กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 12 (1) แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ ข้อ 5 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
" ในกรณีที่เป็นการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกินสิบห้าวัน หากผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นผู้มีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และมีสัญชาติของประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง และมีตั๋วหรือเอกสารที่ใช้เดินทางซึ่งชำระค่าโดยสารครบถ้วนแล้ว สำหรับใช้เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังกล่าวจะยื่นขอรับการตรวจลงตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่รัฐมนตรีกำหนดก็ได้"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 9 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 9 ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยมีอำนาจตรวจลงตราตาม ข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5)
ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และพนักงานเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจตรวจลงตราตาม ข้อ 1 (4)
ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยมีอำนาจตรวจลงตราตาม ข้อ 1 (6) เมื่อผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราได้รับอนุญาต ให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีแล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจตรวจลงตราตาม ข้อ 1 (7)"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2530
:: (ลงชื่อ) พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันทางราชการมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่โดยที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตราสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการท่องเที่ยว โดยให้ขอรับการตรวจลงตราได้เฉพาะที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการท่องเที่ยวไม่เกินสิบห้าวัน ซึ่งยังมิได้ขอรับการตรวจลงตรามาก่อน สมควรกำหนดให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวดังกล่าว ขอรับการตรวจลงตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่รัฐมนตรีกำหนดได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 104 ตอนที่ 198 หน้า 281 วันที่ 1 ตุลาคม 2530)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update