กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-12

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2486 และ มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความใน ข้อ 3 ไม่คุ้มถึงการกระทำที่ห้ามไว้ ใน ข้อ 7ทวิ ข้อ 8 และ ข้อ 9 และเฉพาะใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลรับอนุญาตไม่คุ้มถึง การซื้อ การขาย การให้กู้ยืม การแลกเปลี่ยนเงินคราต่างประเทศ อย่างอื่น นอกจากธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารบัตรต่างประเทศ เหรียญกษาปณ์ ต่างประเทศและเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ ข้อ 7 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่
(1) การซื้อ การขายหรือการแลกเปลี่ยนปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับ ธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาต
(2) การซื้อหรือการขายธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารบัตรต่างประเทศ หรือเหรียญกษาปณ์ต่างประเทศกับบุคคลรับอนุญาต หรือการขายเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่าย เป็นเงินตราต่างประเทศแก่บุคคลรับอนุญาต"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการและเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 9 นอกจากในกรณีที่รัฐมนตรีได้มีคำสั่งยกเว้นโดยทั่วไปไว้ ห้ามมิให้บุคคลใดส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
คำสั่งยกเว้นนั้น รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้"
ข้อ 4 ให้ยกเลิก ข้อ 10 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
ข้อ 5 ให้ยกเลิก ข้อ 11 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
ข้อ 6 ให้ยกเลิก ข้อ 12 ข้อ 13 และ ข้อ 14 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 16 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2495 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 16 นอกจากในกรณีที่รัฐมนตรีได้มีคำสั่งยกเว้นโดยทั่วไปไว้ บุคคลใดส่งของออกนอกประเทศเป็นค่าของนั้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันส่งของออกนอกประเทศ และต้องขายเงินตราต่างประเทศนั้นแก่ ธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศ หรือฝากเงินตรา ต่างประเทศนั้นไว้กับธนาคารรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้มา ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ในการฝากเงินตราต่างประเทศค่าของที่สงออกไว้กับธนาคาร รับอนุญาตและการถอนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวผู้สีงออกและธนาคารรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข วงเงิน และระยะเวลา ในการฝากหรือถอนตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
คำสั่งของรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้"
ข้อ 8 ให้ยกเบิก ข้อ 17 ข้อ 18 และ ข้อ 19 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 20 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 20 บุคคลใดได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศอันเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ นอกจากที่กำหนดไว้ใน ข้อ 16 ต้องขายเงินตราต่างประเทศนั้นแก่ ธนาคาร รับอนุญาต บริษัทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศ หรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นไว้กับธนาคารรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มา ทั้งนี้ เว้นแต่เจ้าพนักงานจะมีคำสั่งยกเว้นโดยทั่วไป หรือโดยเฉพาะ โดยจะกำหนดเงื่อนไขในการยกเว้นนั้นด้วยหรือไม่ก็ได้
ในการฝากเงินตราต่างประเทศที่ได้มาตามวรรคหนึ่งไว้กับ ธนาคารรับอนุญาต และการถอนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว บุคคลผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศและธนาคารรับอนุญาตนั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วงเงินและระยะเวลาใน การฝากหรือถอนตามที่เจ้าพนักงานกำหนด"
ข้อ 10 ให้ยกเลิก ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 และ ข้อ 24 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 25 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 25 รัฐมนตรีอาจออกคำสั่งโดยทั่วไป
(1) ให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกแจ้งรายการตามแบบที่ เจ้าพนักงานกำหนดเกี่ยวกับของที่นำเข้าหรือส่งออกราคาของ วิธีชำระเงิน ค่าของเงินตราต่างประเทศหรือเงินตราที่ใช้หรือจะใช้ชำระค่าของนั้น หรือข้อความอื่นใดต่อเจ้าพนักงานโดยผ่านทางพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในขณะยื่นใบขนสินค้าต่อศุลกากร
(2) ให้บุคคลซึ่งซื้อ หรือขายปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาต แจ้งรายการตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้หรือการได้ มาซึ่งปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ วัตถุประสงค์ในการซื้อปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หรือข้อความอื่นใดต่อเจ้าพนักงาน โดยผ่านทางธนาคารรับอนุญาต หรือบริษัทรับอนุญาตในขณะซื้อหรือขายปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
(3) ให้บุคคลซึ่งฝากเงินตราต่างประเทศไว้กับธนาคารรับอนุญาต ตาม ข้อ 16 หรือ ข้อ 20 แจ้งรายการตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่ฝาก หรือถอนจากบัญชีเงินฝาก รายละเอียดเกี่ยวกับ การได้มาหรือถอนเงินตราต่างประเทศ วัตถุประสงค์ในการฝากหรือถอน หรือข้อความอื่นใดต่อเจ้าพนักงานโดยผ่านทางธนาคาร รับอนุญาต ในขณะฝากหรือถอนเงินตราต่างประเทศ"
ข้อ 12 กฎกระทรวงฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ฐานะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเจริญเติบโตและมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนในปัจจุบันเงินสำรอง ระหว่างประเทศมีระดับสูงเป็นที่น่าพอใจ จึงสมควรที่จะผ่อนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อให้ การนำเงินตราต่างประเทศเข้าออกเป็นไปโดยเสรียิ่งขึ้น อันจะสร้างความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศและสร้างความมั่นใจ ให้แก่วงการการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 39 หน้า 1 วันที่ 1 มีนาคม 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update