กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2479 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2479 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 และ มาตรา 13 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2479 ซึ่งได้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2479 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ดีบุกตามจำนวนที่คณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศได้อนุมัติให้ประเทศไทย แลกเปลี่ยนกับผลิตผลเหลือใช้ทางเกษตรของสหรัฐอเมริกา ให้กรมโลหกิจแบ่งสรรโควตา ให้แก่ผู้ขุดหาแร่ ตามหลักเกณฑ์การแบ่งสรรโควตาตามปกติ และให้แก่ผู้ซื้อแร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กรมโลหกิจกำหนด
ให้อธิบดีกรมโลหกิจหรือโลหกิจจังหวัดเป็นผู้ออกใบสุทธิแร่พิเศษกำหนดโควตา ที่ได้รับแบ่งสรรตามแบบพิมพ์ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 ผู้ขุดหาแร่ที่จะได้รับใบสุทธิแร่พิเศษ จะต้องเป็นผู้ขุดหาแร่ที่ได้รับ ใบสุทธิแร่หรือใบอนุญาตขุดหาแร่ชั่วคราวอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ 3 โควตาที่กำหนดไว้ในใบสุทธิแร่พิเศษให้โอนกันได้ เมื่อได้รับอนุญาตจาก อธิบดีกรมโลหกิจหรือโลหกิจจังหวัดแล้ว
ข้อ 4 จำนวนแร่ตามโควตาที่ได้รับแบ่งสรรตามกฎกระทรวงนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ามูลภัณฑ์กันชน ตามความใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2479
ถ้ามีการวางเงินมูลภัณฑ์กันชนไว้ก่อนแล้ว ก็ให้ถอนเงินมูลภัณฑ์กันชนที่ได้วางไว้นั้น คืนให้ผู้วางรับไป เมื่อมีการส่งมอบแร่แล้ว
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการขายหรือส่งมอบแร่ตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ข้อ 6 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) ใบสุทธิแร่พิเศษ คิดตามจำนวนโควตาที่ระบุไว้หาบละ 25 สตางค์
(2) การโอนโควตาตาม ข้อ 3 หาบละ 1 บาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
:: (ลงชื่อ) บุณย์ เจริญไชย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากคณะมนตรีดีบุก ระหว่างประเทศได้อนุมัติให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนดีบุกกับใบยาสูบของสหรัฐอเมริกา ได้เป็นจำนวนดีบุก 2,250 ลองตัน (โลหะ) จึงเป็นการสมควรที่จะวางหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อให้การแลกเปลี่ยนดีบุกกับใบยาสูบของสหรัฐอเมริกาเป็นไปโดยเรียบร้อย
(ร.จ. เล่ม 76 ตอนที่ 52 หน้าที่ 11 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2502)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update