กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 24 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2414 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (1) ใน ข้อ 28 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหาร ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 22 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ค) นายทหารสัญญาบัตร ลักษณะเช่นเดียวกับ (ข) เว้นแต่พระมหามงกุฎ และใบชัยพฤกษ์ปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทองสมอปักด้วยดิ้นเงิน หรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นเงินบนพื้นเบาะสักหลาดสีน้ำเงินดำ
นายทหารหญิงยศตั้งแต่นาวาโทขึ้นไป ให้มีผ้าพันหมวกทำด้วยสักหลาด สีน้ำเงินดำกว้าง 4 เซนติเมตร ด้านหน้าปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทองเป็นรูปใบชัยพฤกษ์ มีจำนวนแถวตามชั้นยศ คือ
นาวาโทและนาวาเอก 1 แถว
นายพลเรือ 2 แถว"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ ข้อ 35 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 19 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 35 อินทรธนูสำหรับนายทหารประทานชั้นพันจ่าและนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายเรือและนายนาวาเป็นอินทรธนูแข็งทำด้วยสักหลาดสี่น้ำเงินดำ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือทำด้วยสักหลาดสีตามพรรคมีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียม ไหมทองตรึงด้านบนเต็มแผ่นอินทรธนู อินทรธนูดังกล่าวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลาย รวบกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 11 เซนติเมตร ที่ปลายรวบติดดุมโลหะสีทอง ขนาดเล็ก 1 ดุม"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (3) ของ ข้อ 36 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหาร ฉบับที่ 16 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) นายทหารสัญญาบัตร มี 2 แบบ คือ
(ก) ประดับบนอินทรธนู
นายเรือและนายนาวาเป็นแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง 1.2 เซนติเมตร ขมวดเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก 4 เซนติเมตร โดยให้ชายแถบที่ขมวดทับอยู่บนตวัดไปทางหลังเรียกว่าแถบขมวด แถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร เรียกว่าแถบใหญ่ และแถบไหมทองหรือ วัตถุเทียมไหมทองกว้าง 0.6 เซนติเมตร เรียกว่าแถบเล็กตรึงตามขวางบนอินทรธนูทั้งสองข้าง เริ่มต้นห่างจากต้นอินทรธนูทางด้านไหล่ 0.5 เซนติเมตร มีจำนวนแถบ ตามชั้นยศ คือ
เรือตรี แถบขมวด 1 แถบ
เรือโท แถบขมวด 1 แถบ กับแถบเล็ก 1 แถบ
เรือเอก แถบขมวด 1 แถบ กับแถบใหญ่ 1 แถบ
นาวาตรี แถบขมวด 1 แถบ กับแถบใหญ่ 1 แถบ กับแถบเล็ก 1 แถบ แทรกอยู่ระหว่างกลาง
นาวาโท แถบขมวด 1 แถบ กับแถบใหญ่ 2 แถบ
นาวาเอก แถบขมวด 1 แถบ กับแถบใหญ่ 3 แถบ
ในกรณีที่มีแถบมากกว่า 1 แถบ ให้แถบขมวดอยู่เหนือแถบอื่น ไปทางด้านคอเว้นระยะระหว่างแถบ 0.5 เซนติเมตร
นายพลเรือ เป็นรูปจักรทำด้วยโลหะสีเงินเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ประดับบนอินทรธนูทั้งสองข้างเริ่มต้นห่างจากต้นอินทรธนูทางด้านไหล่ 0.5 เซนติเมตร มีจำนวนจักรตามชั้นยศ คือ
พลเรือจัตวา 1 จักร ประดับกึ่งกลางด้านกว้าง
พลเรือตรี 2 จักร ประดับเรียงตามขวาง
พลเรือโท 3 จักร ประดับเป็นรูปสามเหลี่ยมในฐานอยู่ด้านไหล่
พลเรือเอก 4 จักร ประดับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ให้มุมแหลมวางตามยาว
(ข) ประดับที่แขนเสื้อคอแบะสีน้ำเงินดำ
นายเรือและนายนาวา เป็นแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร ด้านนอกขมวดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก 4 เซนติเมตร โดยให้ชายแถบที่ขมวดทับอยู่บนตวัดไปทางหลังเรียกว่าแถบขมวด แถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทองกว้าง 1.2 เซนติเมตร เรียกว่าแถบใหญ่ และแถบไหมทองหรือวัตถุเทียม ไหมทองกว้าง 0.6 เซนติเมตร เรียกว่าแถบเล็ก ตรึงรอบแขนเสื้อทั้งสองข้างเริ่มต้น ห่างจากปลายแขนเสื้อพอสมควรมีจำนวนแถบเช่นเดียวกับแถบประดับบนอินทรธนู
พลเรือจัตวา มีแถบกว้าง 5 เซนติเมตร 1 แถบและเหนือแถบนี้ มีแถบกว้าง 1.2 เซนติเมตร ขมวดเป็นวงกลม 1 วงเส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก 5 เซนติเมตร
พลเรือตรีขึ้นไป มีแถบกว้าง 5 เซนติเมตร 1 แถบ และมีแถบ กว้าง 1.2 เซนติเมตร ประดับเหนือขึ้นไป มีจำนวนตามชั้นยศ ดังนี้
พลเรือตรี 1 แถบ
พลเรือโท 2 แถบ
พลเรือเอก 3 แถบ
การประดับแถบ ให้แถบล่างสุดอยู่ห่างจากปลายแขนเสื้อพอสมควร เว้นระยะระหว่างแถบ 0.5 เซนติเมตร เฉพาะแถบบนสุดขมวดเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางจรดรอบนอก 5 เซนติเมตร โดยให้ชายแถบที่ขมวดทับอยู่บนตวัดเป็นทางหลัง"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (4) ของ ข้อ 36 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 22 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) เครื่องหมายยศสำหรับประดับชายคอเสื้อของเครื่องแบบปกติลำลอง คอเปิด น้ำเงินดำ หรือเครื่องแบบนายทหารประทวนชั้นพันจ่าและนายทหารสัญญาบัตร ให้มีขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศสำหรับประดับชายคอเสื้อคอพับของทหารชาย"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง กานตรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 มิได้กำหนดลักษณะผ้าพัน หมวกพับปีกอินทรธนู เครื่องหมายยศและการประดับเครื่องหมายยศของนายทหาร สัญญาบัตรหญิงชั้นนายพลเรือไว้ ดังนั้น เพื่อความสมบูรณ์ของเครื่องแบบทหารหญิง สมควรกำหนดลักษณะของเครื่องแบบและการประดับเครื่องหมายยศดังกล่าวไว้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 150 ตอนที่ 21 ฉบับพิเศษหน้า 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update