผังเมือง รหัส นม. 2026 (พิกัด N 1,658,922 E 190,470)
ทั้งนี้ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของค่าพิกัดไม่เกิน 10 เมตร

*หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลโคกสูง ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลจอหอ ตำบลตลาด ตำบลหมื่นไวย ตำบลพุดซา ตำบลบ้านเกาะ ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลหนองจะบก ตำบลในเมือง ตำบลปรุใหญ่ ตำบลพะเนา ตำบลหัวทะเล ตำบลมะเริง ตำบลสีมุม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองระเวียง ตำบลโคกกรวด ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา ตำบลขามทะเลสอ ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ และตำบลกุดจิก ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
     
Update