แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อกฎกระทรวงที่ขึ้นต้นด้วย
1. ขนส่งทางบก 2. ขยายระยะเวลา 3. ข้อมูลข่าวสาร
4. ข้าราชการ คณะสงฆ์ 5. คนเข้าเมือง คมนาคม 6. ควบคุมการก่อสร้าง
7. ความคุมการขายทอดตลาด 8. ควบคุมการฆ่า 9. ควบคุมการประกอบโรคศิลป
10. ควบคุมการแลกเปลี่ยน 11. ควบคุมการส่งออก 12. ควบคุมกิจการเทป
13. ควบคุมคุณภาพอาหาร 14. ควบคุมโภคภัณฑ์ 15. ควบคุมมาตรฐานชีวะ
16. ควบคุมยุทธภัณฑ์ 17. ควบคุมแร่ดีบุก 18. ควบคุมสถานพยาบาล
19. ควมุมอาคาร 20. ควบคุมกิจการเทปและโทรทัศน์ 21. คำสั่งของคณะปฎิรูป
22. คุ้มครองผู้บริโภค 23. คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ 24. คุ้มครองพืช
25. คุ้มครองแรงงาน 26. คุ้มครองและสงวนป่า 27. เครื่องแบบ
28. เครื่องแบบ 29. เครื่องสำอาง 30. เครื่องหมายการค้า
1.ขนส่งทางบก ขยายระยะเวลา Top
1. ขนส่งทางบก ฉ.14 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
2. ขนส่งทางบก ฉ.15 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
3. ขนส่งทางบก ฉ.16 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
4. ขนส่งทางบก ฉ.17 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
5. ขนส่งทางบก ฉ.18 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
6. ขนส่งทางบก ฉ.1ขนส่งทางบก3 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
7. ขนส่งทางบก ฉ.48 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
8. ขยายระยะเวลา การใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
9. ขยายระยะเวลา การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2544 ข้อมูล
10. ขยายระยะเวลา การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึก จ.สงขลา พ.ศ.2544 ข้อมูล
11. ขยายระยะเวลา การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงราย พ.ศ.2544 ข้อมูล
12. ขยายระยะเวลา การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี พ.ศ.2544 ข้อมูล
2.ข้อมูลข่าวสาร ข้าราชการ คณะสงฆ์ คนเข้าเมือง คมนาคม Top
1. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ฉ.2 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่าน
2. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการพ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่าน
3. ข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ฉ.8 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2421 อ่าน
4. คณะสงฆ์ ฉ.4 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 อ่าน
5. คนเข้าเมือง ฉ.13 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อ่าน
6. คนเข้าเมือง ฉ.14 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อ่าน
7. คนเข้าเมือง ฉ.15 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อ่าน
8. คนเข้าเมือง ฉ.17 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2522 อ่าน
9. คนเข้าเมือง ฉ.27 พ.ศ.2546 ออกตามความใน พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อ่าน
10. คนเข้าเมือง ฉ.28 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ข้อมูล
11. คนเข้าเมือง ฉ.28 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ข้อมูล
12. คนเข้าเมือง ฉ.28 ออกตามความใน พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พ.ศ.2549 อ่าน
13. คนเข้าเมือง ฉ.3 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อ่าน
14. คนเข้าเมือง ฉ.4 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อ่าน
15. คนเข้าเมือง ฉ.5 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อ่าน
16. คนเข้าเมือง ฉ.6 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อ่าน
17. คมนาคม ฉ.5 ออกตามความใน ม.4 แห่ง พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2477 อ่าน
18. คมนาคม ฉ.5 ออกตามความในพระราชกฤษฎีกา ควบคุมยานพาหนะ สาธารณะทางบกและเครื่องอุปกรณ์ในภาวะคับขัน พ.ศ.2485 อ่าน
19. คมนาคม ฉ.6 ออกตามความใน ม.4 แห่ง พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2477 อ่าน
20. คมนาคม ออกตามความในพระราชกฤษฎีกา ควบคุมยานพาหนะ สาธารณะทางบกและเครื่องอุปกรณ์ในภาวะคับขัน พ.ศ.2485 อ่าน
3.ควบคุมการก่อสร้าง ความคุมการขายทอดตลาด ควบคุมการฆ่า ควบคุมการประกอบโรคศิลป Top
1. ควบคุมการก่อสร้าง อาคาร ฉ.4 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 อ่าน
2. ควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ฉ.8 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า พ.ศ.2474 อ่าน
3. ควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่ามหาดไทย ฉ.3 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 อ่าน
4. ควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่ามหาดไทย ฉ.4 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 อ่าน
5. ควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่าออกตามความใน พรบ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474
ฉ.9 พ.ศ.2548
อ่าน
6. ควบคุมการฆ่า ขาย โค ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการฆ่า ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พ.ศ.2481 อ่าน
7. ควบคุมการฆ่า ขาย โค ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการฆ่า ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พ.ศ.2481 อ่าน
8. ควบคุมการประกอบโรคศิลป ฉ.10 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการประกอบโรคศิลป พ.ศ.2479 อ่าน
9. ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ฉ.9 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พ.ศ.2479 อ่าน
4.ควบคุมการแลกเปลี่ยน ควบคุมการส่งออก ควบคุมกิจการเทป ควบคุมคุณภาพอาหาร Top
1. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ฉ.12 พ.ศ.2496 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 อ่าน
2. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ฉ.20 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 อ่าน
3. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ฉ.21 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 อ่าน
4. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ฉ.23 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 อ่าน
5. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 อ่าน
6. ควบคุมการส่งออก ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่างพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ฉ.5
ออกตามความใน ควบคุมการส่งออก ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พ.ศ.2482
อ่าน
7. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.1 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2530 อ่าน
8. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.10 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ.2530
อ่าน
9. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.11 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ.2530
อ่าน
10. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.12 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530
พ.ศ.2549
อ่าน
11. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.13 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530
พ.ศ.2549
อ่าน
12. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.2 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ.2530
อ่าน
13. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.3 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ.2530
อ่าน
14. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.4 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ.2530
อ่าน
15. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.5 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ.2530
อ่าน
16. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.6 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ.2530
อ่าน
17. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.7 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ.2530
อ่าน
18. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.8 พ.ศ.2542 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ.2530
อ่าน
19. ควบคุมคุณภาพอาหาร ฉ.5 พ.ศ.2496 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ.2484 อ่าน
20. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ฉ.2 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 อ่าน
21. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ฉ.5 พ.ศ.2526 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 อ่าน
22. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ฉ.7 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 อ่าน
5.ควบคุมโภคภัณฑ์ ควบคุมมาตรฐานชีวะ ควบคุมยุทธภัณฑ์ ควบคุมแร่ดีบุก Top
1. ควบคุมโภคภัณฑ์ ฉ.13 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 อ่าน
2. ควบคุมโภคภัณฑ์ ฉ.14 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 อ่าน
3. ควบคุมโภคภัณฑ์ ฉ.15 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 อ่าน
4. ควบคุมโภคภัณฑ์ ฉ.19 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 อ่าน
5. ควบคุมโภคภัณฑ์ ฉ.20 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 อ่าน
6. ควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ ฉ.3 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อ่าน
7. ควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ ออกตามความใน พรบ.ควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พ.ศ.2483 อ่าน
8. ควบคุมยุทธภัณฑ์ ฉ.2 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 อ่าน
9. ควบคุมยุทธภัณฑ์ ฉ.3 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 อ่าน
10. ควบคุมยุทธภัณฑ์ ฉ.4 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 อ่าน
11. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 อ่าน
12. ควบคุมแร่ดีบุก ฉ.8 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ.2514 อ่าน
13. ควบคุมแร่ดีบุก ฉ.9 พ.ศ.2502 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ.2479 อ่าน
14. ควบคุมแร่ดีบุก ฉ.9 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ.2514 อ่าน
6.ควบคุมสถานพยาบาล ควมุมอาคาร ควบคุมกิจการเทปและโทรทัศน์ Top
1. ควบคุมสถานพยาบาล ออกตามความใน พรบ.ควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ.2485 อ่าน
2. ควบคุมอาคาร ฉ.19 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
3. ควบคุมอาคาร ฉ.2 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
4. ควบคุมอาคาร ฉ.20 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
5. ควบคุมอาคาร ฉ.26 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
6. ควบคุมอาคาร ฉ.27 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
7. ควบคุมอาคาร ฉ.28 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
8. ควบคุมอาคาร ฉ.3 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
9. ควบคุมอาคาร ฉ.33 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
10. ควบคุมอาคาร ฉ.34 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
11. ควบคุมอาคาร ฉ.35 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
12. ควบคุมอาคาร ฉ.36 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
13. ควบคุมอาคาร ฉ.37 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
14. ควบคุมอาคาร ฉ.38 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
15. ควบคุมอาคาร ฉ.39 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 อ่าน
16. ควบคุมอาคาร ฉ.43 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
17. ควบคุมอาคาร ฉ.5 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
