กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 ให้กำหนดบริเวณข้างละ 100 เมตร จากแนวกึ่งกลางเขตถนนพหลโยธิน ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนรามอินทรา เป็นบริเวณที่อาคารชนิดดังต่อไปนี้จะปลูกสร้างขึ้นมิได้
(1) ห้องแถว
(2) โรงซ่อมเครื่องยนตร์ ซ่อมรถยนตร์ หรือพ่นสี
(3) โรงกลึงโลหะ
(4) อาคารพาณิชย์ที่ไม่ได้ทำขึ้นด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2503
:: (ลงชื่อ) พลเอก ป. จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ข้อ 3 (2) (3) และ (4) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ห้ามปลูกสร้างตึกแถว ตลาดสด และโรงมหรสพ ริมถนนสายพหลโยธิน สายบางเขน-ปากเกร็ด และสายบางเขน-มีนบุรี แต่ขณะนี้ปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่นิยมปลูกสร้างตึกแถว ตลาดสดมากกว่าที่จะปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ เพราะว่าค่าปลูกสร้างถูกกว่า เปลืองที่ดินน้อยกว่า และตึกแถวที่ทำการค้าส่วนมาก จำเป็นต้องอยู่ใกล้ที่ชุมชนและถนนใหญ่ ดังนั้น เพื่อความสะดวกไม่เดือดร้อนและเพื่อสนองความต้องการของประชาชน จึงเห็นสมควรยกเลิก ข้อ 3 (2) (3) และ (4) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479
(ร.จ. เล่ม 77 ตอนที่ 112 หน้าที่ 45 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2503)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update