กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 68

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2414 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (4) ของ ข้อ 41 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหาร ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 65 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว มีปีกโดยรอบพอสมควร ด้านข้างทั้งสองพับขึ้นเล็กน้อย และมีเครื่องประกอบ คือ
(ก) ตราหน้าหมวกขนาดกลาง ตรงกึ่งกลางหน้าหมวด
(ข) สายรัดคาง สำหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้แถบไหมทอง สำหรับนายทหารประทานใช้หนังสีดำ ที่ปลายสายรัดคางทั้ง 2 ข้างติดดุมโลหะสีทอง ขนาดเล็กข้างละ 1 ดุม
(ค) ผ้าพันหมวด ให้มีเฉพาะนายทหารสัญญาบัตร มีลักษณะดังนี้
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ใช้สักหลาดสีบานเย็นกว้าง 3.5 เซนติเมตร ที่กึ่งกลางผ้าพันหมวกมีแถบสีดำกว้าง 0.3 เซนติเมตร 2 แถบ เว้นระยะห่างระหว่างแถบ 0.5 เซนติเมตร และให้มีรูปช่อชัยพฤกษ์ข้างตราหน้าหมวกทั้งสอง ข้างปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดินทองข้างละ 2 แถว
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพันและนายร้อย ใช้สักหลาดสีน้ำเงินกว้าง 3 เซนติเมตร ขลิบริมสีแดงกว้าง 0.4 เซนติเมตรและสำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นพันเอกให้มีรูปช่อชัยพฤษ์ข้างตราหน้าหมวกทั้งสองข้างปักด้วยดิ้นทอง หรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทองข้าละ 1 แถว"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง กานตรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 39 มิได้กำหนดลักษณะของ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกของนายทหารสัญญาบัตรหญิงชั้นนายพลไว้ ดังนั้น เพื่อความสมบูรณ์ของเครื่องแบบทหารหญิง สมควรกำหนดลักษณะของหมวดดังกล่าวไว้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 150 ตอนที่ 21 ฉบับพิเศษหน้า 7 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update