แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้เรียกว่า "กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดห้าปี
ข้อ 3 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลศาลาลำดวน ตำบลหนองบอน ตำบลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม และตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 4 การวางและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ 5 ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและโครงข่ายบริการสาธารณะ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การศึกษาและการคมนาคมและการขนส่งของจังหวัดสระแก้ว
(2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ
(3) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 7 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จำแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.10 ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(2) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.12 ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(3) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.6 ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(4) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.11 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(5) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5.1 ถึงหมายเลข 5.7 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(6) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.10 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(7) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 7.1 ถึงหมายเลข 7.8 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(8) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 8.1 ถึงหมายเลข 8.24 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(9) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 9 ที่กำหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง
ข้อ 8 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมหรือประกอบอุตสาหกรรม
(7) โรงฆ่าสัตว์
(8) กำจัดมูลฝอย
(9) ซื้อขายเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนสุวรรณศร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายหินกอง - อรัญประเทศ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว และถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า 15 เมตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3462 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (สระแก้ว) - ภูวง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
ข้อ 9 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมหรือประกอบอุตสาหกรรม
(7) โรงฆ่าสัตว์
(8) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(9) กำจัดมูลฝอย
(10) ซื้อขายเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนสุวรรณศร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายหินกอง - อรัญประเทศ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข้อ 10 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(7) โรงฆ่าสัตว์
(8) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(9) กำจัดมูลฝอย
(10) ซื้อขายเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนสุวรรณศร และถนนเทศบาล 17 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข้อ 11 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(7) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(8) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว เว้นแต่เป็นการดำเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(9) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
(10) การอยู่อาศัยประเภทบ้านแถว เว้นแต่เป็นการดำเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่โครงการทั้งหมด
ถ้ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (6) และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม (8) ดำเนินการอยู่ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยโครงการเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม (7) และ (9) มิให้ใช้บังคับในกรณีการดำเนินการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อรองรับโครงการโยกย้ายชุมชนแออัด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนสุวรรณศร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายหินกอง - อรัญประเทศ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า 15 เมตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3462 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (สระแก้ว) - ภูวง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร
ข้อ 12 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่เป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(2) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(3) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(4) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(5) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนเทศบาล 17 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองพระสทึงและคลองยาง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งคลองพระสทึงและคลองยางไม่น้อยกว่า 50 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ 13 ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ 14 ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ 15 ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนสุวรรณศร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายหินกอง - อรัญประเทศ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 15 เมตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมถนนเทศบาล 17 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข้อ 16 ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง หรือเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้อ 17 ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

:: รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท และแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. 2547
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จำแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง ตามที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อ 7 คือ
1. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.10 ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
1.1 ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และแนวเขตทางรถไฟ สายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล 3 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ และสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางแยกถนนบ้านลัดกะสัง บรรจบกับถนนสุวรรณศร ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสุวรรณศร เป็นระยะ 1,500 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
