กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่ากู้เงิน พ.ศ. 2481

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ป่าเกาะเต่า คลองเรียน ในท้องที่ตำบลเกาะเต่าและตำบลป่าพยอม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2503
:: (ลงชื่อ) พลเอก สุรจิต จารุเศรนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ชนิดดีมีค่าเป็นปริมาณมาก เช่น ไม้เคียม ไม้หลุมพอ, ไม้นาคบุตร, ไม้ยาง, ยุง, มีเนื้อที่ประมาณ 37.90 ตารางกิโลเมตร เหมาะสมที่จะสงวนไว้เพื่อให้มีไม้ไว้ใช้ตลอดไป อันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าที่จะแผ้วถางลงเป็นที่เพาะปลูกหรือเพื่อกิจการอย่างอื่น จึงสมควรจัดการสงวนป่าแห่งนี้ไว้ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน
(ร.จ. เล่ม 77 ตอนที่ 104 หน้าที่ 1063 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2503)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update