กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 70 ข้อที่ 1-11

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2514 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (5) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 61 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(5) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับพลทหาร ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรม ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีก ชนิดหนึ่งประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง หรือประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (8) ของ ข้อ 5 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 63 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(8) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับทหารประทวน ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรม ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิด หนึ่งประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง หรือประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (7) และ (8) ของ ข้อ 9 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 63 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้กางเกงแถบและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับทหารสัญญาบัตร ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรม ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ และในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งหรือรักษาราชการในตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษา พระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
"(8) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้กางเกงแถบและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
ในโอกาสที่อยู่ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาล สีน้ำเงินดำและเสื้อเต็มยศสีน้ำเงินดำ
สำหรับทหารสัญญาบัตร ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรม ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้า รักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ และในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งหรือรักษาราชการใน ตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนาย ทหารสัญญาบัตรในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมและนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมทหารราบที่ 1 มหาดรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษา พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรม และนายทหารพิเศษประจำกรม ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่ง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลและนายทหารพิเศษประจำกองพลในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษา พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรม ทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก รักษาพระองค์ หรือกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ หรือกรมทหารปืนใหญ่ ที่ 1 รักษาพระองค์ หรือกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษา พระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรม และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรม ทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ และ นายทหารพิเศษประจำกรม ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษา พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์"
 
  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (8) ของ ข้อ 10 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหารพ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 69 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(8) หมวกยอด ตัวหมวกสีขาว ยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทอง ด้านหน้าหมวกมีตรา และยอดหมวกมีพู่ ตามสังกัดและโอกาส ดังนี้
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี ตราราชวัลลภ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี ตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีบานเย็น
ทหารในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และในกองพันที่ 1 กับกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ มีตราพระมหามงกุฎเพชราวุธ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีน้ำเงินดำ
ทหารในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีตรามหาจักรีภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประดับแพรแถบสะบัดสองชาย กระหนาบด้วยฉัตรเจ็ดชั้นมีคชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้องขวา ราชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้องซ้าย ตรงกลางมีโล่ ภายในโล่ส่วนบนมีรูปเอราวัณ ส่วนล่างด้านขวามีรูปเสือโคร่ง ส่วนล่างด้านซ้ายมีรูปคบเพลิง ทั้งหมดรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชาย บนแพรแถบมีคำว่า"นวมินทราชินี" ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีน้ำเงินหม่น แต่ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศในโอกาสขี่ม้า ให้ใช้หมวกยอดมีตัวหมวกเป็นทรงสูงสีขาวยอดหมวกเป็น รูปดอกบัวตูมทำด้วยโลหะสีทอง มีพู่สีน้ำเงินหม่น ด้านหน้าหมวกมีตราครุฑพ่าห์ มีรูปช่อชัยพฤกษ์และ สายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทอง ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทอง รูปดอกมะเขือติดที่ริมขอบหมวก ข้างละ 1 ดุม ด้านหลังหมวกจากกึ่งกลางหมวกถึงขอบหมวกมีแนวดอกมะเขือ ทำด้วยโลหะสีทอง
ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีตราครุฑห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีฟ้าหม่น แต่ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศในโอกาสขี่ม้า ให้ใช้หมวกยอดมีตัวหมวกเป็นทรงสูงสีขาว ยอดหมวกเป็นรูปดอกบัวตูมทำด้วยโลหะสีทอง มีพู่สีฟ้าหม่น ด้านหน้าหมวกมีตราครุฑพ่าห์ มีรูปช่อชัยพฤกษ์และสายรัดคางโซ่ถัก ทำด้วยโลหะสีทอง ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองรูปดอกมะเขือติดที่ริมขอบหมวก ข้างละ 1 ดุม ด้านหลังหมวกจากกึ่งกลางหมวกถึงขอบหมวกมีแนวดอกมะเขือ ทำด้วยโลหะสีทอง
ทหารในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีเทา
นายทหารสัญญาบัตรในกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนักเรียนนายร้อย มีตราราชวัลลภ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ"
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ฎ) ของ (8) ใน ข้อ 11 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 63
"(ฎ) ทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ใช้เสื้อคอปิดทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเลือดหมู ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ 7 ดุม ปลอกคอทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีดำ กว้าง 5 ซม. มีขอบเป็นแถบไหมสีทอง กว้าง 0.5 ซม. ปลอกแขนทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีดำเย็บติดปลายแขนเสื้อทั้ง 2 ข้างมีความยาวจากปลายแขนถึงปลายปลอกแขนด้านนอก 17.5 ซม. ปลอกแขนท่อนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูง 4 ซม. มีแถบไหมสีทองกว้าง 1 ซม. 2 แถบ ติดห่างกัน 1.5 ซม. ระหว่างแถบไหมสีทอง มีแถบไหมสีขาว กว้าง 0.5 ซม. อยู่ตรงกึ่งกลางและให้แถบไหมสีทองด้านล่างติดห่างจากปลายแขนเสื้อ 0.5 ซม. ทั้ง 2 ข้าง ปลอกแขนท่อนบนเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 13.5 ซม. ด้านบนมีแถบไหมสีทอง กว้าง 1 ซม. ด้านละ 1 แถบ ห่างจากขอบสักหลาดหรือเสิร์จสีดำ 0.5 ซม. ทั้ง 2 ข้างภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎและมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานขนาบด้านละ 1 ช่อ ทั้งพระปรมาภิไธยย่อ ภปร พระมหาพิชัยมงกุฎและลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมสีทอง ที่บั้นเอวมีกรีทองเหลืองทั้ง 2 ข้าง ที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลางข้างละ 1 ดุม
สำหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตร มีส่วนประกอบเพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนวตะเข็บหลังจากด้านล่างขึ้นไปทั้ง 2 ข้าง มีผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดำ กว้าง 8 ซม. เรียวไปทางด้านบนสูง 18 ซม. เย็บติดด้านโค้งมีขอบเป็นแถบไหมทอง กว้าง 0.5 ซม. ภายในมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมสีทอง ข้างละ 2 ช่อ ทั้ง 2 ข้าง ที่ปลอกคอด้านหน้ามีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมสีทองข้างละ 1 ช่อ ปลอกแขนทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีดำเย็บติดปลายแขนเสื้อ ทั้ง 2 ข้าง มีความยาวจากปลายแขนถึงปลายปลอกแขนด้านนอก 22 ซม. ปลอกแขนท่อนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูง 9.5 ซม. แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนล่างสูง 7 ซม. มีแถบไหมสีทอง กว้าง 1 ซม. 1 แถบ ติดห่างจากปลายแขนเสื้อขึ้นไป 6 ซม. ใต้แถบไหมสีทองมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตาน ปักด้วยไหมสีทองรอบแขนเสื้อทั้ง 2 ข้าง ส่วนที่สองสูง 2.5 ซม. มีแถบไหมสีขาว กว้าง 0.5 ซม. 1 แถบ และแถบไหมสีทอง กว้าง 1 ซม. 1 แถบ ติดห่างกัน 0.5 ซม. และห่างจากส่วนที่หนึ่ง 0.5 ซม. ติดรอบแขนเสื้อทั้ง 2 ข้าง ปลอกแขนท่อนบนเป็นรูปสามเหลี่ยม สูง 12.5 ซม. ด้านนอกมีขอบเป็นแถบไหมสีทอง กว้าง 1 ซม. ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎและมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานขนาบด้านละ 1 ช่อ ทั้งพระปรมาภิไธยย่อ ภปร พระมหาพิชัยมงกุฎและลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมสีทอง
นายทหารสัญญาบัตร ชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอวที่แนวตะเข็บหลัง จากด้านล่างขึ้นไปทั้ง 2 ข้าง เป็นกำมะหยี่สีดำ กว้าง 8 ซม. เรียวไปทางด้านบนสูง 22 ซม. ด้านโค้งมีขอบเป็นแถบดิ้นทอง กว้าง 0.5 ซม. ภายในมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยดิ้นทองข้างละ 3 ช่อ ทั้ง 2 ข้าง ปลอกคอทำด้วยกำมะหยี่สีดำมีขอบดิ้นทอง ภายในมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยดิ้นทองรอบคอเสื้อ ปลอกแขนทำด้วยกำมะหยี่สีดำเย็บติดปลายแขนเสื้อทั้ง 2 ข้าง มีความยาวจากปลายแขนถึงปลายปลอก แขนด้านนอก 23.5 ซม. ปลอกแขนท่อนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูง 11 ซม. มีแถบดิ้นทอง กว้าง 1 ซม. ติดต่างจากปลายแขนเสื้อขึ้นไป 0.5 ซม. ถัดจากแถบดิ้นทองนี้ขึ้นไป 6 ซม. มีแถบดิ้นทองกว้าง 1 ซม. ระหว่างแถบดิ้นทองทั้งสองมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตาน ปักด้วยดิ้นทองถัดจากแถบดิ้นทองแถบบนขึ้นไป 1.5 ซม. มีแถบดิ้นทองกว้าง 1 ซม. อีก 1 แถบ ระหว่างแถบดิ้นทองนี้มีแถบดิ้นเงินกว้าง 0.5 ซม. อยู่ในแนวกึ่งกลาง ปลอกแขนท่อนบนเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 12.5 ซม. ด้านนอกมีขอบเป็นแถบดิ้นทองกว้าง 1 ซม. 2 แถบ ห่างกัน ฤ.5 ซม. ถัดเข้าไปเป็นแถบดิ้นเงินกว้าง 0.5 ซม. ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ และมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานขนาบด้านละ 1 ช่อ ทั้งพระปรมาภิไธยย่อ ภปร พระมหาพิชัยมงกุฎ และลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยดิ้นทอง
เสื้อตาม (ฎ) สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อน ขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก สำหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตร ใช้อินทรธนูแข็ง"
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคเก้าของ (ค) ใน (4) ของ ข้อ 12 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 60
"พลทหารและนายทหารประทวน ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ใช้แถบสีเลือดหมู ขอบของแถบมีแถบสีเหลืองทำด้วยไหมกำกับ"
ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสิบเอ็ดของ (ง) ใน (4) ของ ข้อ 12 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 60
"นายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ใช้สีเลือดหมู ขอบของแถบและระยะระหว่างแถบ มีแถบสีเหลืองทำด้วยดิ้นทองกำกับ"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 13 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 60 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) เข็มขัดหนังสีขาว กว้าง 4.5 ซม. หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมน ด้านละ 5.5 ซม. พื้นเกลี้ยง มีรูปเครื่องหมายกองทัพบกดุนนูนอยู่ กึ่งกลางหัวเข็มขัด เข็มขัดแบบนี้ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของพลทหารและนายทหารประทวน ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของพลทหาร และนายทหารประทวนชั้นนายสิบ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ และใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของนักเรียนนายทหารแผนที่ เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศ กับให้มีสายกระบี่หรือซองดาบปลายปืนทำด้วยหนังสีขาว ในโอกาสที่ต้องคาดกระบี่ หรือถือปืนประกอบด้วย
สำหรับทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ มีแถบไหมทองกว้าง 1 ซม. อยู่กึ่งกลางและขลิบริมด้วยแถบไหมทอง กว้าง 0.5 ซม. ยาวตลอดสายเข็มขัด"
ข้อ 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคแปดของ ข้อ 14 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 60
"ทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ พลทหารและนายทหารประทวน ใช้คันชีพหนังสีขาว ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทำด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีขาวขลิบริมด้วยแถบไหมทอง กว้าง 0.5 ซม. ยาวตลอดสายสะพาย นายทหารสัญญาบัตร ใช้คันชีพหนังสีน้ำเงินดำด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทำด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีน้ำเงินดำ ด้านนอกมีแถบไหมทอง"
ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (12) ของ ข้อ 34 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 60
"(12) ทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ใช้อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร"
ข้อ 11 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 59ทวิ แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39
" ข้อ 59ทวิ ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหารพราน และทหารซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยทหารพราน ใช้เครื่องแบบประกอบด้วย
