กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 และ มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ตาม มาตรา 6 จะมีไว้ในสถานที่ ประกอบกิจการของตนได้ จะต้องมีการแสดงตรา และหมายเลขรหัส ดังต่อไปนี้
(1) ตรา ให้มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในตรามีข้อความว่า "อนุญาต" และชื่อของจังหวัดที่เจ้าพนักงานผู้ตรวจประจำอยู่ โดยมีชนิดและการใช้ดังนี้
ตราชนิดที่หนึ่ง ขนาดส่วนกว้าง 1 เซนติเมตร ส่วนยาว 2 เซนติเมตร ให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจใช้ประทับลงบนฉลากซึ่งจะติดไว้บนตลับเทปหรือวัสดุโทรทัศน์
ตราชนิดที่สอง ขนาดส่วนกว้าง 10 เซนติเมตร ส่วนยาว 16 เซนติเมตร ให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจใชัอัดหรือบันทึกลงในเนื้อเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลายของเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ โดยใช้วิธีการถ่ายด้วยกล้องถ่ายเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ หรือวิธีอื่นใด เพื่อให้ปรากฏเห็นเป็นภาพเมื่อได้ฉายเทปหรือวัสดุโทรทัศน์นั้น
(2) หมายเลขรหัส ประกอบด้วยตัวอักษรย่อของแต่ละจังหวัดและหมายเลขเรียงตามลำดับ โดยเริ่มตั้งแต่หมายเลขหนึ่งเป็นต้นไป ให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจใช้ประทับลงในเนื้อเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ด้วยเช่นเดียวกับตราชนิดที่สอง เว้นแต่ในกรณีการแสดงหมายเลขรหัสสำหรับเขตท้องที่จังหวัดอื่นซึ่งมิใช่เขตท้องที่ของเจ้าพนักงานผู้ตรวจ ให้นายทะเบียนประจำจังหวัดนั้นประทับลงฉลากแล้วติดไว้บนตลับเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ โดยไม่ต้องอัดหรือบันทึกลงในเนื้อเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อีกด้วย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ตาม มาตรา 6 จะมีไว้ในสถานที่ประกอบกิจการของตนได้ จะต้องมีการแสดงตราและหมายเลขรหัสตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการแสดงตราและหมายเลขรหัสดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 117 ฉบับพิเศษ หน้า 13 วันที่ 22 กรกฎาคม 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update