กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ข้อที่ 1-31

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประเภท ชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 เครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ มี 10 ประเภท คือ เครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ เครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอว เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะปล่อยเอว เครื่องแบบปกติคอพับ เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ
เครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนาม เครื่องแบบเรียนและปฏิบัติงาน และเครื่องแบบเกียรติยศ
ข้อ 3 เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงกลมพับปีกสีขาว
(2) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว
(3) กระโปรงสีขาว
(4) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(5) ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน
(6) กระเป๋าถือสีดำ
ข้อ 4 เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา
(2) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา
(3) กระโปรงสีเทา
(4) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(5) ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน
(6) กระเป๋าถือสีดำ
ข้อ 5 เครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอว ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทาหรือหมวกหนีบสีเทา
(2) เสื้อคอแบะสีเทา
(3) กระโปรงสีเทา
(4) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(5) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อนหรือไม่ใช้ก็ได้
(6) กระเป๋าถือสีดำ
ข้อ 6 เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะปล่อยเอว ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทาหรือหมวกหนีบสีเทา
(2) เสื้อคอแบะสีเทาอ่อน
(3) กระโปรงสีเทา
(4) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(5) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อนหรือไม่ใช้ก็ได้
(6) กระเป๋าถือสีดำ
ข้อ 7 เครื่องแบบปกติคอพับ ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทาหรือหมวกหนีบสีเทา
(2) เสื้อคอพับสีขาว
(3) กระโปรงสีเทาหรือกางเกงขายาวสีเทา
(4) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำ
(5) รองเท้า เมื่อใช้กระโปรงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก เมื่อใช้กางเกงขายาวให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดผูกเชือก ส้นเตี้ย
(6) ถุงเท้า เมื่อใช้กระโปรงจะใช้ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อนหรือไม่ใช้ก็ได้ เมื่อใช้กางเกงขายาวให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีดำ
(7) กระเป๋าถือสีดำ
 
  ข้อ 8 เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทาหรือหมวกหนีบสีเทา
(2) เสื้อคอพับสีเทาอ่อน
(3) กระโปรงสีเทาหรือกางเกงขายาวสีเทา
(4) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำ
(5) รองเท้า เมื่อใช้กระโปรงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก เมื่อใช้กางเกงขายาวให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดผูกเชือก ส้นเตี้ย
(6) ถุงเท้า เมื่อใช้กระโปรงจะใช้ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อนหรือไม่ใช้ก็ได้ เมื่อใช้กางเกงขายาวให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีดำ
(7) กระเป๋าถือสีดำ
ข้อ 9 เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(1) หมวกหนีบสีเทาหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา
(2) เสื้อฝึกสีเทา
(3) กางเกงฝึกขายาวสีเทา
(4) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำ
(5) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(6)ถุงเท้าสั้นสีดำ
ข้อ 10 เครื่องแบบสนาม เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก และให้ใช้เครื่องสนามด้วย
ข้อ 11 เครื่องแบบเรียนและปฏิบัติงานประกอบด้วย
(1) หมวกพยาบาลสีขาว สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ไม่มีหมวก
(2) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนสั้น
(3) รองเท้าหุ้มส้นสีขาว ชนิดผูกเชือก ส้นเตี้ย จะเป็นรองเท้าผ้าใบหรือไฟเบอร์ก็ได้
(4) ถุงเท้าสั้นสีขาว
สำหรับการเรียนและการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ใช้เสื้อกระโปรงติดกันสีฟ้าแขนสั้น และรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก ส้นเตี้ย
ข้อ 12 เครื่องแบบเกียรติยศ ประกอบด้วย
(1) หมวกพยาบาลสีขาว
(2) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนยาว
(3) รองเท้าหุ้มส้นสีขาว ชนิดผูกเชือก ส้นสูงไม่เกิน 6.5 เซนติเมตร และ ไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร
(4) ถุงเท้ายาวสีขาว
(5) เสื้อคลุมสีเทา
ข้อ 13 หมวกมี 5 ชนิด คือ
(1) หมวกทรงกลมพับปีกสีขาว ตัวหมวกสีขาว สูง 8 เซนติเมตร ปีกหมวกสีเทา กว้าง 7 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังพับติดกับหมวก มีผ้าพันหมวกสีเทา กว้าง 3 เซนติเมตร ตอนหน้าของผ้าพันหมวก กว้าง 6 เซนติเมตร มีตราหน้าหมวกปักด้วยดิ้นหรือวัตถุเทียมดิ้น
(2) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา มีเครื่องประกอบและลักษณะของหมวกเช่นเดียวกับหมวกทรงกลมพับปีกสีขาว
(3) หมวกหนีบสีเทา ตอนหน้าเชิด ตอนหลังต่ำ ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก ห่างจากมุมพับด้านหน้า 4 เซนติเมตร มีตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก
(4) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกปักด้วยไหมสีน้ำเงินดำ
(5) หมวกพยาบาล ใช้ผ้าสีขาวเย็บติดกันเป็นรูปหมวกพยาบาล มีกะบังหน้า กว้าง 10 เซนติเมตร ด้านหลังตรงจุดที่เย็บติดกัน ขัดดุมสีทองขนาดเล็ก 1 ดุม
ข้อ 14 เสื้อมี 10 ชนิด
(1) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว แบบคอมน มีตะเข็บหลัง 3 ตะเข็บ ที่แนวอก มีดุมสีทองขนาดเล็ก 5 ดุม มีกระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงไปทางเอว มีอินทรธนูแข็ง เสื้อแบบนี้ให้ใช้เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวประกอบด้วย
(2) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว เสื้อแบบนี้ให้ใช้เสื้อคอพับสีเทาอ่อนแขนยาวและให้ติดผ้ารูปตัววีสีน้ำเงินดำใต้ปกคอเสื้อประกอบด้วย
ผ้ารูปตัววีสีน้ำเงินดำ เป็นแถบผ้าโค้งรูปตัววี ขอบด้านในมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร ขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นรูปก้นอาร์ม ปลายแถบผ้า กว้าง 0.5 เซนติเมตร กึ่งกลางแถบผ้ากว้าง 5 เซนติเมตร ที่ปลายแถบผ้าทั้ง 2 ข้าง ติดดุมกิ๊บข้างละ 2 ดุม เรียงตามแนวขอบด้านในสำหรับกลัดติดใต้ปกคอเสื้อคอพับสีเทาอ่อนแขนยาว
