กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 45 และ มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคนต่างด้าว ซึ่งเป็นอดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพพลเรือนที่รัฐมนตรี โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ตาม มาตรา 17 ดังต่อไปนี้
(1) คำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตาม มาตรา 45 คนละ 1,000 บาท
(2) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตาม มาตรา 47 ฉบับละ 15,000 บาท
ในกรณีที่ผู้ขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่เป็นคู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของอดีตทหารจีนคณะชาติ และจีนอพยพพลเรือนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและขอรับหรือได้รับใบสำคัญถิ่น ที่อยู่แล้ว ฉบับละ 4,500 บาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก เภา สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย ที่จะให้คนต่างด้าว ซึ่งเป็นอดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพพลเรือนที่ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาอยูในราชอาณาจักรตาม มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เสียค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตาม มาตรา 45 และค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตาม มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้สำหรับคนต่างด้าวทั่วไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 74 หน้า 3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update