กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ข้อที่ 1-41

อาศัยอำนาจตามความในมาตราใน มาตรา 4 และ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประเภท ชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 เครื่องแบบนักเรียนชาย มี 5 ประเภท คือ เครื่องแบบปกติเทารัดเอว เครื่องแบบปกติเทาพับคอ เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม
ข้อ 3 เครื่องแบบปกติเทารัดเอว ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงหม้อตาลสีเทา
(2) เสื้อชั้นนอกรัดเอวสีเทา
(3) กางเกงขายาวสีเทา
(4) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
ข้อ 4 เครื่องแบบปกติเทาคอพับ ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงหม้อตาลสีเทาหรือหมวกหนีบสีเทา
(2) เสื้อคอพับสีเทา
(3) กางเกงขายาวสีเทา
(4) เข็มขัดด้ายทักหรือวัตถุเทียมด้ายทักสีน้ำเงินดำ
(5) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
ข้อ 5 เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงหม้อตาลสีเทาหรือหมวกหนีบสีเทา
(2) เสื้อคอพับสีเทาอ่อน
(3) กางเกงขายาวสีเทา
(4) เข็มขัดด้ายทักหรือวัตถุเทียมด้ายทักสีน้ำเงินดำ
(5) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
ข้อ 6 เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(1) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทาหรือหมวกเหล็กสีเทา
(2) เสื้อฝึกสีเทา
(3) กางเกงฝึกขายาวสีเทา
(4) เข็มขัดด้ายทักหรือวัตถุเทียมด้ายทักสีน้ำเงินดำหรือสีเทา
(5) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดผูกเชือก
ข้อ 7 เครื่องแบบสนาม เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก และให้ใช้เครื่องสนามและใช้หมวกหนีบสีเทาได้ด้วย
ข้อ 8 หมวกมี 4 ชนิด คือ
(1) หมวกทรงหม้อตาลสีเทา มีเครื่องประกอบคือ
(ก) กะบัง ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ พื้นกะบังด้านข้างสีเทา หรือสีดำ
(ข) สายรัดคาง ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ กว้าง 1.2 เซนติเมตร
(ค) ดุมตรึงปลายสายรัดคาง ใช้ดุมสีทองขนาดเล็กข้างละ 1 ดุม
(ง) ผ้าพันหมวกสีน้ำเงินดำ เป็นลายถัก กว้าง 4 เซนติเมตร
(จ) ตราหน้าหมวก ใช้ตราหน้าหมวกโลหะขนาดใหญ่
(2) หมวกหนีบสีเทา มีเครื่องประกอบคือ
(ก) ตราหน้าหมวก ใช้ตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็กติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก ห่างจากมุมพับด้านหน้า 4 เซนติเมตร
(ข) แถบติดที่ด้านซ้ายตอนหน้าของหมวกจากบนลงล่างเฉียงไปทางหลัง ใช้แถบทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ กว้าง 4 เซนติเมตร และให้ติดตราหน้าหมวกกึ่งกลางแถบ
(ค) ขลิบหมวกสีฟ้า ขนาด 0.5 เซนติเมตร รอบริมสาบหมวก
(3) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก
(4) หมวกเหล็กสีเทา มีสายรัดคางหนังสีดำ กว้าง 1.5 เซนติเมตร
 
  ข้อ 9 เสื้อมี 4 ชนิด คือ
(1) เสื้อชั้นนอกรัดเอวสีเทา คอแบะแบบแหลม ชายเสื้อยาวเสมอเอวมี แถบรัดเอว กว้าง 5.5 เซนติเมตร ด้านข้างมีดุมข้างละ 2 ดุม เรียงตามส่วนยาวของแถบ และมีแผ่นผ้าชนิดเดียวกับเสื้อสำหรับขัดดุมเลื่อนเข้าออกได้ ปลายแถบข้างซ้ายยาว เลยสาบอก 5 เซนติเมตร ด้านในมีดุมขัด มีซิปรูดตลอดแนวอกเสื้อด้านในสาบที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มุมล่างของกระเป๋าเป็นรูปมน มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกรูปมนชายกลางแหลม ขัดดุมหนึ่งดุมซ่อนอยู่ด้านในแขนยาวผ่าแขนด้านนอก ปลายแขนต่อ กว้าง 5.5 เซนติเมตร และมีดุมข้างละ 2 ดุม เรียงตามส่วนยาวของปลายแขน ต่อสำหรับรัดปลายแขน ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมสีเทาขนาดเล็ก มีอินทรธนูอ่อน เสื้อแบบนี้ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีเทา อ่อนแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีน้ำเงินดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย
(2) เสื้อคอพับสีเทา ที่คอและแนวสาบอกมีดุม 5 ดุม แขนยาวรัดข้อมือ ขัด ดุมข้างละ 1 ดุม ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า ตอนล่างรูปมน มีแถบตรงกึ่งกลาง ตามทางดิ่ง มีปกรูปมน ชายกลางแหลม ขัดดุมข้างละ 1 ดุม และมีอินทรธนูอ่อน ดุมทั้งสิ้น ใช้ดุมสีเทาขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง ถ้ามิได้บังคับแถวหรือประจำแถวจะผูกผ้าผูกคอสีน้ำเงินดำเงื่อนกะลาสีสอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่ 2 ก็ได้
ในบางโอกาส เสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเพียงข้อศอกก็ได้ เว้นแต่ในโอกาสที่ผูกผ้าผูกคอ
(3) เสื้อคอพับสีเทาอ่อนแบบคอเชิ้ต ที่คอและแนวอกมีดุม 5 ดุม แขนสั้นเพียงข้อศอก ไม่มีสาบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกขัดดุมข้างละ 1 ดุม มุมกระเป๋าล่างและมุมปกกระเป๋าตัดมุมพองาม กับมีอินทรธนูอ่อนปลายตัดแหลมดุมทั้งสิ้นใช้ดุมสีขาวขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ ภายในกางเกง
(4) เสื้อฝึกสีเทา คอแบะแบบแหลม ที่คอและแนวอกมีดุม 6 ดุม มีลิ้นปิดอกขัด ดุมปิดคอได้ แขนยาวทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า ตัดมุมตอนล่าง มีปกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุม ขัดดุมข้างละ 1 ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมสีเทาขนาดเล็ก ตะเข็บทั้งสิ้น เป็นตะเข็บคู่ เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
ข้อ 10 กางเกงมี 2 ชนิด คือ
(1) กางเกงขายาวสีเทา ไม่พับปลายขาปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 26 เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร ข้างหน้า 2 ห่วง ทางข้าง 2 ห่วง และข้างหลัง 3 ห่วง สำหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า ที่ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีปกกึ่งกลางปากกระเป๋าขัดดุมสีเทาขนาดเล็ก
(2) กางเกงฝึกขายาวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา เว้นแต่กระเป๋าด้านหน้าเป็นกระเป๋าปะ ปากกระเป๋าเฉียงข้างละ 1 กระเป๋า ด้านหลังมี กระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า ด้านข้างของกระเป๋าเป็นรูปแหลม มีปกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขัด ดุมสีเทาขนาดเล็กข้างละ 1 ดุม ตะเข็บทั้งสิ้นเป็นตะเข็บคู่
ข้อ 11 เข็มขัด มี 2 ชนิด คือ
(1) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำ กว้าง 2.8 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีรูปดาว 5 กลีบ เหนือปีกนก 2 ปีก วางทับอยู่บนวงช่อชัยพฤกษ์ 2 ข้าง ข้างละ 7 ใบ ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรูปลายสาบหุ้มด้วยโลหะสี ทองกว้าง 1 เซนติเมตร เข็มขัดนี้ใช้คาดทับกางเกงให้สายเข็มขัดอยู่ภายในห่วงสำหรับสอดเข็มขัด ให้หัวเข็มขัดอยู่ตรงกลางลำตัวด้านหน้า และให้ปลายเข็มขัดอยู่ทาง ด้านซ้ายสอดอยู่ในห่วงสำหรับสอดเข็มขัดห่วงแรก ยาวพ้นห่วงสำหรับสอดเข็มขัดห่วงแรกไม่เกิน 5 เซนติเมตร
(2) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีเทา กว้าง 5.5 เซนติมตร มีตรา ไก่ หัวเข็มขัดทั้ง 2 ข้าง ทำด้วยโลหะสีทองขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตั้ง มีห่วงเกี่ยวต่อกันตรงกลาง
ข้อ 12 รองเท้ามี 3 ชนิดคือ
(1) รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ชนิดผูกเชือก
