กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่ากู้เงิน พ.ศ. 2481

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ป่าคลองระเวิง-เขาสมเส็ด ในท้องที่ตำบลละหารและตำบลตาสิทธิ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2503
:: (ลงชื่อ) พลเอก สุรจิต จารุเศรนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ชนิดดีมีค่าเป็นปริมาณมาก เช่น ไม้ยาง ตะเคียน และอื่น ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 234.00 ตารางกิโลเมตร เหมาะสมที่จะสงวนไว้เพื่อให้มีไม้ไว้ใช้ตลอดไป อันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าที่จะแผ้วถางลงเป็นที่เพาะปลูกหรือเพื่อกิจการอย่างอื่น จึงสมควรจัดการสงวนป่าแห่งนี้ไว้เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน
(ร.จ. เล่ม 77 ตอนที่ 104 หน้าที่ 1061 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2503)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update