กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 ข้อที่ 1-9

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 20 มาตรา 23 และ มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือ จำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ให้ยื่นคำขอตามแบบ ทท.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 พร้อมกับการยื่นคำขอตาม ข้อ 1 ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
(ก) สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้
(ข) สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
(ค) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวนสองรูป
(ง) หนังสือรับรองจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไปว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และประกอบอาชีพเป็นที่เชื่อถือได้
(จ) หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (ถ้ามี) และหลักฐานการเสียภาษีการค้า (ถ้ามี)
(ฉ) ชื่อและแผนผังแสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์
(ช) คำรับรองว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการที่ขออนุญาตนั้นเอง
(ซ) ในกรณีผู้ขออนุญาตได้รับใบทะเบียนการค้าและใบทะเบียนพาณิชย์ แล้วให้ยื่นสำเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนการค้าและใบทะเบียนพาณิชย์ด้วย
(2) ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
(ก) สำเนาหรือรูปถ่ายใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล
(ข) สำเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของนิติบุคคลนั้น ๆ แสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ซึ่งออกมาแล้วไม่เกินหกเดือน
(ค) เอกสารตาม (1) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ)
(ง) เอกสารตาม (1) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอแทนนิติบุคคล
ข้อ 3 เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอตาม ข้อ 1 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 2 แล้ว ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และให้แจ้งผลการพิจารณาว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ให้ใช้แบบ ทท.2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ นายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติก็ได้
ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายซึ่งเทป หรือวัสดุโทรทัศน์ผู้ใด ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตาม แบบ ทท.3 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 5 พร้อมกับการยื่นคำขอตาม ข้อ 4 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
(ก) ใบอนุญาตฉบับปัจจุบันหรือรูปถ่ายใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน
(ข) เอกสารตาม ข้อ 2 (1) (ก) และ (ข)
(ค) หลักฐานการเสียภาษีเงินได้และหลักฐานการเสียภาษีการค้าของ ผู้ได้รับใบอนุญาต
(ง) สำเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนการค้าและใบทะเบียนพาณิชย์
(2) ในกรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
(ก) เอกสารตาม ข้อ 2 (2) (ข)
(ข) เอกสารตาม ข้อ 2 (1) (ก) และ (ข) ของผู้จัดการของนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอแทนนิติบุคคล
(ค) เอกสารตาม (1) (ก) (ค) และ (ง)
เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ให้ตามแบบ ทท. 2
ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตให้ฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ให้ยื่นคำขอตามแบบ ทท.4 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 7 พร้อมกับการยื่นคำขอตาม ข้อ 6 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
(ก) เอกสารตาม ข้อ 2 (1) (ก) (ข) (ค) และ (ง)
(ข) ชื่อและลักษณะของสถานที่ฉายหรือให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ หากเป็นอาคารให้มีแผนผังแสดงที่ตั้งสถานที่ฉายหรือให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ด้วย
(2) ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
(ก) เอกสารตาม ข้อ 2 (2) (ก) และ (ข)
(ข) เอกสารตาม ข้อ 2 (1) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของผู้จัดการ ของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอแทนนิติบุคคล
(ค) เอกสารตาม (1) (ข)
ข้อ 8 ใบอนุญาตให้ฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ให้ใช้แบบ ทท. 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 9 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตตาม ข้อ 3 ข้อ 5 หรือ ข้อ 8 ซึ่งสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอตามแบบ ทท.6 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารที่ระบุไว้ในแบบ ทท.6
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาตนั้น ๆ และมีข้อความว่า "ใบแทน" ด้วย หมึกสีแดงกำกับไว้ตรงมุมบนด้านขวา


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาตแบบใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ และสำหรับการฉายหรือการให้บริการ ซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ และโดยที่ มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 20 และ มาตรา 23 บัญญัติ ให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 117 ฉบับพิเศษ หน้า 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update