กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 61 ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2514 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับพลทหารในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (5) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 60 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(5) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับพลทหารในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษา พระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง หรือประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (6) ของ ข้อ 5 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(6) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับนายทหารประทวนในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (7) ของ ข้อ 5 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 60 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับนายทหารประทวนในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษา พระองค์ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และ กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้า รักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง หรือประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของ ข้อ 9 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบ ทหารบก ฉบับที่ 60 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 
  "(6) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้กางเกงแถบและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึกเว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และ กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้า รักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ และในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งหรือรักษาราชการในตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้ามีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษา พระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้าเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
"(7) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้กางเกงแถบและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึกเว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
ในโอกาสที่อยู่ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาล สีน้ำเงินดำและเสื้อเต็มยศสีน้ำเงินดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และ กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ และในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือรักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือรองผู้บัญชาการโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้านายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรม และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศ รักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรม และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบ เต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพล และนายทหารพิเศษประจำกองพลในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษา พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรม ทหารราบที่ 1 มหาเล็กรักษาพระองค์ หรือกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก รักษาพระองค์ หรือกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ หรือกรมทหารปืนใหญ่ ที่ 1 รักษาพระองค์ หรือกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษา พระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรม และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษา พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรม ทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (1) และ ของ ข้อ 25 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 60 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) ทหารกองประจำการและทหารประจำการสังกัดหน่วยราชการในส่วนกลางและส่วนการศึกษา กับนายทหารนอกกองและนายทหารพิเศษสังกัดกองทัพบก ใช้เครื่องหมายสังกัด คือ
กองบัญชาการกองทัพบกสำนักงานเลขานุการกองทัพบก และหน่วยข่าวกรองทางทหาร ใช้อักษร ทบ
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก " ปช
สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก " ตช
กรมกำลังพลทหารบก " กพ
กรมข่าวทหารบก " ขว
กรมยุทธการทหารบก " ยก
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก " กบ
กรมกิจการพลเรือนทหารบก " กร
กรมสารบรรณทหารบก " สบ
กรมการกำลังสำรองทหารบก " กสร
กรมการสารวัตรทหารบก ใช้อักษร สห
กรมสวัสดิการทหารบก " สก
กรมสรรพาวุธทหารบก " สพ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก " วศ
กรมพลาธิการทหารบก " พธ
กรมแพทย์ทหารบก " พบ
กรมยุทธโยธาทหารบก " ยย
กรมการขนส่งทหารบก " ขส
กรมการสัตว์ทหารบก " กส
กรมการทหารสื่อสาร " สส
กรมการทหารช่าง " กช
กรมการเงินทหารบก " กง
กรมจเรทหารบก " จบ
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก " ศอว
กรมยุทธศึกษาทหารบก " ยศ
ศูนย์การทหารราบ กรมยุทธศึกษาทหารบก " ศร
ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก " ศม
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ กรมยุทศึกษาทหารบก " ศป
ศูนย์การบินทหารบก " ศบบ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ " นสศ
ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ " ศสพ
กรมการรักษาดินแดน " รด
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง " สบส
วิทยาลัยการทัพบก " วทบ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก " สธ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้เครื่องหมายรูปตราแผ่นดินใน รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน (3) ของ ข้อ 25 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 54 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) ทหารกองประจำการ ทหารประจำการ และนายทหารพิเศษ สังกัดหน่วยทหาร ใช้เครื่องหมายสังกัด คือ
สังกัดกองพล ใช้อักษร พล มีเลขหมายกองพลประกอบ เว้นแต่กองพล ทหารม้า ใช้อักษร ม แทนเลขหมายกองพล
สังกัดกองบัญชาการช่วยรบ ใช้อักษร บช ร มีเลขหมาย กองบัญชาการ ต่อท้ายโดยมีขีดทับคั่น
สังกัดกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ใช้อักษร ปต อ
สังกัดกองพลทหารอาสาสมัครหรือหน่วยต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่ในกองพลทหาร อาสาสมัคร ใช้อักษร พล อส ส
สังกัดกองพลรบพิเศษ ใช้อักษร พล รพศ มีเลขหมายกองพลประกอบ
สังกัดกรมผสม ใช้อักษร ผส มีเลขหมายกรมผสม ประกอบ
สังกัดกรมใช้อักษรประจำเหล่า มีเลขหมายกรมประกอบ เว้นแต่กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เครื่องหมายสังกัดเป็นรูปตราราชวัลลภย่อส่วนขนาด 2 ซม. แทนอักษรประจำเหล่า และ ไม่ต้องมีเลขหมายกรมประกอบ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ใช้อักษร ปต อ แทนอักษรประจำเหล่า และไม่ต้องมีเลขหมายกรมประกอบ และกรมรบพิเศษ ใช้อักษร รพศ แทน อักษรประจำเหล่า มีเลขหมายกรมประกอบ
สังกัดกองพันที่จัดเป็นกรม ใช้อักษรประจำเหล่า มีเลขหมายกรมประกอบ และมีเลขหมายกองพันต่อท้าย โดยมีขีดทับคั่น เว้นแต่กองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ใช้เครื่องหมายสังกัดเป็นรูปตราราชวัลลภย่อส่วนขนาด 2 ซม. แทนอักษรประจำเหล่า กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ใช้อักษร ปต อ แทนอักษรประจำเหล่า กองพันทหาร ราบในกรมผสม ใช้อักษร ผส แทนอักษรประจำเหล่า ทั้งนี้ โดยไม่ต้องมีเลขหมายกรม ประกอบเลขหมายกองพันต่อท้าย และขีดทับคั่น กองพันทหารเหล่าอื่นที่สังกัดกรมผสม ใช้อักษรประจำเหล่า มีเลขหมายกองพันต่อท้าย โดยมีขีดทับคั่น และไม่ต้องมีเลขหมายกรม ผสมประกอบกองพันรบพิเศษในกรมรบพิเศษ ใช้อักษร รพศ แทนอักษรประจำเหล่า มีเลขหมายกรมประกอบ และมีเลขหมายกองพันต่อท้าย โดยมีขีดทับคั่น
สังกัดกองพันที่มิได้จัดเป็นกรม ใช้อักษรประจำเหล่า มีเลขหมายกองพัน ต่อท้าย โดยมีขีดทับคั่น เว้นแต่กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ใช้อักษร ปตอ แทน อักษรประจำเหล่า กองพันป้องกันฐานบิน ใช้อักษร ป ฐบ แทนอักษรประจำเหล่า กองพันบิน ใช้อักษร พัน บ แทนอักษรประจำเหล่า ทั้งนี้ โดยไม่ต้องมีเลขหมายกองพันต่อท้ายและ ขีดทับคั่น กองพันส่งทางอากาศ ใช้อักษร สอ แทนอักษรประจำเหล่า มีเลขหมายกองพัน ต่อท้าย โดยมีขีดทับคั่น กองพันฝึกรบพิเศษ ใช้อักษร ฝรพ แทนอักษรประจำเหล่า ถ้ามีเลขหมายกองพันให้มีเลขหมายกองพันต่อท้าย โดยมีขีดทับคั่น
สังกัดกองร้อยที่มิได้จัดเป็นกองพัน ใช้อักษรประจำเหล่า มีเลขหมาย กองร้อยต่อท้าย โดยมีขีดนอนคั่น
สังกัดหน่วยทหารที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ใช้เครื่องหมายสังกัด ของหน่วยบังคับบัญชาโดยตรง
อักษรประจำเหล่าต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายสังกัด มีดังนี้
(ก) เหล่าทหารราบ ใช้อักษร ร
(ข) เหล่าทหารม้า " ม
(ค) เหล่าทหารปืนใหญ่ " ป
(ง) เหล่าทหารช่าง " ช
(จ) เหล่าทหารสื่อสาร " ส
(ฉ) เหล่าทหารขนส่ง " ขส
(ช) เหล่าทหารสรรพาวุธ " สพ
(ซ) เหล่าทหารพลาธิการ " พธ
(ฌ) เหล่าทหารสารวัตร " สห
(ญ) เหล่าทหารสารบรรณ " สบ
(ฎ) เหล่าทหารการเงิน " กง
(ฏ) เหล่าทหารพระธรรมนูญ " ธน
(ฐ) เหล่าทหารแพทย์ " พ
(ฑ) เหล่าทหารแผนที่ " ผท
(ฒ) เหล่าทหารการสัตว์ " กส
(ณ) เหล่าทหารดุริยางค์ " ดย"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน (1) ของ ข้อ 34 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 45 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) ทหารในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้อักษร จปร"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
:: (ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการจัดตั้งกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ สมควรกำหนดให้มีเครื่องแบบทหารรักษาพระองค์สำหรับทหาร ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกับทหารรักษาพระองค์ในหน่วยอื่น ๆ ตลอดจนสมควรกำหนดให้มีเครื่องหมาย สังกัดและเครื่องหมายสำหรับทหารในส่วนราชการดังกล่าว และโดยที่กองทัพบกได้จัดตั้ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขึ้นเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองทัพบก สมควรกำหนดให้มีเครื่องหมายสังกัดสำหรับทหารในส่วนราชการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 101 ตอนที่ 178 ฉบับ`พิเศษ หน้า 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update