(3) เสื้อคอแบะสีเทา แบบคอป้าน ปล่อยเอว ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีสาบอก ที่แนวอกมีดุมสีทองขนาดเล็ก 5 ดุม แขนสั้นเหนือข้อศอกพองาม ปลายแขนพับออก ข้างนอกเป็นรูปแหลม 6 เซนติเมตร มีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ มีกระเป๋าที่แนวเอวเสื้อเป็นกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงไปทางเอว กุ๊นปากกระเป๋าสีเดียวกับเสื้อ และมีอินทรธนูแข็ง
(4) เสื้อคอแบะสีเทาอ่อน แบบคอป้าน ปล่อยเอว ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีสาบอก ที่แนวอกมีดุมสีขาวขนาดเล็ก 4 ดุม แขนสั้นเหนือข้อศอกพองาม ปลายแขนพับออก ข้างนอกเป็นรูปแหลม 6 เซนติเมตร มีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บ มีกระ เป๋าที่แนวเอวเสื้อเป็นกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงไปทางเอว กุ๊นปากกระเป๋าสีเดียวกับเสื้อ และมีอินทรธนูอ่อนปลายมน
(5) เสื้อคอพับสีขาว คอพับตอนหน้า กว้าง 5 เซนติเมตร ห้อยยาวลงมา 8 เซนติเมตร และมีขลิบสีน้ำเงินดำ กว้าง 0.5 เซนติเมตร โดยรอบไม่มีสาบอก ที่คอและแนวอกมีดุม 5 ดุม แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ 1 ดุม กับมีอินทรธนูแข็งหรืออินทรธนูอ่อน ก็ได้ดุมทั้งสิ้นเว้นแต่ดุมของอินทรธนูแข็งใช้ดุมสีขาวขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อ อยู่ภายในกระโปรงหรือกางเกง
เสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน 2 เซนติเมตร ปลายแขนพับออกข้างนอก เป็นรูปแหลม 6 เซนติเมตร ก็ได้
(6) เสื้อคอพับสีเทาอ่อน คอพับตอนหน้า กว้าง 5 เซนติเมตร ห้อยยาวลงมา 8 เซนติเมตร และมีขลิบสีน้ำเงินดำ กว้าง 0.5 เซนติเมตร โดยรอบไม่มีสาบอกที่คอและแนวอกมีดุม 5 ดุม แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ 1 ดุม กับมีอินทรธนูปลายอ่อนมน ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมสีขาวขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรงหรือกางเกง
เสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน 2 เซนติเมตร ปลายแขนพับออกข้างนอก เป็นรูปแหลม 6 เซนติเมตร ก็ได้
(7) เสื้อฝึกเทา คอแบะแบบแหลม ที่คอและแนวอกมีดุม 6 ดุม มีลิ้นปิดอก ขัดดุมปิดคอได้ แขนยาวทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า ตัดมุมตอนล่าง มีปกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุม ขัดดุมข้างละ 1 ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมสีเทา ขนาดใหญ่ ตะเข็บทั้งสิ้น เป็นตะเข็บคู่ เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
(8) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว เป็นเสื้อคอแบะแบบคอ ฮาวาย ผ่าอกตั้งแต่คอถึงเอว กระโปรงยาวครึ่งน่อง เอวติดกันกับเสื้อและผ่าติดต่อเป็นมุมฉากกับแนวผ่าของเสื้อไปจรดข้างเอวด้านซ้าย มีสายคาดเอว ด้านหน้ามีกระเป๋าสี่เหลี่ยม แบบก้นแหลม ไม่มีปกข้างละ 1 กระเป๋า
เสื้อแขนสั้น ความยาวของแขนเสื้อจะต้องเหนือข้อศอกไม่เกิน 2 เซนติเมตร ปลายแขนพับออกข้างนอก 2.5 เซนติเมตร ตรงกลางพับนี้เป็นรูปแหลมสูงขึ้นไปความกว้าง จากปลายแขนถึงจุดแหลม 4 เซนติเมตร ใช้สำหรับเรียนและปฏิบัติงาน
เสื้อแขนยาว ปลายข้อมือเป็นแบบแขนเสื้อเชิ๊ต แต่กลัดดุมสีทองข้างละ 1 ดุม ใช้สำหรับงานพิธีหรืองานเกียรติยศอื่น ๆ
ด้านหลังของเสื้อทั้งแขนสั้นและแขนยาว จับเป็นเกล็ดข้างละ 1 เกล็ด
สายคาดเอว กว้าง 5 เซนติเมตร ยาวรอบเอว ปลายทั้งสองข้างเป็นรูปมน ปลายขวาทับปลายซ้ายที่กึ่งกลางเอวด้านหน้า และขัดดุมสีทองขนาดเล็ก 1 ดุม
เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนยาวที่ใช้กับเครื่องแบบเกียรติยศ เป็นเสื้อคอแบะแบบคอฮาวายผ่าอกตั้งแต่คอถึงเอว กระโปรงยาวครึ่งน่อง เอวติดกันกับเสื้อ และผ่าติดต่อเป็นมุมฉากกับแนวผ่าของเสื้อไปจรดข้างเอวด้านซ้ายด้านหน้า เสื้อด้านหน้ามีเกล็ดเล็ก 5 เกล็ด แต่ละเกล็ดห่างกัน 1 เซนติเมตร กลัดดุมสีทองขนาดเล็ก 3 ดุม เสื้อด้านหลังต่อสาบบ่า เลยไปข้างหลังถึงกลางหลังกว้าง 13 เซนติเมตร เฉียงขึ้นไปโคนแขน ที่โคนแขนกว้าง 8 เซนติเมตร ปลายข้อมือเป็นแบบเสื้อเชิ๊ตกลัดดุมสีทอง ขนาดเล็กข้างละ 1 ดุม
(9) เสื้อกระโปรงติดกันสีฟ้าแขนสั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกระโปรงติดกัน สีขาวแขนสั้น เว้นแต่กระเป๋าเป็นแบบกระเป๋าเจาะ 2 กระเป๋า โค้งเว้าจากเอวไปยังขอบกระโปรงพองาม
(10) เสื้อคลุมสีเทา ทำด้วยสักหลาดหรือผ้าเสิร์จสีเทา คอปกเป็นแบบคอบัว คลุมไหล่ไม่มีแขน ซับในสีแดง ตัวยาวเท่าเสื้อชั้นนอกคอแบะ ที่ใต้ปกมีดุมสีเทาขนาดใหญ่ 2 ดุม หุ้มด้วยผ้าสีเทา มีสาบมีเดียวกับดุมคล้องติดกันได้ เสื้อคลุมนี้ใช้คลุมทับเครื่องแบบพยาบาลแขนยาวในวันพิธีรับประกาศนียบัตรในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา
ข้อ 15 กระโปรงและกางเกง มีดังนี้
(1) กระโปรงสีขาว ยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง ผ่าเอวที่ด้านซ้าย ที่ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัดทำด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับกระโปรง กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร ข้างหน้า 2 ห่วง ข้างหลัง 2 ห่วง ด้านหลังมีจีบปล่อยชายกระโปรง 2 จีบ ระยะห่างกันพอสมควร ชายกระโปรงไม่บานและไม่มีกระเป๋า
(2) กระโปรงสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีขาว
(3) กางเกงขายาวสีเทา ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อย กว่า 20 เซนติเมตร และไม่เกิน 24 เซนติเมตร ผ่าเอวทางด้านซ้าย ที่ขอบเอวมีห่วงทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงกว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร ข้างหน้า 2 ห่วง ทางข้าง 2 ห่วง และข้างหลัง 3 ห่วง สำหรับสอดเข็มขัดที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะ ข้างละ 1 กระเป๋า ที่ด้านหลังทั้งข้างขวาและข้างซ้ายมีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีปกกึ่งกลางปากกระเป๋าขัดดุมสีเทาขนาดเล็ก
(4) กางเกงฝึกขายาวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา เว้นแต่กระเป๋าด้านหน้าเป็นกระเป๋าเจาะ ปากกระเป๋าเฉียงข้างละ 1 กระเป๋า ด้านหลัง มีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า ด้านล่างของกระเป๋าเป็นรูปแหลม มีปกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขัด ดุมสีเทาขนาดเล็กข้างละ 1 ดุม ตะเข็บทั้งสิ้นเป็นตะเข็บคู่
ข้อ 16 เข็มขัดใช้เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำ กว้าง 2.8 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีรูปดาว 5 กลีบ เหนือปีกนก 2 ปีก วางทับอยู่บนวงช่อชัยพฤกษ์ 2 ข้าง ข้างละ 7 ใบ ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรูปลายสาบหุ้มด้วย โลหะสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร
ข้อ 17 รองเท้ามี 4 ชนิดคือ
(1) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำหรือสีขาว ชนิดไม่ผูกเชือก ส้นใหญ่พอสมควร สูง ไม่เกิน 6.5 เซนติเมตร และไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร
(2) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำหรือสีขาว ชนิดผูกเชือก ส้นเตี้ย
