กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 และ มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจทำการตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ของตน ให้ยื่นคำขอตามแบบ ทท. 7 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อเจ้าพนักงานผู้ตรวจ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองทะเบียนกรมตำรวจ
(2) ในกรณีผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด
ข้อ 2 พร้อมกับการยื่นคำขอตาม ข้อ 1 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
(ก) สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้
(ข) สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาเทปหรือวัสดุโทรทัศน์จำนวนสองสำเนา
(ง) ในกรณีที่เป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่จัดทำ หรือสร้างในต่างประเทศให้ยื่นหนังสือยินยอมจากผู้จัดทำหรือผู้สร้าง หรือเจ้าของสิทธิในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ในต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิในการเผยแพร่เทปหรือวัสดุโทรทัศน์นี้ ในประเทศไทยหลักฐานการซื้อเทปหรือวัสดุโทรทัศน์จากท้องตลาดทั่วไปในต่างประเทศ หรือหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยประการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
(จ) ในกรณีที่เป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่จัดทำ หรือสร้างในต่างประเทศให้ยื่นหลักฐานแสดงการนำเข้าของกรมศุลกากรซึ่งแสดงว่าได้นำเทปหรือ วัสดุโทรทัศน์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
(ก) สำเนาหรือรูปถ่ายใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล
(ข) สำเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของนิติ บุคคลนั้น ๆ แสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกินหกเดือน
(ค) สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ของผู้ลงลายมือชื่อในคำขอแทนนิติบุคคล
(ง) สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ลงลายมือชื่อ ในคำขอแทนนิติบุคคล
(จ) เอกสารตาม (1) (ค) (ง) และ (จ)
ข้อ 3 การโฆษณาสินค้าหรือบริการในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่จะนำมาขอให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจ ตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบตาม ข้อ 1 ต้อง
(1) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ
(2) ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกหวาดเสียวหรือตกใจแก่ผู้ชม
(3) การโฆษณาอาหารและยา ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขก่อน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้การยื่นคำขอ และการส่งมอบเอกสารประกอบการพิจารณาต่อเจ้าพนักงานผู้ตรวจเพื่อการ ตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และโดยที่ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่จะนำมาขอให้เจ้าพนักงาน ผู้ตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ในกฎกระทรวง สมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่ง และ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตาม มาตรา 15 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 117 ฉบับพิเศษ หน้า 16 วันที่ 22 กรกฎาคม 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update