1.2 ด้านเหนือ จดถนนสุวรรณศร ฟากใต้ และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ฟากตะวันตกและฟากใต้ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระแก้ว และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 317
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 317 เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ถนนเทศบาล 6 ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก เส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ 250 เมตร ดังกล่าว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเส้นตั้งฉากกับถนนสุวรรณศร ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านลัดกะสังบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนสุวรรณศร เป็นระยะ 1,500 เมตร และเส้นตั้งฉากกับถนนสุวรรณศรดังกล่าว
1.3 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก และวัดเจริญสุข
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 760 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3462 และเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3462
ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3462 ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 6.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
1.4 ด้านเหนือ จดโรงเรียนบ้านลัดกะสัง ถนนบ้านลัดกะสัง ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล 2 ฟากตะวันตก ที่ดินบริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ และสำนักงานประปาสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาค
ด้านใต้ จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก ฟากตะวันออก
1.5 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนเทศบาล 31 บรรจบกับถนนสุวรรณศร ฟากใต้ ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองปูนตัดกับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก เป็นระยะ 250 เมตร และสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
ด้านใต้ จดถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล 31 ฟากตะวันออก
1.6 ด้านเหนือ จดถนนสุวรรณศร ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนบ้านหนองปรือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฟากตะวันออก
1.7 ด้านเหนือ จดถนนสาย ก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ฟากตะวันออก
1.8 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 750 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้ จดถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12
1.9 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และกรมทหารราบที่ 12 ค่ายไพรีระย่อเดช
1.10 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 950 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้ จดถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
2. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.12 ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
2.1 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล 17 ฟากตะวันตก ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร และอาคารสถานีขนส่ง จังหวัดสระแก้ว
ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล 3 ฟากตะวันออก
2.2 ด้านเหนือ จดถนนสุวรรณศร ฟากใต้ และโรงเรียนสระแก้ว
ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันตก จดถนนบ้านลัดกะสัง ฟากตะวันออก สหกรณ์การเกษตรสระแก้วจำกัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
2.3 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล 25 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว หน่วยมาลาเรียที่ 2 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว บก.ร้อย อ.ส. จังหวัดสระแก้ว หอประชุมจังหวัดสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล 17
2.4 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล 6 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล 2 ฟากตะวันออก และสำนักงานเทศบาลเมือง สระแก้ว
2.5 ด้านเหนือ จดโรงเรียนวัดสระแก้ว (สระแก้วศึกษา) และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล 14 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล 6 ฟากตะวันออก
2.6 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล 31 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล 25 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.5 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
2.7 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันออก จดถนนหนองนกเขา ซอย 20 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล 14 ฟากตะวันออก
2.8 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันออก จดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนหนองนกเขา ซอย 20 ฟากตะวันออก
2.9 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และที่ทำการเทศบาล ตำบลท่าเกษม
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 750 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.8 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
2.10 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2.11 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
2.12 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
3. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.6 ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
3.1 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร อาคารสถานีขนส่ง จังหวัดสระแก้ว และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล 17 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล 3 ฟากตะวันออก
3.2 ด้านเหนือ จดถนนสุวรรณศร ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล 6 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล 2 ฟากตะวันออก
3.3 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนเทศบาล 17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หน่วยมาลาเรียที่ 2 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว บก.ร้อย อ.ส. จังหวัดสระแก้ว หอประชุมจังหวัดสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ถนนเทศบาล 21 ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร และถนนเทศบาล 31 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ ชุมสายโทรศัพท์ทางไกลสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และถนนเทศบาล 21 ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล 17 ฟากตะวันออก และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3.4 ด้านเหนือ จดถนนสุวรรณศร ฟากใต้ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเขต 2 สถานีจ่ายน้ำประปาสระแก้ว หน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสระแก้ว และสำนักงานป่าไม้จังหวัดสระแก้ว
ด้านตะวันออก จดถนนเทศบาล 14 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันตก จดวัดสระแก้ว
