กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง พ.ศ. 2530 ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 67

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2514 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 68 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 68 เดือยโลหะใช้ติดส้นรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำหรือรองเท้าสูงหนังสีดำมี 2 ชนิด คือ
(1) เดือยโลหะสีเงิน สำหรับทหารซึ่งมีหน้าที่ขี่ม้าทหารทั่วไป ในโอกาสขี่ม้า นายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพันขึ้นไป และนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศตั้งแต่พันตรีขึ้นไป
(2) เดือยโลหะสีทอง สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งสำเร็จหลักสูตรครูการขี่ม้าของโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือหลักสูตรการขี่ม้าของทหารจากโรงเรียนการขี่ม้าในต่างประเทศ ตามที่กองทัพบกกำหนด นายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารม้าในหน่วยทหารม้า ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการกรมขึ้นไป และนายทหารสัญญาบัตรซึ่งได้รับอนุมัติจากกองทัพบกเป็นกรณีพิเศษ
เดือยโลหะตามข้อนี้ให้ติดได้เฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2530
:: (ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนด ให้มีเดือยโลหะสีทองใช้ติดที่ส้นรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำหรือรองเท้าสูงหนังสีดำของนายทหาร สัญญาบัตรซึ่งสำเร็จหลักสูตรครูการขี่ม้าของโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธ ศึกษาทหารบก หรือหลักสูตรการขี่ม้าของทหารจากโรงเรียนการขี่ม้าในต่างประเทศ ตามที่กองทัพบกกำหนด นายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารม้าในหน่วยทหารม้าซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ชั้นผู้บังคับการกรมขึ้นไป และนายทหารสัญญาบัตรซึ่งได้รับอนุมัติจากกองทัพบกเป็นกรณีพิเศษ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 104 ตอนที่ 208 หน้า 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2530)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update