กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 รูปถ่ายขาวดำติดบัตรประจำตัวให้เป็นรูปถ่ายแต่งเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3 * 4 เซนติเมตร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2522
:: (ลงชื่อ) ส. โหตระกิตย์ รองนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือเนื่องจาก มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดให้บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 96 ตอนที่ 179 ก หน้า 1 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2522)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update