กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 53

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2514 และ มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ (4) ใน ข้อ 11 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 51 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว มีตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บ ที่แนวอกมีดุม โลหะสีทองขนาดใหญ่ 5 ดุม ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างข้างละ 2 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะ กระเป๋าบนมีปกรูปมลชายกลางแหลม กระเป๋าล่างไม่มีปก สำหรับนายทหารประทวนชั้นนายสิบ นักเรียนนายสิบและพลทหารมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ 1 ดุม สำหรับนายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายทหาร และ นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ใช้อินทรธนูแข็งเว้นแต่นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้อาวุธปืน เล็กยาวประกอบ จะใช้อินทรธนูอ่อนขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ 1 ดุมก็ได้ เฉพาะนักเรียนนายร้อยและนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเมื่อแต่งเครื่องยศหรือเครื่องแบบเต็มยศ ให้มีกรีทองเหลืองที่บั้นเอวเสื้อทั้ง 2 ข้าง"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
:: (ลงชื่อ) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกองทัพบก เห็นสมควรที่จะปรับปรุงเครื่องแบบครึ่งยศของนายทหารประทวน ชั้นจ่านายสิบในส่วนที่เกี่ยวกับเสื้อนอกคอปิดสีขาว ซึ่งเดิมกำหนดให้ใช้อินทรธนูแข็งเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารดังกล่าว จำต้องใช้อาวุธปืนเล็กยาวประกอบการใช้เสื้อที่ใช้อินทรธนูแข็งดังกล่าวจึงไม่สะดวกและเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อต้องแบกอาวุธ สมควรแก้ไขให้ใช้อินทรธนูอ่อนได้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 96 ตอนที่ 211 ก หน้า 29 วันที่ 19 ธันวาคม 2522)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update