(2) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำหรือสีขาว ชนิดผูกเชือกหรือยืดข้างหรือซิป
(3) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดผูกเชือก
รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้น ไม่มีริ้วและลวดลาย
ข้อ 13 ถุงเท้า เมื่อใช้รองเท้าหุ้มส้นให้ใช้สีดำ
ข้อ 14 อินทรธนู เป็นอินทรธนูอ่อน ทำด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอปลายมนด้านไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร เย็บติดกับเสื้อเป็น รูปสี่เหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมระยะห่างจากด้านไหล่ไปทางคอ 4 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมสีเทาขนาดเล็ก เว้นแต่เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติเทารัดเอว ใช้ดุมสีทองขนาดเล็ก
ข้อ 15 เครื่องแบบนักเรียนหญิงมี 5 ประเภท คือ เครื่องแบบปกติคอพับ เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ เครื่องแบบปกติคอแบะปล่อยเอว เครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบสนาม
ข้อ 16 เครื่องแบบปกติคอพับ ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทาหรือหมวกหนีบสีเทา
(2) เสื้อคอพับสีขาว
(3) กระโปรงสีเทาหรือกางเกงขายาวสีเทา
(4) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำ
(5) รองเท้า เมื่อใช้กระโปรงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก เมื่อใช้กางเกงขายาวให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดผูกเชือก
(6) ถุงเท้า เมื่อใช้กระโปรงจะใช้ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อนหรือไม่ใช้ก็ได้ เมื่อใช้กางเกงให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีดำ
(7) กระเป๋าถือสีดำ
ข้อ 17 เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทาหรือหมวกหนีบสีเทา
(2) เสื้อคอพับสีเทาอ่อน
(3) กระโปรงสีเทาหรือกางเกงขายาวสีเทา
(4) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำ
(5) รองเท้า เมื่อใช้กระโปรงให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก เมื่อใช้กางเกงขายาวให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดผูกเชือก
(6) ถุงเท้า เมื่อใช้กระโปรงจะใช้ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อนหรือไม่ใช้ก็ได้ เมื่อใช้กางเกงให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีดำ
(7) กระเป๋าถือสีดำ
ข้อ 18 เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะปล่อยเอว ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทาหรือหมวกหนีบสีเทา
(2) เสื้อคอแบะสีเทาอ่อน
(3) กระโปรงสีเทา
(4) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(5) ถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อนหรือไม่ใช้ก็ได้
(6) กระเป๋าถือสีดำ
ข้อ 19 เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(1) หมวกหนีบสีเทา
(2) เสื้อฝึกสีเทา
(3) กระเกงฝึกขายาวสีเทา
(4) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำ
(5) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดผูกเชือก
(6) ถุงเท้าสั้นสีดำ
ข้อ 20 เครื่องแบบสนาม เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก และให้ใช้เครื่องสนามด้วย
ข้อ 21 หมวกมี 2 ชนิด คือ
(1) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา ตัวหมวกสีเทาอ่อน สูง 8 เซนติเมตร ปีกหมวกสีเทา กว้าง 7 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังพับติดกับหมวก มีผ้าพันหมวกสีเทา กว้าง 3 เซนติเมตร ตอนหน้าของผ้าพันหมวก กว้าง 6 เซนติเมตร ใช้ตราหน้าหมวกโลหะ ขนาดกลาง
