กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และ มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน 16 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 16 บุคคลใดส่งของออกนอกประเทศต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศในทันทีที่ได้รับชำระค่าของ เว้นแต่จะมีการกำหนดเงื่อนเวลาการชำระค่าของไว้ซึ่งจะกำหนดเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันส่งของออกนอกประเทศไม่ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ส่งของออกนอกประเทศต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศทันทีที่ได้รับชำระค่าของภายในกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับเงินตราต่างประเทศแล้ว ต้องขายหรือ ฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับธนาคารรับอนุญาต หรือบริษัทรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มา ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีคำสั่งยกเว้นเป็นการทั่วไปหรือได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ในการฝากหรือถอนเงินตราต่างประเทศที่ เป็นค่าของที่ส่งออกกับธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตนั้น ผู้ส่งออก ธนาคารรับอนุญาต และบริษัทรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วงเงิน และระยะเวลาในการฝากหรือถอนตามที่ เจ้าพนักงานกำหนด
คำสั่งของรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ ข้อ 20 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2487) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 20 บุคคลใดได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศอันเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศนอกจากที่กำหนดไว้ใน ข้อ 16 ต้องขายเงินตราต่างประเทศนั้นให้แก่ ธนาคารรับอนุญาตบริษัทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศ หรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นไว้กับธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตที่ตั้ง อยู่ในประเทศภายในเจ็ดวันนับ แต่วันที่ได้มาหรือนำเข้าแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เว้นแต่เจ้าพนักงานจะมีคำสั่งยกเว้นโดยทั่วไป หรือโดยเฉพาะ โดยจะกำหนดเงื่อนไขในการยกเว้นนั้นด้วยก็ได้"
ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร เร่งรัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศสำหรับค่าของที่ส่งออกให้เร็วขึ้น และเพื่อมิให้ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศถือครองเงินตราต่างประเทศไว้นานเกินไป โดยไม่มีความจำเป็นอันจะเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาทให้มั่นคงยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(เล่ม 115 ตอนที่ 1 ก หน้า 1 วันที่ 6 มกราคม 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update