3.5 ด้านเหนือ จดที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ฟากใต้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสระแก้ว สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระแก้ว และถนนหนองนกเขา ซอย 18 ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดถนนหนองนกเขา ซอย 20 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาล 14 ฟากตะวันออก
3.6 ด้านเหนือ จดถนนสุวรรณศร ฟากใต้ และโรงเรียนบ้านหนองกะพ้อ
ด้านตะวันออก จดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสุวรรณศร
ด้านตะวันตก จดถนนหนองนกเขา ซอย 20 ฟากตะวันออก
4. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.11 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
4.1 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเส้นตรงที่ลากต่อจากถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านลัดกะสัง บรรจบกับถนนสุวรรณศร ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสุวรรณศร เป็นระยะ 1,500 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านใต้ จดถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ วัดโคกนกขุนทอง โรงเรียนบ้านคลองหมี และสถานีวิทยุโทรทัศน์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากจุดซึ่งเป็นหลักเขตเทศบาลตำบลที่ 2 (เทศบาลตำบลศาลาลำดวน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านจุดซึ่งเป็นหลักเขตเทศบาลตำบลที่ 3 (เทศบาลตำบลศาลาลำดวน) จนบรรจบกับคลองพระสทึง ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลตำบลที่ 3 (เทศบาลตำบลศาลาลำดวน) เป็นระยะ 850 เมตร
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 7.1 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
4.2 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
1,500 เมตร กับศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายตะวันออก
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3462 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายตะวันออก
4.3 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางแยกถนนบ้านลัดกะสัง บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เป็นระยะ 1,500 เมตร เส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก เส้นขนานระยะ 250 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ถนนเทศบาล 6 ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 และเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 เป็นระยะ 650 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองพระสทึงฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองพระสทึง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากจุด ซึ่งเป็นหลักเขตเทศบาลตำบลที่ 2 (เทศบาลตำบลศาลาลำดวน) เลียบเขตเทศบาลตำบลศาลาลำดวนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านจุดซึ่งเป็นหลักเทศบาลตำบลที่ 3 (เทศบาลตำบลศาลาลำดวน) จนบรรจบกับคลองพระสทึงที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตเทศบาลตำบลที่ 3 (เทศบาลตำบลศาลาลำดวน) เป็นระยะ 850 เมตร
4.4 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ
1,500 เมตร กับศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายตะวันออก และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่ากระบาก
ด้านตะวันออก จดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 760 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3462 วัดเจริญสุข เส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางเขตทางรถไฟสายตะวันออก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3462 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 5.4 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
4.5 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ด้านใต้ จดถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ สถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จังหวัดสระแก้ว วัดประชาสามัคคี (หนองนกเขา) โรงเรียนบ้านหนองนกเขา และศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากถนนสุวรรณศร ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากใต้ ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับทางรถไฟสายตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองปูนตัดกับแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 250 เมตร และสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 5.4 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
4.6 ด้านเหนือ จดถนนสุวรรณศร ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดถนนสาย ก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 5.4 และหมายเลข 5.6 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
4.7 ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก วัดราษฎร์นิมิต (หนองปรือ) ถนนสาย ก ฟากใต้และฟากตะวันออกและถนนสุวรรณศร ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดกรมทหารราบที่ 12 ค่ายไพรีระย่อเดช
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จากหลักเขตที่ 6 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 4,100 เมตร จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 เส้นขนานระยะ 1,500 เมตรดังกล่าวและเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 เป็นระยะ 1,450 เมตร
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 5.4 และหมายเลข 5.6 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณหมายเลข 6.9 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข 8.21 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
4.8 ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่ากระบาก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองยาง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 6.8 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
4.9 ด้านเหนือ จดแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองยาง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
4.10 ด้านเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33
ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนเสาเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และกรมทหารราบที่ 12 ค่ายไพรีระย่อเดช
4.11 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองยาง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนเสาเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง
ด้านตะวันตก จดพื้นที่สำรองศูนย์ราชการแห่งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว
5. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5.1 ถึงหมายเลข 5.7 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
5.1 ที่ดินบริเวณคลองพระสทึง ฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองพระสทึง ฝั่งเหนือ
5.2 ที่ดินบริเวณสนามกีฬา จังหวัดสระแก้ว
5.3 ที่ดินบริเวณสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ
5.4 ที่ดินบริเวณคลองนางชิง ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับคลองนางชิงทั้งสองฝั่ง
5.5 ศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว
5.6 ที่ดินบริเวณคลองปูน ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับคลองนางชิงทั้งสองฝั่ง
5.7 ที่ดินบริเวณคลองยาง ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองยางฝั่งตะวันตก
6. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.10 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
6.1 โรงเรียนบ้านคลองหมี
6.2 โรงเรียนบ้านลัดกะสัง
6.3 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
6.4 โรงเรียนสระแก้ว
6.5 โรงเรียนวัดสระแก้ว (สระแก้วศึกษา)
6.6 โรงเรียนบ้านหนองกะพ้อ
6.7 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา
6.8 โรงเรียนบ้านท่าเกษม
6.9 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
6.10 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
7. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 7.1 ถึงหมายเลข 7.8 ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
7.1 วัดคลองหมี
7.2 วัดโคกนกขุนทอง
7.3 วัดเจริญสุข
7.4 วัดสระแก้ว
7.5 วัดหนองกะพ้อ
7.6 วัดประชาสามัคคี (หนองนกเขา)
7.7 วัดราษฎร์นิมิต (หนองปรือ)
7.8 วัดท่าเกษม
8. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 8.1 ถึงหมายเลข 8.22 ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
8.1 สถานีวิทยุโทรทัศน์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว
8.2 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
8.3 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
8.4 สหกรณ์การเกษตรสระแก้ว จำกัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
8.5 อาคารสถานีขนส่ง จังหวัดสระแก้ว
8.6 สำนักงานประปาสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาค
8.7 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8.8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หน่วยมาลาเรียที่ 2 สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว บก. ร้อย อ.ส. จังหวัดสระแก้ว หอประชุมจังหวัดสระแก้ว และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
8.9 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
8.10 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระแก้ว
8.11 ชุมสายโทรศัพท์ทางไกลสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
8.12 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เขต 2 สถานีจ่ายน้ำประปาสระแก้ว หน่วยดับเพลิง เทศบาลเมืองสระแก้ว
8.13 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสระแก้ว และสำนักงานป่าไม้จังหวัดสระแก้ว
8.14 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
8.15 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระแก้ว
8.16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสระแก้ว
8.17 สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระแก้ว
8.18 ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
8.19 สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
8.20 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดสระแก้ว กรมการศึกษานอกโรงเรียน
8.21 สถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จังหวัดสระแก้ว
8.22 ที่ทำการเทศบาลตำบลท่าเกษม
8.23 สถานีโทรทัศน์ช่อง 11
8.24 พื้นที่สำรองศูนย์ราชการแห่งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว
9. ที่ดินในบริเวณหมายเลข 9 ที่กำหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง ได้แก่ ถนนโครงการแบบ ก ขนาดเขตทาง 30.00 เมตร เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่และถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน ก.ร.ป. กลาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2001 (พิกัด N 1,531,596 E 829,957) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 686 เมตร ผ่านจุดเริ่มต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2002 (พิกัด N 1,531,034 E 829,563) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 116 เมตร ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2004 (พิกัด N 1,530,924 E 829,561) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 616 เมตร ผ่านหลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2005 (พิกัด N 1,530,406 E 829,895) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนน ก.ร.ป. กลางจนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2034 (พิกัด N 1,526,957 E 834,068) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 579 เมตร ผ่านจุดเริ่มต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2035 (พิกัด N 1,526,779 E 834, 619) ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ 157 เมตร ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2037 (พิกัด N 1,526,754 E 834,773) ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ 437 เมตร ผ่านหลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2038 (พิกัด N 1,526,753 E 835,210) ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ 253 เมตร ผ่านจุดเริ่มต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2039 (พิกัด N 1,526,752 E 835,463) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 90 เมตร ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2041 (พิกัด N 1,526,760 E 835,553) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 970 เมตร ผ่านจุดเริ่มต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2042 (พิกัด N 1,526,924 E 836,509) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 211 เมตร ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2044 (พิกัด N 1,526,916 E 836,718) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 893 เมตร ผ่านหลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2045 (พิกัด N 1,526,98 E 837,585) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 997 เมตร ผ่านจุดเริ่มต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2046 (พิกัด N 1,526,456 E 838,551) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 480 เมตร ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2048 (พิกัด N 1,526,542 E 839,008) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 317 เมตร ผ่านจุดเริ่มต้นโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 0249 (พิกัด N 1,526,725 E 839,267) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 175 เมตร ผ่านจุดสิ้นสุดโค้งที่หลักหมุดผังเมือง รหัส สก. 2051 (พิกัด N 1,526,861 E 839,374) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ 204 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ที่หลักหมุดผังเมืองรหัส สก. 2052 (พิกัด N 1,527,050 E 839,449)
ทั้งนี้ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของค่าพิกัดไม่เกิน 10 เมตร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลศาลาลำดวน ตำบลหนองบอน ตำบลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม และตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547
โภคิน พลกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
     
Update