กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 6 และ ข้อ 40 แห่งคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่ดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2522 และ ข้อ 9 แห่ง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานทำประกอบซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธสำหรับราชการทหารและตำรวจให้ยื่นคำขอรวมสองฉบับ ตามแบบ อ. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ อ. 1 ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม
ข้อ 3 ในการพิจารณาอนุญาตคำขอตาม ข้อ 2 จะต้องผ่านการพิจารณาและตรวจสอบตาม (1) (2) และ (3) ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต คือ
(1) จากกรมการอุตสาหกรรมทหาร ในเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอความเป็นไปได้ของโครงการที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต และความจำเป็นของทางราชการและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการอนุญาตตามคำขอ
(2) จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทธโธปกรณ์ ซึ่งกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งในเรื่องต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานอาวุธตามคำขอและการควบคุมมาตรฐาน
(ข) ความจำเป็นและความต้องการของทางราชการที่มีต่ออาวุธที่ผู้ยื่น คำขอจะผลิตขึ้น
(ค) ความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายทางทหารในการอนุญาต ตามคำขอ
(ง) ความปลอดภัยของสถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาวุธ สถานที่เก็บอาวุธ และสถานที่ใกล้เคียง
(3) จากคณะกรรมการควบคุมและพัฒนาการอุตสาหกรรมทหาร ซึ่งกระทรวงกลาโหมแต่งตั้ง ในเรื่องเกี่ยวกับรายงานการศึกษาโครงการในรายละเอียดและความเหมาะสม ในการสนับสนุนให้เอกชนตั้งโรงงานผลิตอาวุธ
ในการพิจารณาตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง กรมการอุตสาหกรรมทหาร คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทธโธปกรณ์ และคณะกรรมการควบคุมและพัฒนาการอุตสาหกรรม ทหารอาจเสนอแนะข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อพิจารณาอื่น ๆ เพื่อประกอบพิจารณาของรัฐมนตรีได้
ข้อ 4 ใบอนุญาตตั้งโรงงานทำประกอบซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธ สำหรับราชการทหารและตำรวจ ให้ใช้แบบ อ. 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 5 ผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานทำประกอบซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะ อาวุธสำหรับราชการทหารและตำรวจ ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอรวม สองฉบับ ตามแบบ อ. 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ อ. 3 ณ กรมการอุตสาหกรรมทหารกระทรวงกลาโหม และให้นำความใน ข้อ 3 มาใช้บังคับ
ข้อ 6 การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานทำประกอบซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนลักษณะอาวุธสำหรับราชการทหารและตำรวจ ให้ต่อได้เป็นรายปี โดยจะแสดงไว้ใน รายการต่ออายุในใบอนุญาตเดิมหรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ก็ได้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2530
:: (ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาวุธและการขอต่ออายุใบอนุญาตเสียใหม่ให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 104 ตอนที่ 209 หน้า 4 วันที่ 19 ตุลาคม 2530)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update