18. ควบคุมอาคาร ฉ.50 พ.ศ.2540 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
19. ควบคุมอาคาร ฉ.51 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
20. ควบคุมอาคาร ฉ.55 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
21. ควบคุมอาคาร ฉ.59 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ในอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี) อ่าน
22. ควบคุมอาคาร ฉ.59 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
23. ควบคุมอาคาร ฉ.6 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พ.ศ.2522 อ่าน
24. ควบคุมอาคาร ฉ.60 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พ.ศ.2549 อ่าน
25. ควบคุมอาคาร ฉ.8 พ.ศ.2528 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
26. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
27. ควบุคม กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ ฉ.9 พ.ศ.2542 ออกตามความใน พ.ศ.2530 อ่าน
7.คำสั่งของคณะปฎิรูป คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ คุ้มครองพืช Top
1. คำสั่ง ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉ.11 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉ.37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2519 อ่าน
2. คำสั่ง ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉ.12 พ.ศ.2530 ออกตามความใน คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉ.37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2519 อ่าน
3. คุ้มครองผู้บริโภค ฉ.10 พ.ศ.2542 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ข้อมูล
4. คุ้มครองผู้บริโภค ฉ.3 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อ่าน
5. คุ้มครองผู้บริโภค ฉ.4 พ.ศ.2528 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อ่าน
6. คุ้มครองผู้บริโภค ฉ.5 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อ่าน
7. คุ้มครองผู้บริโภค ฉ.6 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อ่าน
8. คุ้มครองผู้บริโภค ฉ.7 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อ่าน
9. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อ่าน
10. คุ้มครองผู้บริโภค ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 อ่าน
11. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉ.13 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อ่าน
12. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉ.14 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อ่าน
13. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉ.2 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อ่าน
14. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉ.3 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อ่าน
15. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉ.4 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อ่าน
16. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉ.5 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อ่าน
17. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉ.6 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พ.ศ.2535 อ่าน
18. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉ.8 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อ่าน
19. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อ่าน
20. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ข้อมูล
8.คุ้มครองแรงงาน คุ้มครองและสงวนป่า เครื่องแบบ Top
1. คุ้มครองแรงงาน ฉ.10 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อ่าน
2. คุ้มครองแรงงาน ฉ.11 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อ่าน
3. คุ้มครองแรงงาน ฉ.12 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อ่าน
4. คุ้มครองแรงงาน ฉ.13 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้อมูล
5. คุ้มครองแรงงาน ฉ.2 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อ่าน
6. คุ้มครองแรงงาน ฉ.3 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อ่าน
7. คุ้มครองแรงงาน ฉ.4 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อ่าน
8. คุ้มครองแรงงาน ฉ.5 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อ่าน
9. คุ้มครองแรงงาน ฉ.6 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อ่าน
10. คุ้มครองแรงงาน ฉ.7 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อ่าน
11. คุ้มครองแรงงาน ฉ.8 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อ่าน
12. คุ้มครองแรงงาน ฉ.9 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พ.ศ.2541 อ่าน
13. คุ้มครองและสงวนป่า กู้เงิน ฉ.70 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่ากู้เงิน พ.ศ.2481 อ่าน
14. คุ้มครองและสงวนป่า กู้เงิน ฉ.71 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่ากู้เงิน พ.ศ.2481 อ่าน
15. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.199 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
16. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.200 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
17. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.201 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
18. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.202 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
19. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.203 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
20. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.204 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
21. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.205 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
22. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.206 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
23. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.207 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
24. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.208 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
25. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.209 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
26. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.211 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
27. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.212 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
28. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.213 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
29. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.214 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
30. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.22 พ.ศ.2501 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
31. คุ้มครองและสงวนป่า ฉ.23 พ.ศ.2501 ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อ่าน
9.เครื่องแบบ เครื่องสำอาง เครื่องหมายการค้า Top
1. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ.2478 อ่าน
2. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ฉ.13 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509.. อ่าน
3. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ฉ.14 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 อ่าน
4. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ฉ.5 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 อ่าน
5. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ฉ.9 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พ.ศ.2509 อ่าน
6. เครื่องแบบตำรวจ ฉ.18 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ.2477 ฉ.2 อ่าน
7. เครื่องแบบตำรวจ ฉ.19 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ.2477 ฉ.2 อ่าน
8. เครื่องแบบตำรวจ ฉ.5 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ.2477 ฉ.2 อ่าน
9. เครื่องแบบตำรวจ ฉ.7 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ.2477 ฉ.2 อ่าน
10. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2500 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือ
และการใช้ผ้าพันแขนทุกข์
อ่าน
11. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.52 ข้อมูล
12. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.53 อ่าน
13. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉ.17 อ่าน
14. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉ.19 อ่าน
15. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.55 อ่าน
16. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉ.22 อ่าน
17. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.61 อ่าน
18. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.67 อ่าน
19. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.68 อ่าน
20. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.69 อ่าน
21. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.70 อ่าน
22. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉ.24 อ่าน
23. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.71 อ่าน
24. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.75 อ่าน
25. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉ.25 อ่าน
26. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉ.77 ข้อมูล
27. เครื่องแบบทหาร ออกตามความใน ฉ.24 พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก อ่าน
28. เครื่องแบบทหาร ออกตามความใน ฉ.29 พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก อ่าน
29. เครื่องแบบทหาร ออกตามความใน ฉ.30 พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก อ่าน
30. เครื่องแบบทหาร ออกตามความใน ฉ.31 พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก อ่าน
31. เครื่องแบบทหาร ออกตามความใน ฉ.32 พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก อ่าน
32. เครื่องแบบทหาร ออกตามความใน ฉ.33 พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก อ่าน
33. เครื่องแบบทหาร ออกตามความใน ฉ.8 พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ อ่าน
34. เครื่องแบบทหาร ออกตามความใน ฉ.9 พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ อ่าน
35. เครื่องแบบทหาร ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบจอมทัพ อ่าน
36. เครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดพ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด กระทรวงกลาโหมพ.ศ.2521 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
อ่าน
37. เครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดพ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด กระทรวงกลาโหมพ.ศ.2521 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
อ่าน
38. เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหม
พ.ศ.2521 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารเรือ
อ่าน
39. เครื่องแบบนักศึกษา วิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ฉ.2 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2521 พ.ศ.2532 อ่าน
40. เครื่องสำอาง ฉ.3 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 อ่าน
41. เครื่องสำอาง ฉ.4 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 อ่าน
42. เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 อ่าน
43. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อ่าน
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update