(2) หมวกหนีบสีเทา ตอนหน้าเชิด ตอนหลังต่ำ ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก ห่างจากมุมพับด้านหน้า 4 เซนติเมตร มีตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก
ข้อ 22 เสื้อ มี 4 ชนิด คือ
(1) เสื้อคอพับสีขาว คอพับตอนหน้า กว้าง 5 เซนติเมตร ห้อยยาวลงมา 8 เซนติเมตร และมีขลิบสีน้ำเงินดำ กว้าง 0.5 เซนติเมตร โดยรอบที่คอและแนวสาบอก มีดุม 5 ดุม แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ 1 ดุม และมีอินทรธนูอ่อนปลายมน ดุมทั้งสิ้นใช้ ดุมสีขาวขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรงหรือกางเกง
เสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน 2 เซนติเมตร ปลายแขนพับออกข้างนอก เป็นรูปแหลม 6 เซนติเมตรก็ได้
(2) เสื้อคอพับสีเทาอ่อน คอพับตอนหน้า กว้าง 5 เซนติเมตร ห้อยยาวลง มา 8 เซนติเมตร และมีขลิบสีน้ำเงินดำ กว้าง 0.5 เซนติเมตร โดยรอบที่คอและแนว สาบอกมีดุม 5 ดุม แขนยาวรัดข้อมือขัดดุมข้างละ 1 ดุม และมีอินทรธนูอ่อนปลายมน ดุมทั้ง สิ้นใช้ดุมสีขาวขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรงหรือกางเกง
เสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน 2 เซนติเมตร ปลายแขนพับออกข้างนอก เป็นรูปแหลม 6 เซนติเมตร ก็ได้
(3) เสื้อคอแบะสีเทาอ่อน แบบคอป้าน ปล่อยเอว ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีสาบอก ที่แนวอกมีดุมสีทองขนาดเล็ก 4 ดุม แขนสั้นเหนือข้อศอกพองาม ปลายแขนพับออก ข้างนอกเป็นรูปแหลม 6 เซนติเมตร มีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 2 ตะเข็บมีกระ เป๋าที่แนวเอวเสื้อเป็นกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงไปทางเอว กุ๊นปากกระเป๋าสีเดียวกับตัวเสื้อ และมีอินทรธนูอ่อน
(4) เสื้อฝึกเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อฝึกสีเทาของนักเรียนชาย
ข้อ 23 กระโปรงและกางเกง มีดังนี้
(1) กระโปรงสีเทา ยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง ผ่าเอวที่ด้านซ้าย และที่ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัดทำด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับกระโปรง กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร ข้างหน้า 2 ห่วง ข้างหลัง 2 ห่วง ด้านหลังมีจีบปล่อยชายกระโปรง 2 จีบ ระยะห่างกันพอสมควรชายกระโปรงไม่บานและไม่มีกระเป๋า
(2) กางเกงขายาวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทาของนักเรียนชาย เว้นแต่ผ่าเอวทางด้านซ้าย ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 24 เซนติเมตร
(3) กางเกงฝึกขายาวสีเทามีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงฝึกขายาวสีเทา ของนักเรียนชายเว้นแต่ผ่าเอวทางด้านซ้าย ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 24 เซนติเมตร
ข้อ 24 เข็มขัดใช้เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับ เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ำเงินดำของนักเรียนชาย การคาดเข็มขัดให้ปลายสายเข็มขัดลอดห่วงกระโปรงห่วงที่ 1 ทางซ้ายไม่เกิน 5 เซนติเมตร
ข้อ 25 รองเท้ามี 2 ชนิดคือ
(1) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก พื้นบางชั้นเดียว ส้นใหญ่ พอสมควร สูงไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร และไม่ต่ำกว่า 2.5 เซนติเมตร
(2) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ชนิดผูกเชือก
รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้น ไม่มีริ้วและลวดลาย
ข้อ 26 กระเป๋าถือสีดำ ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน สูง 17 เซนติเมตร ยาว 26 เซนติเมตร กึ่งกลางฝากระเป๋าเป็นรูปแหลมชายมนตรงกลาง และมีที่ปิดเปิดทำด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสายสะพาย ไม่มีลวดลาย โดยปกติถือด้วยมือซ้ายหรือจะสะพายที่ไหล่ซ้ายห้อยลงมาใต้แนวเอวก็ได้
