กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 16 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 16 สายกระบี่ มี 2 ชนิด คือ
(1) สายกระบี่ผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไปทำด้วยหนังสีดำ มี 3 สาย ปรับสายให้สั้นยาวได้ เย็บติดกันเป็นแผง
(2) สายกระบี่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ทำด้วยหนังสีดำ มี 2 สาย กว้างสายละประมาณ 2 เซนติเมตร
สำหรับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ทำหน้าที่ปกครองนักเรียนนายร้อยตำรวจ และใช้เครื่องแบบครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศ ให้ใช้สายกระบี่ทำด้วยไหมหรือด้ายถัก พื้นสีเลือดหมู กว้าง 1.5 เซนติเมตร มีแถบไหมหรือด้ายสีดำ กว้าง 0.25 เซนติเมตร ขลิบทั้งสองข้างติดแถบสีเงินหรือสีขาว กว้าง 0.25 เซนติเมตร 2 แถบ มี 3 สาย คล้องในห่วงโลหะสีเงินวางกันเป็นแผง"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 30 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 30 กระเป๋าถือ มี 3 แบบ คือ
(1) กระเป๋าถือสีขาว ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน สูง 20 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร ไม่มีลวดลายที่กึ่งกลาง ฝากระเป๋าด้านนอกมีตราโล่เขน ขนาด 3 เซนติเมตร
(2) กระเป๋าถือสีดำขนาดใหญ่ มีลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าถือสีขาว
(3) กระเป๋าถือสีดำขนาดเล็ก มีลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าถือสีขาว เว้นแต่สูง 15 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
กระเป๋าถือทั้ง 3 แบบนี้ ใช้สีตามแต่โอกาส โดยปกติถือด้วยมือซ้าย สำหรับกระเป๋าถือตาม (1) และ (2) จะมีสายสะพายก็ได้ โดยสะพายที่ไหล่ซ้ายห้อยลงมาใต้แนวเอว"
ข้อ 3 ให้แก้ไขส่วนของเครื่องแบบตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) จากหนังสีน้ำตาล หรือหนังสีน้ำตาลหรือสีดำเป็นหนังสีดำ และจากหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาล เป็นหนังหรือผ้าใบสีดำ ตามลำดับ
ข้อ 4 ให้ผ่อนผันให้ใช้สายกระบี่และส่วนของเครื่องแบบตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ได้จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2535


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่สายกระบี่ สำหรับผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไปยังไม่เหมาะสมและไม่สะดวกในการใช้ สมควรกำหนดให้สามารถปรับสายกระบี่ให้สั้นยาวได้ประกอบกับสมควรเปลี่ยนแปลงส่วนของเครื่องแบบที่กำหนดไว้เป็นหนังสีดำ หรือหนังหรือผ้าใบสีดำเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 118 หน้า 515 วันที่ 4 กรกฎาคม 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update