กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 55 ข้อที่ 1-14

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2514 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (5) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(5) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็ก สีกากีแกมเขียว
สำหรับพลทหารในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ในกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่ เว้นแต่ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ไม่มีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง หรือประคต
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (7) ของ ข้อ 5 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับนายทหารประทวนในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยงานทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่ เว้นแต่ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ไม่มีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง หรือประคต
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (6) ของ ข้อ 9 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 41 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(6) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้กางเกงแถบและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบครึ่งยศให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยงานทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือรักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเครื่องแบบครึ่งยศเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง"
 
  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (7) ของ ข้อ 9 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 49 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้กางเกงแถบและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
ในโอกาสที่อยู่ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีน้ำเงินดำและเสื้อเต็มยศสีน้ำเงินดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรม ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่ เว้นแต่ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ไม่มีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพและประคต
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศ ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว มีปลอกคอและปลอกข้อมือ
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพและประคตไหมริ้วทองสลับเงิน
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือรักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชา การโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเครื่องแบบเต็มยศเช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรม และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพล และนายทหารพิเศษประจำกองพลในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียว กับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ หรือกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หรือกองพันทหาร ช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (8) ของ ข้อ 10 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 45 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(8) หมวกยอด ตัวหมวกสีขาว ยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทอง ด้านหน้าหมวกมีตรา และยอดหมวกมีพู่หรือไม่มีพู่ ตามสังกัดและโอกาสดังนี้
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี ตราราชวัลลภ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี ตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีบานเย็น
ทหารในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์และในกองพันที่ 1 กับกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์มีตราพระมหามงกุฎเพชราวุธ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีน้ำเงินดำ
ทหารในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีตราอักษรพระปรมาภิไธยย่อ สก ในพระมหาพิชัยมงกุฎ รองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชาย และบนแพรแถบสะบัดสองชายมีคำว่า "ทหารเสือนวมินทราชินี" ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศมีพู่สีดำ
ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีน้ำเงินหม่น
ทหารในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์
นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนักเรียนนายร้อย มีตราราชวัลลภ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศมีพู่สีแดง"
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ช) ของ (7) ใน ข้อ 11 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 45
"(ช) ทหารในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้เสื้อทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีม่วง ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทอง ขนาดใหญ่ 7 ดุม ที่ดุมมีตราเหมือนตราหน้าหมวกยอด ที่คอโดยรอบและที่ข้อมือทำด้วยกำมะหยี่สีดำที่ปลายคอโดยรอบมีแถบสีเหลืองกว้าง 0.5 ซม. 1 แถบที่ข้อมือด้านนอกปัก เป็นรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ สก สีเหลืองและสีขาวไขว้กันอยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ด้านข้างรูปอักษรทั้งสองด้านมีช่อชัยพฤกษ์ด้านละ 1 ช่อ ด้านใต้รูปอักษรมีแถบกว้าง 0.5 ซม. รอบข้อมือ 3 แถบ เป็นแถบสีเหลือง 2 แถบ และแถบสีขาวอยู่กลาง 1 แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ 0.25 ซม. ที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทอง ขนาดกลางข้างละ 1 ดุม
สำหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตร มีส่วนประกอบเพิ่มขึ้นดังนี้ นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ มีกระเป๋าหลัง 2 ข้าง ปากกระเป๋าทำด้วย สักหลาดหรือเสิร์จสีดำ ที่คอด้านหน้าที่ข้อมือใต้แถบโดยรอบ และที่ปากกระเป๋าหลัง ปัก เป็นลายช่อชัยพฤกษ์ นายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้น จ่านายสิบ เว้นแต่ที่คอโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
แถบ รูปอักษร และช่อชัยพฤกษ์ สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้ไหม สีเหลืองและไหมสีขาว สำหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้ดิ้นทองและดิ้นเงิน
เสื้อแบบนี้สำหรับพลทหารและนายทหารประทวน ชั้นนายสิบมีอินทรธนูอ่อนขัดดุม โลหะสีทองขนาดเล็ก สำหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตรใช้ อินทรธนูแข็ง"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน (ค) และ (ง) ของ (4) ใน ข้อ 12 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 45 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ค) พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารรักษาพระองค์ มีแถบสักหลาดสีแดงกว้าง 1 ซม. ข้างละ 1 แถบ เว้นแต่
พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้แถบสีบานเย็น
พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ใช้แถบสีเหลือง
พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ใช้แถบสีดำ
พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ใช้เส้นสักหลาดสีเหลืองข้างละ 1 เส้น แทนแถบสักหลาด
พลทหารและนายทหารประทวนในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้แถบสีม่วงขอบของแถบมีแถบสีเหลืองทำด้วยไหมกำกับ
"(ง) นายทหารสัญญาบัตร มีแถบสักหลาดสีแดง กว้าง 2.5 ซม. ข้างละ 2 แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ 0.5 ซม. สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพล และนายพล มีแถบสักหลาดสีบานเย็น กว้าง 2.5 ซม. ข้างละ 2 แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ 1.5 ซม. และมีแถบสักหลาดสีบานเย็น กว้าง 0.5 ซม. 1 แถบ คั่นกลาง
นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแถบสักหลาดสีแดง กว้าง 2.5 ซม. ข้างละ 2 แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ 0.5 ซม.