(3) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก ส้นเตี้ย
(4) รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบหรือไฟเบอร์สีขาว ชนิดผูกเชือก ส้นเตี้ย รองเท้า ทุกชนิดไม่มีริ้วและลวดลาย
ข้อ 18 กระเป๋าถือสีดำ ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน สูง 19 เซนติเมตร ยาว 24 เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย มีสายสะพาย กึ่งกลางที่ปิดเปิด สายกระเป๋าด้านนอกมีเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทอง มีลักษณะเช่นเดียวกับดุมสีทองขนาดใหญ่ โดยปกติถือด้วยมือซ้ายสำหรับกระเป๋าที่มีสายสะพายจะสะพายที่ไหล่ซ้ายห้อยลงมา ใต้แนวเอวก็ได้
ข้อ 19 อินทรธนูมี 2 ชนิดคือ
(1) อินทรธนูอ่อน ทำด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียว จากทางด้านไหล่ไปทางคอปลายมน ด้านไหล่กว้าง 3.5 เซนติเมตร เย็บติดกับเสื้อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมระยะห่างจากด้านไหล่ไปทางคอ 3.5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมสีขาวขนาดเล็ก
(2) อินทรธนูแข็ง ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอปลายมน ด้านไหล่กว้าง 3.5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร ตอนปลายติดดุมสีทองขนาดเล็กและมีแถบไหมทองกว้าง 0.6 เซนติเมตร พาดกึ่งกลางตามส่วนยาวของอินทรธนู
ข้อ 20 เครื่องหมายสังกัดวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปวงช่อชัยพฤกษ์ 2 ข้าง ข้างละ 9 ใบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ภายในช่อชัยพฤกษ์มีเครื่องหมายรูปพญานาคคู่พันคบเพลิง ให้ติดที่คอเสื้อ ดังนี้
(1) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว และเสื้อกระโปรงติดกัน สีฟ้าแขนสั้น ติดที่ปกเสื้อด้านขวา
(2) เสื้อคอพับสีขาวที่ใช้อินทรธนูแข็ง ติดที่ปกคอเสื้อทั้ง 2 ข้าง
(3) เสื้อคอแบะสีเทา เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา และเสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว ติดที่มุมปกคอแบะตอนบนทั้ง 2 ข้าง
สำหรับเสื้อคอแบะสีเทาอ่อน เสื้อคลุมสีเทา เสื้อคอพับสีขาวที่ใช้อินทรธนูอ่อนเสื้อ คอพับสีเทาอ่อน และเสื้อฝึกสีเทา ไม่ต้องติดเครื่องหมายสังกัด
ข้อ 21 เครื่องหมายอักษรย่อ นพอ. ทำด้วยโลหะสีทอง สูง 1 เซนติเมตร ให้ติดที่กึ่งกลางอินทรธนูทั้ง 2 ข้าง ให้ด้านบนของตัวอักษรอยู่ทางด้านคอ
ข้อ 22 เครื่องหมายชั้นปีการศึกษา ทำด้วยโลหะสีเงิน เป็นตัวเลขไทย สูง 1 เซนติเมตร ให้ติดบนแถบไหมทองของอินทรธนูแข็งทั้ง 2 ข้าง ห่างจากริมอินทรธนูด้านไหล่ 1 เซนติเมตร ให้ด้านบนของตัวเลขอยู่ทางด้านคอ
สำหรับเครื่องแบบปกติคอพับที่ใช้อินทรธนูอ่อน หรือเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ หรือเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะปล่อยเอว ให้ติดเครื่องหมายชั้นปีการศึกษาตามทางดิ่งที่มุมปกคอพับของเสื้อคอพับสีขาว หรือเสื้อคอพับสีเทาอ่อน หรือที่มุมปกคอแบะตอนบน ของเสื้อคอแบะสีเทาอ่อนทั้งสองข้าง แล้วแต่กรณี
สำหรับเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม ให้ติดเครื่องหมายชั้นปีการศึกษาตามทางดิ่ง มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อทั้งสองข้างเครื่องหมายที่ใช้ติดกับเครื่องแบบฝึกหรือเครื่อง แบบสนามนี้จะปักด้วยไหมสีน้ำเงินดำแทนเครื่องหมายโลหะก็ได้
สำหรับเสื้อคลุมกันหนาวแบบปกมนสีน้ำเงินดำ ให้ติดเครื่องหมายชั้นปีการศึกษาที่แขนเสื้อ ทั้งสองข้าง
