กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 และ ข้อ 40 แห่ง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2522
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 ผู้ได้รับอนุญาตจะขออนุญาตหรือจำหน่ายอาวุฒให้แก่บุคคลอื่นในราชอาณาจักรได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) เป็นอาวุธที่เกินความต้องการของทางราชการหรือตำรวจ
(2) เป็นอาวุธที่หน่วยราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลมีหรือใช้ได้ตามกฏหมาย ว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(3) ขายหรือจำหน่ายให้แก่หน่วยราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อ มีใช้ค้าหรือจำหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ วัตถุระเบิด ตามกฏหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2527
:: (ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตขาย หรือจำหน่ายอาวุธที่ผลิตขึ้นให้แก่บุคคลอื่น นอกจากกระทรวงกลาโหมหรือกรมตำรวจ โดยให้สามารถขายหรือจำหน่ายให้แก่หน่วยราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ ค้าอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ฯ จำหน่ายหรือขายอาวุธให้แก่บุคคลต่าง ๆ ได้ในวงจำกัด เพราะไม่สามารถขายหรือจำหน่าย อาวุธที่ผลิตขึ้นให้แก่ผู้ใช้อาวุธหรือบุคคลอื่นได้อีก จึงไม่สอดคล้องกับนโยบายของกฏหมาย ที่ประสงค์จะส่งเสริมให้เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตอาวุธโดยจัดตั้งโรงงานขึ้นในประเทศ ดังนั้น สมควรปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ค้า หรือจำหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึ่งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามกฏหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียม อาวุธปืน จึงจำเป็นต้องออกกฏกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 101 ตอนที่ 39 ก หน้า 1 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update