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารรักษาพระองค์ มีแถบสักหลาดกว้าง 2.5 ซม. ข้างละ 2 แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ 0.5 ซม.ใช้สีดังนี้
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และในกองพันที่ 1 กับกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ใช้สีแดง
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้สีบานเย็น
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ใช้สีเหลือง
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ใช้สีดำ
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เส้นสักหลาดสีเหลืองข้างละ 1 เส้นแทนแถบสักหลาด
นายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใช้สีม่วงขอบของแถบ และระยะระหว่างแถบมีแถบสีเหลืองทำด้วยดิ้นทองกำกับ"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 13 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ .2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 51 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) เข็มขัดหนังสีขาว กว้าง 4.5 ซม. หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมมน ด้านละ 5.5 ซม. พื้นเกลี้ยงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบก ดุนนูน อยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด เข็มขัดแบบนี้ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของพลทหารและนายทหารประทวน ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ และใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของนักเรียนนายทหารแผนที่ เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศ กับให้มีสายกระบี่หรือซองดาบปลายปืนทำด้วยหนังสีขาวในโอกาสต้องคาดกระบี่หรือถือปืนประกอบด้วย"
ข้อ 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคหกของ ข้อ 14 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39
"ทหารในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พลทหารและนายทหารประทวนใช้คันชีพหนังสีขาว ด้านนอกมีตราเหมือนตรา หน้าหมวกยอดทำด้วยโลหะสีทองและมีสายสะพายหนังสีขาว นายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพ หนังสีน้ำเงินดำ ด้านนอกมีตราเหมือนตราหน้าหมวกยอดทำด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีน้ำเงินดำ ด้านนอกมีแถบไหมสีทอง"
ข้อ 10 ให้ยกเลิกความใน (7) (8) และ (9) ของ ข้อ 40 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 45 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้กระโปรงสีดำ และกระเป๋าถือสีดำขนาดเล็ก
สำหรับทหารหญิงในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีดำ
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปีดสีขาว
(ค) กระโปรงสีดำแบบป้าย
(ง) คันชีพ
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือกหรือรองเท้าสูงหนังสีดำชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดำ
สำหรับทหารหญิงในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินหม่นแบบป้าย
(ง) คันชีพ
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหน้าสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือกหรือรองเท้าสูงหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดำ
"(8) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ เว้นแต่ในโอกาสที่อยู่ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีก เสื้อชั้นนอกคอแบะและกระโปรงสีน้ำเงินดำ
สำหรับทหารหญิงในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว และในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีดำ
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กระโปรงสีดำแบบป้าย
(ง) คันชีพและประคต
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือรองเท้าสูงหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดำ
สำหรับทหารหญิงในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีขาว
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินหม่นแบบป้าย
(ง) คันชีพและประคต
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือรองเท้าหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดำ
"(9) เครื่องแบบสโมสร เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สำหรับทหารหญิงในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีน้ำเงินดำ"
ข้อ 11 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ (7) ใน ข้อ 41 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 45
"สำหรับทหารหญิงในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้านซ้ายหมวกมีตราอักษรพระปรมาภิไธยย่อ สก ในพระมหาพิชัยมงกุฎ รองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชายและบนแพรแถบสะบัดสองชายมีคำว่า "ทหารเสือ นวมินทราชินี" เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีดำติด ณ ที่ที่มีการตราหน้า หมวก"
ข้อ 12 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (10) ของ ข้อ 42 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2513) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 45
"(10) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารชายในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 44 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 45 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 44 เข็มขัด ประคต และคันชีพ
เข็มขัด มี 2 แบบ คือ
(1) เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายสีกากีแกมเขียวของทหารชาย ให้คาดทับขอบกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
(2) เข็มขัดหนังสีดำ มีขนาดและหัวเข็มขัดเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียวของทหารชาย ใช้คาดทับขอบกระโปรงสีกากีแกมเขียว
ประคตและคันชีพ
สำหรับทหารหญิงในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกับประคตและคันชีพของทหารชายในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่มีขนาดย่อมกว่า ของทหารชาย
สำหรับทหารหญิงในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เช่นเดียวกับประคตและคันชีพของทหารชายในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
สำหรับทหารหญิงในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกับประคตและคันชีพของทหารชายในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย"
ข้อ 14 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของ ข้อ 67 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39
"สำหรับทหารในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีลายดุนรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ สก ในพระมหาพิชัยมงกุฎ รองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชาย และบนแพรแถบสะบัดสองชาย มีคำว่า "ทหารเสือ นวมินทราชินี"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2524
:: (ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นองค์ผู้บังคับการพิเศษ เห็นสมควรกำหนดให้มีเครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ขึ้นเช่นเดียวกับหน่วยทหารรักษาพระองค์อื่น ๆ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 98 ตอนที่ 112 หน้า 13 วันที่ 9 กรกฎาคม 2524)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update