กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 25 วรรคสอง และ มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บัตรประจำตัวนายทะเบียน ให้เป็นไปตามแบบที่ 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานผู้ตรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 เซนติเมตร
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายทะเบียน
ให้นายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานผู้ตรวจ และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สำหรับกรุงเทพมหานคร และให้นายทะเบียนประจำจังหวัด เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานผู้ตรวจและบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 25 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้บัตรประจำตัวนายทะเบียนเจ้าพนักงานผู้ตรวจ และพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงสมควรกำหนดแบบบัตรประจำตัวดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 117 ฉบับพิเศษ หน้า 23 วันที่ 22 กรกฎาคม 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update