ข้อ 27 อินทรธนู เป็นอินทรธนูอ่อน ทำด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง 3.5 เซนติเมตร เย็บติดกับเสื้อ เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมระยะห่างจากด้านไหล่ไปทางคอ 3.5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมสีขาวขนาดเล็ก เว้นแต่เมื่อแต่งเครื่อง แบบปกติเทาอ่อนคอแบะปล่อยเอวใช้ดุมสีทองขนาดเล็ก
ข้อ 28 เครื่องหมายโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปวงช่อชัยพฤกษ์ 2 ข้าง ข้างละ 9 ใบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ภายในช่อชัยพฤกษ์มีเครื่องหมายรูปพิณ ให้ติดที่คอเสื้อ ดังนี้
นักเรียนชาย ให้ติดที่มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อชั้นนอกรัดเอวสีเทา เสื้อคอพับสีเทา เสื้อคอพับสีเทาอ่อน และเสื้อฝึกสีเทาไม่ต้องติดเครื่องหมายโรงเรียนนักเรียนหญิงให้ติดที่มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อคอแบะสีเทาอ่อน เสื้อคอพับสีขาว เสื้อคอพับสีเทาอ่อน และ เสื้อฝึกสีเทา ไม่ต้องติดเครื่องหมายโรงเรียน
ข้อ 29 เครื่องหมายอักษรย่อ นดอ. ทำด้วยโลหะสีทอง สูง 1 เซนติเมตร ให้ติดที่กึ่งกลางอินทรธนูอ่อนทั้ง 2 ข้าง ให้ด้านบนของตัวอักษรอยู่ทางด้านคอ
ข้อ 30 เครื่องหมายชั้นปีการศึกษา ทำด้วยโลหะสีทอง เป็นตัวเลขไทยสูง 1 เซนติเมตร ให้ติดบนอินทรธนูอ่อนทั้ง 2 ข้าง ห่างจากริมอินทรธนูอ่อนด้านไหล่ 1 เซนติเมตร ให้ด้านบนของตัวเลขอยู่ทางด้านคอ
สำหรับเครื่องแบบปกติเทาคอพับ เครื่องแบบปกติคอพับ และเครื่องแบบปกติเทาอ่อน คอพับ ให้ติดเครื่องหมายชั้นปีการศึกษาตามทางดิ่งที่มุมปกคอพับของเสื้อทั้งสองข้าง
สำหรับเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม ให้ติดเครื่องหมายชั้นปีการศึกษาตามทางดิ่ง ที่มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อทั้งสองข้าง
สำหรับเสื้อคลุมกันหนาวคอแบะแหลมสีเทาสำหรับนักเรียนชาย และเสื้อคลุมกันหนาวคอแหลมปกมนสีน้ำเงินดำสำหรับนักเรียนหญิง ให้ติดเครื่องหมายชั้นปีการศึกษาที่แขนเสื้อทั้งสองข้าง
ข้อ 31 เครื่องหมายพิเศษ เป็นรูปปีกนก 2 ปีก ปลายปีกนกทั้ง 2 ข้าง ห่างกัน 2 เซนติเมตร มีดาว 5 กลีบ และพระมหามงกุฎ ประกอบดังนี้
หัวหน้าตอน รูปปีก
หัวหน้าหมวด รูปดาวเหนือปีก
หัวหน้ากองร้อย รูปพระมหามงกุฎเหนือปีก
หัวหน้านักเรียน รูปพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีเหนือปีก
สำหรับเครื่องแบบปกติเทาคอพับ เครื่องแบบปกติคอพับ เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ เครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม ให้ติดเครื่องหมายพิเศษเรียงถัดขึ้นไปจากเครื่องหมายชั้นปีการศึกษาที่ติดตามทางดิ่งที่มุมปกคอพับ หรือคอแบะตอนบนของเสื้อทั้งสองข้าง แล้วแต่กรณี
ข้อ 32 เครื่องหมายที่ใช้ติดกับเครื่องแบบฝึก หรือเครื่องแบบสนามจะปักด้วยไหมสีเหลืองแทนเครื่องหมายโลหะก็ได้
ข้อ 33 บรรดาหมวกเหล็ก ในบางโอกาสจะใช้รองในหมวกเหล็กสีเดียวกันแทนก็ได้
ข้อ 34 นักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ จะใช้หมวกกันกระแทกสีเทาในขณะขับขี่ก็ได้
ข้อ 35 เสื้อกันหนาวสำหรับนักเรียนชายมี 3 ชนิดคือ
(1) เสื้อกันหนาวคอแบะแหลมปกมนสีน้ำเงินดำ แขนยาวผ่าอกตลอดด้านในแนวสาบติดซิปปลายเปิดซ่อนไว้ภายใน มีดุมกิ๊ปติดตามแนวอก 7 ดุม ด้านหน้ามีกระเป๋าแบบกระเป๋าย่ามมุมแหลมทางด้านซ้ายและด้านขวาข้างละ 1 กระเป๋า ฝากระเป๋าเป็นรูป มุมเหลี่ยมตรงกลางแหลม ด้านในติดดุมกิ๊ปทั้ง 4 กระเป๋า ที่แนวเอวและชายเสื้อมีเชือก ร้อยไว้สำหรับรัดให้กระชับตัว เสื้อชนิดนี้ใช้อินทรธนูอ่อนปลายแหลมตัดมุม ด้านในตัวเสื้อมีชั้นในเต็มตัวแขนเสื้อมีแถบรัดข้อมือถักรังดุมและติดดุมขนาด 2 เซนติเมตร แขนด้านหลังมีตะเข็บต่อและมีจีบในแนวข้อศอกลงไป 2 จีบ
