กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 23 (1) มาตรา 25 (1) และ มาตรา 26 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายจัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย ซึ่งมีลักษณะขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย ดังนี้
ป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สีเขียว ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 10*10 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทย สีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ว่า " สถานที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย"
ข้อ 2 ให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เพื่อขายจัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร แสดงว่าเป็นสถานที่นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เพื่อขาย ซึ่งมีลักษณะ ขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย ดังนี้
ป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สีแสด ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 10*60 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทย สีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ว่า " สถานที่นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เพื่อขาย"
ข้อ 3 ให้ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็น ได้ง่ายจากภายนอกอาคาร แสดงว่าเป็นสถานที่ขายอาหารสัตว์ ซึ่งมีลักษณะขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้าย ดังนี้
ป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สำหรับผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประเภท (ก) คือ ผู้ขายส่งและขายปลีก ให้ใช้สีน้ำเงิน สำหรับผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประเภท (ข) คือ ผู้ขายปลีก ให้ใช้สีแดง ทั้งนี้โดยมีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 10*60 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทย สีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ว่า " สถานที่ขายอาหารสัตว์"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2527
:: (ลงชื่อ) ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 23 (1) มาตรา 25 (1) และ มาตรา 26 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 บัญญัติให้ลักษณะ ขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย สำหรับแสดงว่า เป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย สถานที่นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เพื่อขาย หรือสถานที่ขาย อาหารสัตว์ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 101 ตอนที่ 37 ก หน้า 4 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update