กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 11 แห่งพระพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้โภคภัณฑ์ดังต่อไปนี้เป็นโภคภัณฑ์ที่ถูกควบคุมตามวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522
(1) น้ำยาเคมี อีเธอร์ (Ether)
(2) น้ำยาเคมี คลอโรฟอร์ม (Chloroform)
ข้อ 2 ให้ผู้มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโภคภัณฑ์ตาม ข้อ 1
(1) จังหวัดเชียงราย (เฉพาะในท้องที่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอแม่จัน และอำเภอเวียงป่าเป้า) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
(2) จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะในท้องที่อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่แจ่ม) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เฉพาะในท้องที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปราย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2522
:: (ลงชื่อ) พลเอก เล็ก แนวมาลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อบ วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการควบคุมน้ำยาเคมีอีเธอร์และน้ำยาเคมีคลอโรฟอร์ม เพื่อป้องกันและปราบปรามการผลิตเฮโรอีนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 สมควรระบุชนิดของโภคภัณฑ์ที่พึงควบคุม และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโภคภัณฑ์ไว้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 96 ตอนที่ 183 ก หน้า 6 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2522)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update