แนวอกเสื้อด้านหน้าที่แนวเอวด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะเฉียบข้างละ 1 กระเป๋า
(2) เสื้อยืดกันหนาวคอแหลมปกมนสีน้ำเงินดำแขนยาว เช่นเดียวกับ (1) เว้นแต่ด้านหลังติดซิปและซ่อนผ้าคลุมศีรษะไว้ด้านในปกตัวเสื้อด้านหลังตรงเหนือขอบปลายแขนเสื้อมีจีบด้านละ 1 จีบ ผ้าซับใน 2 ชั้นหรือจะบุนวมก็ได้
(3) เสื้อคลุมกันหนาวคอแบะแหลมสีเทา ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จตัวยาวครึ่งน่องที่แนวอกติดดุมสีเทาขนาดใหญ่ 2 แถว แถวละ 3 ดุม ด้านข้างมีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะไม่มีปก และมีเข็มขัดทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จชนิดเดียวกับเสื้อ กว้าง 5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง ขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทางตั้งย่อมุม ไม่มีเข็มขัดสำหรับสอดรู
เสื้อชนิดนี้ใช้สวมคลุมเครื่องแบบได้ทุกชนิด
ข้อ 36 เสื้อกันหนาวสำหรับนักเรียนหญิงมี 3 ชนิดคือ
(1) เสื้อกันหนาวรัดเอวคอแบะแหลมสีน้ำเงินดำ แขนยาวมีซิปรูดตลอดแนว ที่แนวเอวด้านหน้า มีกระเป๋าเจาะเฉียงข้างละ 1 กระเป๋า
(2) เสื้อยืดกันหนาวคอแหลมไม่มีปกสีน้ำเงินดำ ที่แนวอกติดดุมขนาดเล็กสีเดียวกับเสื้อ 5 ดุม ที่แนวอกด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า
(3) เสื้อคลุมกันหนาวคอแหลมปกมนสีน้ำเงินดำ แขนยาวทำด้วยสักหลาด หรือเสิร์จที่แนวอกติดดุมขนาดใหญ่สีเดียวกับตัวเสื้อ 4 ดุม ที่แนวเอวมีกระเป๋าเจาะเฉียงทางดิ่ง ทั้ง 2 ข้าง
เสื้อชนิดนี้ใช้สวมคลุมเครื่องแบบได้ทุกชนิด
ข้อ 37 เสื้อหรือผ้าคลุมกันฝน ให้มีชนิด ลักษณะ และการใช้ตามที่กองทัพอากาศกำหนด
ข้อ 38 ตราหน้าหมวก ทำด้วยโลหะเป็นรูปปีกนก 2 ปีก สีเงินวางทับอยู่บนวงช่อชัยพฤกษ์สีทอง 2 ข้าง ข้างละ 6 ใบ ตรงใบช่อชัยพฤกษ์จดกันมีโบว์สีเงิน เบื้องบนของปีกนกมีอุณาโลมสีเงินในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีสีทอง
ขนาดใหญ่ กว้าง 6 เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร
ขนาดกลาง กว้าง 4 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร
ขนาดเล็ก กว้าง 3 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร
ข้อ 39 ดุมมี 3 ชนิดดังนี้
(1) ดุมสีทองทำ ด้วยโลหะมีลักษณะกลมนูนเล็กน้อย มีเส้นขอบโดยรอบภายในเส้นขอบมีลายดุมนูนเป็นรูปดาว 5 กลีบ อยู่เหนือปีกนก 2 ปีก
(2) ดุมสีเทา ทำด้วยวัตถุ มีลักษณะกลมแบน มีรูสำหรับเย็บติด 2 ถึง 4 รู
(3) ดุมสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับดุมสีเทา
ดุมทั้ง 3 ชนิดนี้ มี 2 ขนาด คือ
ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร
ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร
ข้อ 40 เพื่อประโยชน์ในการฝึก หรือเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จะใช้เครื่อง ประกอบเครื่องแบบตามที่กองทัพอากาศกำหนดขึ้น ตามความจำเป็นหรือสมควรก็ได้
ข้อ 41 ให้กองทัพอากาศจัดทำเครื่องแบบตัวอย่าง หรือเขียนรูปเครื่องแบบตัวอย่างขึ้น ไว้เป็นมาตรฐาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีเครื่องแบบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และโดยที่ มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 บัญญัติให้ประเภทชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 48 หน้า 13 วันที่ 14 เมษายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update