กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (3) และ มาตรา 8 (10) แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"บริเวณที่ 1" หมายความว่า
พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางของทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3052 ออกไปทั้งสองข้าง ๆ ละ 50 เมตร โดยเริ่มจากเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 ด้านทิศเหนือไปทางทิศเหนือจนจดแนวเขตทหาร
พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางของถนนสุขาภิบาลออกไปทั้งสองข้าง ๆ ละ 50 เมตร โดยเริ่มจากเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ด้านทิศเหนือไป ทางทิศเหนือ จนจดแนวเขตทหาร
"บริเวณที่ 2" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ออกไปอีกข้างละ 200 เมตร ตลอดแนวเขตบริเวณที่ 1
ภายในบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ให้ยกเว้นพื้นที่ในเขตวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม วัดเอี่ยมประดิษฐ์ วัดเขาน้อย วัดสันตยาราม โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร) โรงเรียนวัดสันตยาราม ที่สาธารณประโยชน์หนองแสก ที่สาธารณประโยชน์หนองแสนตอ ที่สาธารณประโยชน์ หนองเสือร้องและเขาน้อยวัวแดง
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิด และประเภทดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร โดยไม่ก่อเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
(2) ห้องแถว ตึกแถว
(3) ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง รวมกันเกิน 100 ตารางเมตร
(4) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร
(5) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิด แต่การเล่นมหรสพ
(6) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(7) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(8) โรงซ่อมหรือโรงพ่นสีรถยนต์หรือจักรยานยนต์
(9) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง
(10) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วย การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(11) อาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 200 ตารางเมตร เว้น แต่อาคารอยู่อาศัย
(12) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร
(13) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือ หลายหลังรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร หรือเป็นไปเพื่อการค้าหรือก่อเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข
(14) อาคารที่มีความสูงเกิน 6 เมตร และมีหลังคาเป็นดาดฟ้า
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร โดยไม่ก่อเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
(2) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน 200 ตารางเมตร หรือเป็นไปเพื่อการค้า หรือก่อเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข
(3) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(4) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร และมีหลังคาเป็นดาดฟ้า
การวัดความสูงให้วัดจากระดับกึ่งกลางถนนที่ใกล้ที่สุดถึงส่วนที่สูงที่สุด ของอาคาร
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตาม ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 4 อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน ข้อ 2
ข้อ 5 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต ให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 แต่ มาตรา 13 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในด้านการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการผังเมือง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 109 ตอนที่ 58 หน้า 7 วันที่ 13 พฤษภาคม 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update