ข้อ 23 บรรดาหมวกเหล็ก ในบางโอกาสจะใช้รองในหมวกเหล็กสีเดียวกันแทนก็ได้
ข้อ 24 นักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ จะใช้หมวกกันกระแทกสีเทาในขณะขับขี่ก็ได้
ข้อ 25 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลจะใช้เสื้อ หรือผ้ากันเปื้อนก็ได้ ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ในสนามให้แต่งเครื่องแบบสนาม มีเครื่องหมายกาชาดบนพื้นวงกลมสีขาวทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร เย็บติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้าย ห่างจากตะเข็บไหล่ 2 เซนติเมตร
ข้อ 26 เสื้อกันหนาวสำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศมี 3 ชนิดคือ
(1) เสื้อกันหนาวรัดเอวคอแบะแหลมสีน้ำเงินดำ แขนยาว มีซิปรูดตลอดแนวอกเสื้อด้านหน้า ที่แนวเอวด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะเฉียบข้างละ 1 กระเป๋า
(2) เสื้อยืดกันหนาวคอแหลมไม่มีปกสีน้ำเงินดำ ที่แนวอกติดดุมขนาดเล็กสีเดียวกับตัวเสื้อ 5 ดุม ที่แนวอกด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า
(3) เสื้อคลุมกันหนาวแบบปกมนสีน้ำเงินดำแขนยาวทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ ที่แนวอกติดดุมขนาดใหญ่สีเดียวกับตัวเสื้อ 4 ดุม ที่แนวเอวมีกระเป๋าเจาะเฉียงทางดิ่งทั้ง 2 ข้าง
เสื้อชนิดนี้ใช้สวมคลุมเครื่องแบบได้ทุกชนิด
ข้อ 27 เสื้อหรือผ้าคลุมกันฝน ให้มีชนิด ลักษณะ และการใช้ตามที่กองทัพอากาศกำหนด
ข้อ 28 ตราหน้าหมวกมี 3 ชนิดดังนี้
(1) ตราหน้าหมวก ทำด้วยโลหะ เป็นรูปปีกนก 2 ปีกสีเงินวางทับอยู่บนช่อ ชัยพฤกษ์สีทอง 2 ข้าง ข้างละ 6 ใบ ตรงใบช่อชัยพฤกษ์จดกันมีโบว์สีเงิน เบื้องบนของปีกนกมีอุณาโลมสีเงินในพระมหามงกุฎเป่งรัศมีสีทอง กว้าง 3 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร
(2) ตราหน้าหมวกปักด้วยดิ้นหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้น เป็นรูปปีกนก 2 ปีก สีเงินวางทับอยู่บนวงช่อชัยพฤกษ์สีทอง 2 ข้าง ข้างละ 4 ใบ ตรงใบช่อชัยพฤกษ์จดกันมีโบว์สีเงิน เบื้องบนของปีกนกมีอุณาโลมสีเงินในพระมหามงกุฎเป่งรัศมีสีทอง บนพื้นสักหลาด สีน้ำเงินดำรูปใบโพกว้าง 4 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร
(3) ตราหน้าหมวกปักด้วยไหมสีน้ำเงินดำ มีลักษณะและขนาดเช่นเดียว กับตราหน้าหมวกโลหะเว้นแต่ปักด้วยไหมสีน้ำเงินดำ
ข้อ 29 ดุมมี 3 ชนิดดังนี้
(1) ดุมสีทองทำ ด้วยโลหะมีลักษณะกลมนูนเล็กน้อย มีเส้นขอบโดยรอบภายในเส้นขอบมีลายดุมนูนเป็นรูปดาว 5 กลีบ อยู่เหนือปีกนก 2 ปีก
(2) ดุมสีเทา ทำด้วยวัตถุ มีลักษณะกลมแบน มีรูสำหรับเย็บติด 2 ถึง 4 รู
(3) ดุมสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับดุมสีเทา
ดุมทั้ง 3 ชนิดนี้ มี 2 ขนาด คือ
ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร
ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร
ข้อ 30 เพื่อประโยชน์ในการฝึก หรือเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จะใช้เครื่อง ประกอบเครื่องแบบตามที่กองทัพอากาศกำหนดขึ้นตามความจำเป็นหรือสมควรก็ได้
ข้อ 31 ให้กองทัพอากาศจัดทำเครื่องแบบตัวอย่าง หรือเขียนรูปเครื่องแบบตัวอย่างขึ้น ไว้เป็นมาตรฐาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และโดยที่ มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 บัญญัติให้ประเภท ชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 48 หน้า 2 วันที่ 14 เมษายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update