กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (3) และ มาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระราชวังบางปะอิน ในระยะ 500 เมตร
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า
พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลบ้านเลน เว้นแต่บริเวณที่ 1
พื้นที่ในเขตตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย ตำบลบ้านแป้ง และตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร ซึ่งวัดจากริมฝั่งแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 500 เมตร โดยด้านเหนือจดแนวเขตควบคุมอาคารด้านตะวันตก และด้านใต้จดแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเหนือ และพื้นที่ในเขตตำบลช้างใหญ่ ตำบลโพแตงและตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร ซึ่งวัดจากบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกจนจดถนนบางไทร-เชียงรากน้อย ฟากตะวันตก โดยด้านเหนือจดแนวที่อยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร เป็นระยะ 1,000 เมตร และด้านใต้จดแนวเขตควบคุมอาคารด้านใต้
"บริเวณที่ 3" หมายความว่า
พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 เมตร โดยด้านเหนือจดแนวเขตควบคุมอาคารด้านเหนือและด้านใต้จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 และแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 เมตร โดยด้านเหนือจดแนวเขตควบคุม อาคารด้านเหนือ และด้านใต้จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทั้งนี้ ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลลำตาเสา อำเภอวังน้อย
พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 เมตร โดยด้านตะวันออกจดเขตสุขาภิบาลลำตาเสา อำเภอวังน้อย และด้านตะวันตกจดเส้นตั้งฉาก กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ 200 เมตร
พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะ 1,000 เมตร โดยด้านเหนือจดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางรถไฟสายเหนือ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 เป็นระยะ 800 เมตร และด้านใต้จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
พื้นที่ในเขตตำบลบ้านเลน และตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน ซึ่งด้านเหนือจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 ฟากตะวันตก ด้านตะวันออกและด้านใต้จดเส้นแบ่งเขตตำบลคลองจิกกับตำบลเชียงรากน้อย และเส้นแบ่งเขตตำบลคลองจิก กับตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน และด้านตะวันตกจดทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออก
"บริเวณที่ 4" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณแนวเขตควบคุมอาคารตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 5
"บริเวณที่ 5" หมายความว่า
พื้นที่ในเขตตำบลบ้านกรด ตำบลขนอนหลวง ตำบลบ้านโพ และ ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นบริเวณที่เริ่มจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกจนจดแนวเขตบริเวณที่ 3 ด้านทิศตะวันตก
พื้นที่ในเขตตำบลสามเรือน และตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน ในบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) โดยเริ่มจากแนวเขตบริเวณที่ 3 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนจดแนวเขตควบคุม อาคารด้านเหนือ
พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลลำตาเสา อำเภอวังน้อย
พื้นที่ในเขตตำบลบ่อตาโล่ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย และตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นบริเวณที่ต่อจากเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
 
  พื้นที่ในเขตตำบลพยอม อำเภอวังน้อย ซึ่งเป็นบริเวณที่ต่อจากเส้นขนาน ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
พื้นที่ในเขตตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน ซึ่งด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับแนวเขตพระราชวังบางปะอินด้านใต้ ด้านตะวันออกจดทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก ด้านใต้จดเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านเลนและตำบลบางกระสั้น และด้านตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
พื้นที่ในเขตตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟสายเหนือ
พื้นที่ในเขตตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน และตำบลราชคราม ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร ซึ่งเป็นบริเวณที่วัดจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก ออกไปเป็นระยะ 1,000 เมตร โดยด้านตะวันออกจดถนนบางไทร- เชียงรากน้อย ฟากตะวันตก และด้านใต้จดแนวที่อยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทรเป็นระยะ 1,000 เมตร
พื้นที่ในเขตตำบลบางกระสั้น ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร และตำบลลำไทร ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย ซึ่งเป็นบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3442 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 เมตร โดยด้านตะวันออกจดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ 200 เมตร และด้านใต้และด้านตะวันตกจดเส้นแบ่งเขตอำเภอบางปะอินกับอำเภอบางไทร
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย ตำบลบ้านแป้ง ตำบลสนามชัย ตำบลราชคราม ตำบลช้างใหญ่ ตำบลโพแตง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร ตำบลปากกราน ตำบลคลองตะเคียน ตำบลบ้านรุน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางประแดง ตำบลขนอนหลวง ตำบลบ้านกรด ตำบลคุ้งคลาน ตำบลสามเรือน ตำบลบ้านสร้าง ตำบลตลาดเกรียบ ตำบลบ้านโพ ตำบลวัดยม ตำบลบ้านหว้า ตำบลตลิ่งชัน ตำบลบ้านแป้ง ตำบลบ้านเลน ตำบลบ้านพลับ ตำบลเกาะเกิด ตำบลคลองจิก ตำบลบางกระสั้น ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน และตำบลลำตาเสา ตำบลบ่อตาโล่ ตำบลลำไทร ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ซึ่งอาคารชนิด และ ประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่
(1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร
(2) หอถังน้ำที่มีความสูงไม่เกิน 11 เมตร
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(1) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้า หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
(2) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(3) คลังสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(4) อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร
(5) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 19 เมตร
(ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(1) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 25 เมตร
(3) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 28 เมตร
(ง) ภายในบริเวณที่ 4 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(1) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
(2) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(3) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(5) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่ การเล่นมหรสพ
(6) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(7) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 15 เมตร
(จ) ภายในบริเวณที่ 5 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้
(1) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้า หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม
(2) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(3) อาคารที่มีความสูงเกิน 25 เมตร เว้นแต่ไซโล
(4) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 28 เมตร
การวัดความสูงให้วัดจากระดับถนนหรือขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุด ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
ข้อ 4 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะ ต้องห้ามที่กำหนดตาม ข้อ 3
ข้อ 5 กฎกระทรวงนี้ไม่ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ
(2) อาคารหรือสถานที่ขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
(3) ศาสนสถาน
(4) อาคารของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ
(5) เขื่อน สะพาน อุโมง ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วกำแพง และประตู
(6) อาคารของบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
ข้อ 6 อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 3 ก่อนหรือในวันที่ กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือ ประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตาม ข้อ 3
ข้อ 7 อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันท้องที่บางแห่งในอำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการก่อสร้าง และการใช้อาคารไปจากเดิม โดยเฉพาะพื้นที่บางส่วนกำลังมีการพัฒนา และขยายตัวในด้านการก่อสร้างและการใช้อาคารอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างดัดแปลง หรือการใช้อาคารในบริเวณ ดังกล่าวตามที่ได้กำหนดโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งใช้บังคับในท้องที่ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 11 หน้า 21 วันที่ 22 มกราคม 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update