(1) หมวก มี 2 แบบ คือ
(ก) หมวกทรงอ่อนสีดำ ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกมีตราหน้าหมวก
(ข) หมวกปีกทรงอ่อนสีดำ ด้านหน้าเหนือปีกหมวกมีตราหน้าหมวก
(2) เสื้อ มี 2 แบบ คือ
(ก) เสื้อคอเปิดสีดำชนิด 4 กระเป๋า มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวชนิด 4 กระเป๋า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง แต่ในบางโอกาสจะสวมโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง หรือจะสวมโดยพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไว้เหนือข้อศอกก็ได้
(ข) เสื้อคอเปิดสีดำชนิด 2 กระเป๋า มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวชนิด 2 กระเป๋า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง แต่ในบางโอกาสจะสวมโดยพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไว้เหนือข้อศอกก็ได้
เสื้อคอเปิดสีดำทั้ง 2 แบบ มีแถบชื่อทำด้วยผ้าสีดำ กว้าง 3 ซม. ยาว เท่ากับความกว้างของกระเป๋าเสื้อ มีชื่อและชื่อสกุลปักเป็นตัวอักษรบรรจงตัวตรงด้วยไหม หรือด้ายสีน้ำเงินดำหนา 0.2 ซม. สูง 1 ซม. ไม่ต้องเขียนยศและคำนำหน้าชื่อแถบ ดังกล่าวนี้เย็บติดกับอกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋าบน
(3) กางเกง มี 2 แบบ คือ
(ก) กางเกงขายาวสีดำแบบฝึกชนิด ก. มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกชนิด ก. ของทหารชาย กางเกงชนิดนี้ต้องสวมโดยให้ปลายขากางเกงสอดไว้ภายในรองเท้าและใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีดำชนิด 4 กระเป๋า
(ข) กางเกงขายาวสีดำแบบฝึกชนิด ข. มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกชนิด ข. ของทหารชาย กางเกงชนิดนี้ต้องสวมโดยให้ปลายขากางเกงสอดไว้ภายในรองเท้า และใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีดำชนิด 2 กระเป๋า
(4) เข็มขัด มี 2 แบบ คือ
(ก) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีดำ กว้าง 3 ซม. หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะรมดำ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนปลายมน กว้าง 3.5 ซม. ยาว 5 ซม. พื้นเกลี้ยง มีรูปเครื่องหมายกองทัพบกดุนนูน อยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรูปลายสายหุ้มด้วยโลหะรมดำกว้าง 1 ซม.
(ข) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีดำ กว้าง 3 ซม. หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะรมดำ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนโปร่งกลาง ขอบด้านในกว้าง 3.5 ซม. ความหนาของขอบ ฤ.4 ซม. พื้นเกลี้ยงมีแกนโลหะขนาดเดียวกับความหนา ของขอบหัวเข็มขัดตรึงกึ่งกลางระหว่างด้านในทางดิ่งสำหรับประกอบแผ่นโลหะเพื่อตรึง สายเข็มขัดซึ่งประกอบอยู่กับส่วนหัวเข็มขัด ปลายสายหุ้มด้วยโลหะรมดำกว้าง 1 ซม.
(5) รองเท้า มี 2 แบบ คือ
(ก) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ
(ข) รองเท้าเดินป่า
(6) ตราหน้าหมวก เป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซม. ปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหม ภายในครึ่งวงกลมด้านบนมีแถบโค้งกว้าง 1.25 ซม. พื้นสีฟ้าบรรจุตัวอักษรมีข้อความว่า "ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์" ส่วนด้านล่างจรดกัน มีแถบโค้งรูปธงไตรรงค์ 2 แถบ ระหว่างแถบมีดาว 1 ดวง เหนือดาวมีดาบปลายปืน 1 เล่ม ตั้งในทางดิ่งใบดาบมีสายฟ้าพาดเฉียงไปทางซ้ายจำนวน 3 สาย เรียงกันอยู่บนพื้น สีน้ำเงินรูปวงกลมนี้รองรับด้วยแถบโค้ง กว้าง 1.25 ซม. ความยาวเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมพื้นสีฟ้า บรรจุตัวอักษรมีข้อความว่า "ทหารพราน" ตัวอักษรปักด้วยไหมหรือ วัตถุเทียมไหมสีขาว ดาว ดาบปลายปืนและสายฟ้าปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีเหลืองขอบนอก โดยรอบของตราหน้าหมวกปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีเหลืองกว้าง 0.2 ซม.
(7) เครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด และ เครื่องหมายพิเศษ ให้ปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีน้ำเงินดำ
เครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด และเครื่องหมายพิเศษ ให้ประดับเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ สมควรกำหนดให้มีเครื่องแบบทหารรักษาพระองค์สำหรับทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับเครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ในหน่วยอื่น ๆ และโดยที่เป็นการสมควรกำหนดเครื่องแบบทหารสำหรับทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหารพราน และทหารซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยทหารพราน เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยทหาร ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 115 หน้า 209 วันที่ 21 กรกฎาคม 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update