กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้สถานที่ให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นให้ฉายหรือ ให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานผู้ตรวจตาม มาตรา 11 หรือ มาตรา 14 หรือที่ไม่มีผู้รับรองสำเนาตาม มาตรา 17 ได้
(1) สถานที่ให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ จัดให้มีการฉายหรือให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์เพื่อการเผยแพร่ หรือส่งเสริมกิจการ และการดำเนินงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
(2) สถานที่ให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ของสถานศึกษา ที่จัดให้มีการฉาย หรือให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือการวิจัยในสถานศึกษานั้น


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้สถานที่ให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ฉาย หรือให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ได้เฉพาะ ที่เป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานผู้ตรวจ ตาม มาตรา 11 หรือ มาตรา 14 หรือเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่มีผู้รับรอง ตาม มาตรา 17 แล้วเท่านั้น ทั้งนี้เว้นแต่สถานที่ให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่ได้รับ ยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดให้สถานที่ให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและของสถานศึกษา ได้รับยกเว้นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หรือส่งเสริมกิจการและการดำเนินงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเพื่อการศึกษาหรือการวิจัยในสถานศึกษา จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 117 ฉบับพิเศษ หน้า 20 วันที่ 22 กรกฎาคม 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update