กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 6 7 8 9 10  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 25 ข้อที่ 1-10

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร (ฉบับที่4) พ.ศ. 2514 และ มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (5) และ (6) ของ ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 19 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(5) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวเว้นแต่ให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า สังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือมีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกกะลาสีสีขาว
(ข) เสื้อกะลาสีสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อซับในผ้าผูกคอสีดำสายโยง มีดประกอบด้วย
(ค) กางเกงกะลาสีสีน้ำเงินดำ
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า สังกัดกองบังคับการกรมทหาร ราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหาร ราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง
(ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
"(6) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า สังกัดกองนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า สังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เว้นแต่ให้ใช้หมวกยอดมีพู่สีดำแทน"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (7) และ (8) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 20 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับแบบปกติขาว
สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า สังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือมีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิด ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ
(ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
 
  สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า สังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง
(ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
"(8) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่าสังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือมีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่น เดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่าสังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เว้นแต่ให้ใช้หมวกยอดมีพู่สีดำแทน"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (8) และ (9) ของ ข้อ 6 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่อง แบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 20 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(8) เครื่องแบบครึ่งยศ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบไหมทอง
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ
(ค) กางเกงแถบไหมทอง
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งหรือรักษาราชการในตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษา พระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหาร สัญญาบัตรสังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษา พระองค์กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง
(ค) กางเกงแถบไหมทอง
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือรักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการมีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
"(9) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองนักเรียนนายเรียนนายเรือ รักษาพระองค์โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือรักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหาร สัญญาบัตรสังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์โรงเรียนนายเรือ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เว้นแต่ให้ใช้หมวกยอดมีพู่สีดำแทน
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือรักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีเครื่องแบบเต็ม ยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (4) (5) (6) (7) ของ ข้อ 20 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) อินทรธนูสำหรับพลทหาร สังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เป็นอินทรธนูแข็ง ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายรวบกว้าง 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ที่ปลายรวบติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 1 ดุม ขอบอินทรธนูติดแถบไหมสีเหลือง กว้าง 0.6 เซนติเมตร โดยรอบเว้นด้านไหล่
"(5) อินทรธนูสำหรับนายทหารประทวนชั้นจ่า สังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทาหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชานาวิกโยธิน เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เป็น อินทรธนูแข็งแบบอินทรธนูพิเศษชั้นนายเรือถึงนาวาตรีทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ มีสายไหมสีเหลืองขัดเป็นเกลียวเชือก 2 เกลียว ติดที่ขอบด้านข้างอินทรธนู โดยรอบด้านคอมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 1 ดุม
"(6) อินทรธนูสำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า สังกัดกองนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับอินทรธนูสำหรับนายทหารประทวนชั้นจ่า สังกัดกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วย บัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
"(7) อินทรธนูสำหรับนักเรียนนายเรือ และนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับอินทรธนูพิเศษชั้นนาวาโทขึ้นไป"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (7) และ (8) ของ ข้อ 27 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่า ด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 22 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) เครื่องแบบครึ่งยศ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว และให้ใช้เสื้อคอพับ แขนยาวสีขาว และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ
(ค) กระโปรงยาวสีดำ
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) ถุงเท้ายาวสีดำ
(ฉ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือ รองเท้าสูงหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษา พระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง
(ค) กระโปรงยาวสีดำ
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) ถุงเท้ายาวสีดำ
(ฉ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือ รองเท้าสูงหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
"(8) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือมีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษา พระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 30 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 22 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) กระโปรงสีน้ำเงินดำ ลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีขาว ถ้าใช้กับเครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ หรือเครื่องแบบปกติน้ำเงินดำให้ทำด้วยผ้า หรือสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ ข้อ 31 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบ ทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 21 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"สำหรับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ และเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ของนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียน นายเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตัวเข็มขัดทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียม ไหมทอง ปลายมีขอทำด้วยโลหะสีทองสำหรับเกี่ยวเกาะติดกับหัวเข็มขัด หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะสีทองรูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีลายดุนรูปพวงใบชัยพฤกษ์ ตรงกลางมีรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมีเข็มขัดแบบนี้ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอก ประกอบกับ คันชีพ"
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 31ทวิ แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 21 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 31ทวิ คันชีพสำหรับนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษา พระองค์โรงเรียนนายเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สายสะพาย ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ กว้าง 5 เซนติเมตร ด้านนอกติดแถบไหมทองหรือ วัตถุเทียมไหมทองปลายสายสะพายทั้งสองข้างมีห่วงทำด้วยโลหะสีทอง สำหรับ เกี่ยวกับคันชีพ คันชีพทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร มีฝาปิดข้างคันชีพด้านล่างทั้งสองข้างติดรูปลายกระหนกทำด้วยโลหะสีทองรองฝาคันชีพ ติดแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง 1.2 เซนติเมตร กึ่งกลางฝาคันชีพมีตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร มีรูปจักรีเหนือ ภปร ภายใต้พระมหามงกุฎ ทำด้วยโลหะสีทอง"
ข้อ 10 ให้ยกเลิกในวรรคหนึ่งของ ข้อ 35 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 24 และวรรคสองของ ข้อ 35 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 19 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 35 อินทรธนูสำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า และนายทหารสัญญาบัตรเป็นอินทรธนูแข็งทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ เว้นนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือเหล่าทหารแพทย์ทำด้วยสักหลาดสีแดง สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองตรึงด้านเต็มแผ่นอินทรธนู อินทรธนูดังกล่าว เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายรวบ กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 11 เซนติเมตร ที่ปลายรวบ ติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 1 ดุม
สำหรับอินทรธนูนายทหารหญิงพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และนายทหารหญิงพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เช่นเดียวกับอินทรธนูของ นายทหารสัญญาบัตรชาย สังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงลักษณะของเครื่องแบบครึ่งยศ และเครื่องแบบเต็มยศของนายทหารสัญญาบัตร ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ ของส่วนราชการกองทัพเรือ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2532 ใช้บังคับ โดยแก้ไขชื่อ "กรมนาวิกโยธิน" เป็น "หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน" สมควรแก้ไขชื่อส่วนราชการดังกล่าวให้สอดคล้อง กับพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ฯ นอกจากนี้ สมควรแก้ไขชื่อตำแหน่งของ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งหรือรักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการ และเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกันด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 55 หน้า 92 วันที่ 26 มีนาคม 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update